636 zł
 • 226 m²
Zasań, myślenicki, małopolskie
Oferta biura nieruchomości

Syndyk sprzeda udział 1/2 w działce - Zasań

Zasań, myślenicki, małopolskie
636 zł
3 zł/m²
 • 1/2
 • 2/2
Oferta biura nieruchomości
Jakub Taborski
+48
Poland
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej

Szczegóły ogłoszenia

 • Powierzchnia: 226 m²
 • Typ działki: rolna
 • Wymiary: 45x5

Opis

SYNDYK INFORMUJE O SPRZEDAŻY DZIAŁKI -
-
Syndyk Jakub Taborski masy upadłości sygn.akt VIII GUp 306/19 Sądu Rejonowego w Kielcach - V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych sprzeda;

Działkę nr 414/8 o pow. 0,0200ha położoną w miejscowości Zasań, gmina Myślenice. Obszar o przeciętnym stopniu zurbanizowania. Sąsiedztwo stanowi rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny otwarte o charakterze rolniczym. Działka posiada kształt regularny i posiada dostęp do drogi publicznej.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków grunt sklasyfikowany jako klasoużytek RV.

Nieruchomość gruntowa objęta jest księga wieczystą KR1Y/00049865/7.

Cena sprzedaży udziału 1/2 wynosi 636 zł
-
Działka nr 414/8 prowadzi do działki nr 414/9, która jest również przedmiotem sprzedaży.
-
Działka nr 414/9 o pow. 0,4400ha położona jest w miejscowości Zasań, gmina Myślenice. Obszar o przeciętnym stopniu zurbanizowania. Sąsiedztwo stanowi rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny otwarte o charakterze rolniczym. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu i posiada dostęp do drogi publicznej. W Miejscowy Planie Zagospodarowania Przestrzennego teren przeznaczony jest pod użytkowanie rolnicze.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków grunt sklasyfikowany jako klasoużytek RV - 0,17ha i ŁV - 0,27ha.

Nieruchomość gruntowa objęta jest księga wieczystą KR1Y/00049864/0.

Cena sprzedaży wynosi 28 687 zł
-
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE OFERT:

sporządzenie oferty, która winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta Konkursowa - Sygn. akt – VIII GUp 306 i dostarczona lub wysłana listownie do dnia 30.09.2020r, na adres Biuro Syndyka Jakuba Taborskiego w Chrzanowie (32-500), ul. Sądowa 4B, przy czym za datę złożenia oferty nadanej w formie przesyłki listowej uważa się datę jej wpływu do biura.

Otwarcie ofert i wybór oferenta odbędzie się 1.10.2020r., godz. 11:00, w biurze Syndyka.

Oferta pisemna powinna zawierać:
1.Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych) lub nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2.Oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy oferta w tym nr księgi wieczystej (w przypadku zakupu również działki rekreacyjnej, także jej wskazanie),
3.Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto),
4.Określenie sposobu zapłaty (zapłata gotówką lub finansowanie z kredytu bankowego),
5.Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży,
6.Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
7.Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia,
8.Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest:
a)Syndykiem lub Sędzią-Komisarzem,
b)Przedstawicielem upadłego,
c)Małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych pod listą a-b
-
Konkurs ofert nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu przetargowego. Zastrzega się termin czterech miesięcy do zawarcia umowy notarialnej, liczony od momentu wyboru oferenta. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte. Wydanie przedmiotu umowy nabywcy nastąpi w dniu podpisania umowy przenoszącej własność.

Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, jak również jego odwołanie bez podania przyczyn. Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Syndyk nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

Cena zbycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcia umowy sprzedaży, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego, istnieje możliwość finansowania nieruchomości z kredytu bankowego, zapłata ustalona zostanie w drodze procesu kredytowego z Syndykiem.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności, w tym opłaty notarialne, opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych, podatki i inne ponosi nabywca. Kancelaria Notarialna obsługująca sprzedaż zostanie wskazana przez Syndyka.

Oferent który wygra konkurs ofert będzie zobowiązany wpłacić wadium jako zabezpieczenie w kwocie 1 000 zł na konto PKO BP 38 1020 2384 0000 9402 0065 9417 w razie nieuiszczenia w/w kwoty oferta nie zostanie rozpatrzona.
_
KONTAKT:
SYNDYK JAKUB TABORSKI
693 380 455
ul. Sądowa 4B, 32-500 Chrzanów


Więcej ofert znajdziesz na naszej stronie

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny.
Przedstawione wizualizacje i grafiki mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, ułatwiający zorientowanie się w ogólnym wyglądzie oferowanej nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie wraz z jego elementami jest własnością Północ Nieruchomości Sp z o.o. lub podmiotu współpracującego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Północ Nieruchomości Sp z o.o. lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

Niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).


Informacje dodatkowe

 • prąd
 • kanalizacja
 • woda
 • asfaltowy

Mapa


Inne ogłoszenia PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI - CHRZANÓW


Nr oferty w Otodom: 60520898
Nr oferty w biurze nieruchomości: 38828/3877/OGS
Data dodania: 6 miesięcy temu
Data aktualizacji: 10 dni temu
Zgłoś naruszenie
 • Biuro nieruchomości
 • PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI - CHRZANÓW
 • PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI - CHRZANÓW
 • +48
 • Sądowa 4B, 32-500, Chrzanów, chrzanowski, małopolskie
 • Zobacz wszystkie nieruchomości
Zadzwoń