Wydzierżawię budynek na cele opieki nad dziećmi.

Poręba, śląskie

9 721 zł /miesiąc
Kontakt
  • Cena 9 721 zł
  • Powierzchnia 350 m²
  • Powierzchnia działki 2 000 m²
  • Liczba pięter 2 piętra
  • Liczba pokoi: więcej niż 10
  • Rodzaj zabudowy: wolnostojący
  • Materiał budynku: cegła
  • Poddasze: użytkowe
  • Dach: skośny
  • Okna: plastikowe
  • Położenie: miasto
  • Czynsz: 9 721 zł
  • Dostępne od: 1 Września 2017
 • Zabezpieczenia

  • system alarmowy
  • teren zamknięty
  • monitoring / ochrona
 • Ogrodzenie

  • metalowe
 • Ogrzewanie

  • węglowe
 • Media

  • prąd
  • gaz
  • internet
  • telefon
  • kanalizacja
  • woda
 • Dojazd

  • asfaltowy

Opis

Burmistrz Miasta Poręba ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony, na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Porębie przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 44.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

 • do dzierżawy przeznacza się 0,20 ha tj. cześć nieruchomości zabudowanej o całkowitej pow. 0,6456 ha, o nr działki 228/3, obręb Dziechciarze, dla której w Sądzie Rejonowym w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1Z(pokaż numer).

Wydzierżawianą część stanowi:

nieruchomość zabudowana dwoma budynkami wolno stojącymi:

 • budynek główny:

pow. zabudowy 333,55 m2

kubatura 3 452,24 m 3

pow. całkowita 713,70 m 2 w tym

pow. użytkowa 581,24 m 2

komunikacja 132,46 m 2

2) budynek gospodarczy i kotłown:

pow. zabudowy 77,76 m 2

kubatura 528,75 m3

pow. użytkowa 113,16 m2

właściciel: Gmina Poręba.

Opis nieruchomościami:

Nieruchomość zlokalizowana jest w Porębie przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 44. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Teren nieruchomości jest zagospodarowany i ogrodzony.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Poręba przyjętego Uchwałą Nr III/36/02 z dnia 30 grudnia 2002r. przez Radę Miejską w Porębie teren, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka znajduje się na terenie zabudowy usługowej istniejącej.

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr ewidencyjny 228/3 o powierzchni dzierżawy 0,6456 ha.

Cel dzierżawy: prowadzenie żłobka.

Okres dzierżawy:

Umowa dzierżawy na okres 10 lat, z możliwością trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 9.721,00 zł netto + 23% VAT miesięcznie.

Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Wysokość czynszu dzierżawnego może być co roku podwyższana o procentowy wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS na koniec roku kalendarzowego.Uczestnicy przetargu, którzy przetarg wygrają zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy do dnia 10 października 2017r.

Wadium w wysokości 10 %należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto


Bank Polskiej Spółdzielczości SA oddz. Sosnowie
c,

numer konta: 65 1930 1334 2002 0200 0060 0001

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 października 2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunku Urzędu Miasta Poręba. W tytule przelewu wadium należy obowiązkowo podać dopisek „przetarg – żłobek”.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszej wpłaty za czynsz dzierżawny. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji następujące informacje oraz dokumenty:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę zainteresowanego (telefon, fax);

 • podstawowe informacje dotyczące oferenta i charakteru prowadzonej przez niego działalności potwierdzone następującymi dokumentami:

  • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruku z Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców;

  • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących składek (wystawione w okresie trzech miesięcy przed terminem złożenia oferty);

  • zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków (wystawione w okresie trzech miesięcy przed terminem złożenia oferty);

  • oświadczenie oferenta, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karnoskarbowe;

  • oświadczenie oferenta, że nie została ogłoszona jego upadłość oraz nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, lub wszczęty proces jego likwidacji, lub wydany zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;

c) oświadczenie iż oferent zapoznał się z przedmiotem dzierżawy oraz jego stanem technicznym, do których nie wnosi zastrzeżeń.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo.

Jeśli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Z warunkami umowy najmu można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 1, pokój 5.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 października 2017 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta Poręba przy ul. Dworcowej 1, w sali nr 9 (I piętro).

Burmistrz Miasta Poręba zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą odwołania przetargu.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: (pokaż numer) lub

w pokoju nr 5 Urzędu Miasta Poręba.

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Poręba

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Nr oferty w Otodom: 49432244

Liczba wyświetleń strony: 934

Data dodania: ponad 14 dni temu

Data aktualizacji: 16.09.2017

Otodom w Twoim Telefonie