Logo
WróćDom na sprzedażdolnośląskiejeleniogórskiSzklarska PorębaDom, 337,50 m², Szklarska Poręba

Dom, 337,50 m², Szklarska Poręba

590 000 zł
Szklarska Poręba, jeleniogórski, dolnośląskie
1 748 zł/m²
Dom, 337,50 m², Szklarska Poręba

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
337,50 m²
Rynek:
wtórny
Liczba pokoi:
5

Opis


UWAGA!! Zmiana terminu przetargu oraz nowy termin wpłaty wadium

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym, o powierzchni użytkowej 337,5 m2 i o powierzchni zabudowy 226 m2 położonej w strefie pośredniej Szklarskiej Poręby przy ul. Izerskiej 24 w granicach działki gruntu nr 149/4 obr. 0001 o powierzchni 1451 m2. Działka o nieregularnym kształcie, nieogrodzona, niezagospodarowana, położona na południowym skłonie, z rozległą panoramą na góry, w sąsiedztwie terenów zielonych. Nieruchomość z przeciętnym dojazdem (utrudniony szczególnie odcinek 200 m dojazdu drogą szutrową), z dostępem do energii elektrycznej (z przebiegiem sieci ze słupem nad częścią działki) i sieci wodociągowej . W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolami: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe), B (tereny mieszkaniowe). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej nieruchomości i innych nieruchomości gminnych prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00092493/1. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie Białej Doliny w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LXII/673/18 z dnia 28 września 2018 r.) i oznaczona jest na rysunku planu symbolem MN,MP.3 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; tereny zabudowy pensjonatowej – z przeznaczeniem podstawowym jako: • tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;


 • tereny zabudowy pensjonatowej

 • oraz z przeznaczeniem uzupełniającym:

  a) tereny zabudowy usługowej;

  b) infrastruktura techniczna;

  c) drogi wewnętrzne i parkingi;

  d) wody powierzchniowe śródlądowe – cieki i zbiorniki wodne.

  Obiekty infrastruktury technicznej lokalizowane na wydzielonych działkach nie mogą zajmować więcej niż 10% powierzchni terenu. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek planu.

  Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

  Cena wywoławcza nieruchomości : 590.000,- zł,

  Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.

  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Ogólne warunki przetargu: • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (w złotych) wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 03 1090 1984 0000 0001 0081 0039 w terminie do dnia

  07.05.2021 r. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłatę należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w określonym w ogłoszeniu terminie. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt IV niniejszego ogłoszenia Burmistrz Szklarskiej Poręby może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. • Przed otwarciem przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:

 • - dokument tożsamości,

  - dowód wniesienia wadium,

  - w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,

  - w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej a podlegających rejestracji – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualną informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot,

  - notarialne pełnomocnictwo w przypadku występowania w przetargu przez pełnomocnika,

  - oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

  • oświadczenie uczestnika, że nabywając nieruchomość nie będzie żądał od Gminy Szklarska Poręby świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, • - małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pisemną zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem tego małżonka, poświadczonym przez notariusza (lub pracownika właściwego urzędu). • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


 • O miejscu i terminie zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


 • Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.


 • Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 1980 r., nr A/1815/611/3 miasto Szklarska Poręba zostało wpisane do rejestrów zabytków jako obszar urbanistyczny.


 • Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.


 • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.


 • Koszty aktu notarialnego, opłatę sądową i wznowienia granic przedmiotowej nieruchomości ponosi nabywca.


 • Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed podpisaniem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane.


 • Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

 • Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2021 r. o godz. 1300 w sali

  nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

  Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również w internecie pod adresem:

  Szklarska Poręba, dnia 25 stycznia 2021 r. (zmiana z 06.04.2021 r.)

  Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715.

  Mapa

  Raport cen ofertowych

  5 pokojów, Domy, jeleniogórski

  Na bazie cen w serwisie Otodom

  Więcej ogłoszeń od Netinterpress