37 750 zł
  • 15 600 m²
Nowa Jabłona, żagański, lubuskie
Oferta prywatna

½ udziału, 1,56ha rola, Nowa Jabłona, Niegosławice

Nowa Jabłona, żagański, lubuskie
37 750 zł
2 zł/m²
Oferta prywatna
Mirosław Piechowiak - syndyk
694
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 15 600 m²

Opis

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia  17.09.2019 r., sygn. V GUp 14/19, Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki mienie upadłego w postaci przysługującej jej udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej składająca się z działek o nr 193, położenie: Nowa Jabłona, gmina Niegosławice, powiat żagański, województwo lubuskie, o pow. 1,56 ha, sposób korzystania: grunty orne, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr ZG1G/00023801/0 — na następujących warunkach:

1. sprzedaż nastąpi za najwyższą ceną możliwą do uzyskania na rynku nie niższą niż 37.750,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100),

2. oferty nabycia składnika majątku upadłego w zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej jej otwarcie z dopiskiem – do Syndyka Mirosława Piechowiaka, postępowanie na sprzedaż nieruchomości KW ZG1G/00023801/0, sygn. akt V GUp 14/19, nie otwierać – należy składać w terminie do dnia 8 listopada 2019 r. na adres Syndyk Mirosław Piechowiak, ul. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław – liczy się data wpływu,

3. oferent powinien w terminie do dnia 8 listopada 2019 r. wpłacić wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości:

Alina Kozak w upadłości

nr rachunku 04 1090 2529 0000 0001 4210 7446

4. oferta powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu,

b) oferowaną cenę sprzedaży i przedmiot,

c) w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,

d) oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

e) wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,

f) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich kosztów i opłat związanych z zakupem,

g) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na podstawie art. 558 § 1 k.c.,

h) dowód wpłaty wadium,

5. oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 4, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu,

6. rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 12 listopada 2019 r. o godzinie 16:15 w Biurze Syndyka przy ul. Piłsudskiego 74/320 we Wrocławiu,

7. złożenie jednej oferty wystarcza do dokonania sprzedaży,

8. wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk,

9. cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem,

10. wadium złożone przez oferenta, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 14 dni od daty wyboru ofert,

11. jeżeli nabywca nie wykona warunków sprzedaży, traci wadium, które przepada na rzecz masy upadłości, a skutki wyboru oferty wygasają,

12. wszelkie koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący,

13. kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży na podstawie art. 558 § 1 k.c.,

14. warunki i treść umowy sprzedaży ustalone przez syndyka nie podlegają negocjacjom; syndyk jest wyłącznie uprawniony do wyboru notariusza przed którym dokonane będą czynności związane ze sprzedażą,

15. w sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.

16. zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania na sprzedaż lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny,

17. w przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z taką samą najwyższą oferowaną ceną sprzedaży, syndyk wyznaczy oferentom, którzy złożyli takie oferty, termin do złożenia innej oferowanej ceny sprzedaży,

18. z przedmiotem sprzedaży osoby zainteresowane mogą zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem (tel. 694 568 778).


Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia


Nr oferty w Otodom: 59791078
Nr oferty w biurze nieruchomości:
Data dodania: 17 days ago
Data aktualizacji: 2 days ago
Zgłoś naruszenie
Zadzwoń