39 810 zł
  • 1 284 m²
Oferta prywatna

Wąsosz działka na sprzedaż

39 810 zł
31 zł/m²
Oferta prywatna
Spółdzielnia Mieszkaniowa WĄSOSZ
655
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 1 284 m²
  • Typ działki: budowlana
  • Ogrodzenie: nie
  • Położenie: miasto

Opis

O G Ł O S Z E N I E
o ustnym nieograniczonym przetargu 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WASOSZ” ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż:

Oznaczenie nieruchomości
Działka niezabudowana nr 109/86 o pow. 0,0849 ha i nr 109/93 o pow. 0,0435 ha położone w obrębie Wąsosz sprzedawane jako jedna całość w jednym przetargu ustnym nieograniczonym. Powierzchnia łączna 0,1284 ha.
Nr Księgi Wieczystej LE1G/OOO78861/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Głogowie 

Przeznaczenie w planie przestrzennym i katastrze nieruchomości
Dla w/w działek brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz”, które to studium nie jest jednak prawem miejscowym, teren na którym położone są działki nr ewid. 109/93 i 109/86 przeznaczony jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospodarowana. Działka położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz jednorodzinnej. Dojazd do działki drogą utwardzoną. Nieruchomość nie jest obciążona długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest ograniczona w rozporządzaniu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 39 810,00 zł. 
Wadium do przetargu wynosi: 3 981,00 zł.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.)

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „WĄSOSZ”
najpóźniej do dnia 20.05.2019r.
Bank Spółdzielczy Nr konta 86 8663 OOO7 OOOO OO2O 5346 OOO1
(w tytule przelewu proszę podać: 
wadium - sprzedaż działki nr 109/86 i 109/93, imię i nazwisko uczestnika przetargu)

Przetarg odbędzie się w dniu 21.05.2019 r. o godzinie 10 00 
w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „WĄSOSZ”, 
ul. Nowa 4, 56-210 Wąsosz

Warunki udziału w przetargu
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu (decyduje data wpływu pieniędzy na konto Spółdzielni Mieszkaniowej) oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw,
oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i zaakceptowaniu stanu prawnego i faktycznego 
w przypadku małżonków - uczestnik przetargu składa pisemne oświadczenie drugiego małżonka wyrażające zgodę na nabycie nieruchomości do majątku wspólnego.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia. Uczestnik przetargu winien wskazać na piśmie rachunek bankowy, na który ma zostać zwrócone wadium. W razie nie wskazania rachunku, wadium zostanie zwrócone na konto, z którego nastąpiła wpłata.

W trakcie przetargu o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 400,00zł. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zostanie pisemnie poinformowana o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „WĄSOSZ” jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia, nie przystąpi do zawarcia umowy.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Opłaty sądowe i notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Oględzin nieruchomości można dokonywać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z podaniem informacji o jego odwołaniu 
do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach urzędowania w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej lub telefonicznie 655437405.


(-) PREZES ZARZĄDU

Możliwy podgląd działki na stronie wasosz.e-mapa.net
Wąsosz, 06.05.2019 r.


Informacje dodatkowe

  • utwardzony

Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Nr oferty w Otodom: 59147772
Nr oferty w biurze nieruchomości:
Data dodania: 5 days ago
Data aktualizacji: 4 days ago