2 900 000 zł
 • 1 867 m²
Oferta biura nieruchomości

Syndyk sprzeda Ośrodek Pielęgnacyjny w Złatnej

2 900 000 zł
1 553 zł/m²
Oferta biura nieruchomości
Mariusz Kamiński
664
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

 • Powierzchnia: 1 867 m²
 • Rynek: wtórny
 • Umiejscowienie lokalu: oddzielny obiekt
 • Stan wykończenia: gotowy
 • Rok budowy: 1970

Opis

Sprzedaż przez syndyka:


Przedmiotem aukcji jest zespół budynków pełniących funkcje zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego w tym nieruchomości obejmujące działki nr 17967/4 i 17967/5 położone w Złatnej (województwo śląskie, powiat żywiecki, gmina Ujsoły), dla których prowadzona jest księga wieczysta, zabudowana budynkami i budowlami opisanymi poniżej. Łączna powierzchnia działki to 82,53a.

Dokładny opis nieruchomości znajduje się na końcu ogłoszenia za informacjami dotyczącymi aukcji.

Wartość oszacowania nieruchomości wynosi: 3 519 000,00 zł

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

Obiekt można zobaczyć po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Cena wywoławcza wynosi 2 900 000,00zł.


Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 250 000,00 zł, na rachunek bankowy masy upadłości, tj., PKO BP SA 47 1020 2368 0000 2002 0406 8573.

Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej na dwa dni przez terminem aukcji. W przypadku braku wpłaty wadium na rachunku bankowym masy upadłości w terminie opisanym powyżej, oferent nie zostanie dopuszczony do aukcji.

W przypadku wybrania oferty danego oferenta, wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku, gdy wadium zostanie wpłacone jednakże oferent nie będzie brał udziału w aukcji lub też w przypadku wygrania przez danego oferenta aukcji, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub wstrzymywał się z zapłatą pozostałej części ceny, wadium przepada na rzecz masy upadłości.

W przypadku nie wybrania oferty danego oferenta wadium zwraca się niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru oferty przez Sędziego Komisarza. Zwrot następuje w formie przelewu na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata wadium lub inny wskazany w pisemnym oświadczeniu.


Uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe od poprzedniej oferty, z tym że podwyższenie ceny w stosunku do poprzedzającej ją oferty (postąpienie) nie może być niższe niż 10 000,00 zł.

Syndyk wybiera ofertę tego uczestnika aukcji, który zaoferował najwyższą cenę.

Nabywca ponosi wszystkie koszty i ciężary związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw, w tym koszty aktu notarialnego oraz koszty związane z ewentualnym wykreśleniem obciążeń z księgi wieczystej.

Przed zawarciem umowy oferent zobowiązany jest wpłacić resztę wylicytowanej ceny na rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu oferty oraz przystąpi do aktu notarialnego sprzedaży nie później niż w terminie kolejnych 14 dni licząc od dnia wpłaty reszty ceny pod rygorem przepadku wadium na rzecz masy upadłości.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej z konsekwencjami przewidzianymi w art. 313 ustawy Prawo Upadłościowe.

Aukcję prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego Wydział VI Gospodarczy w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24 w dniu 10 lipca 2019 o godz. 14:15

 

-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków przed jej rozpoczęciem

-oferenci biorą udział w aukcji osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się stosownym pełnomocnictwem

-warunkiem dopuszczenie oferenta do aukcji jest uprzednie przedstawienie przez oferenta prowadzącemu aukcję, pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że akceptuję warunki regulaminu aukcji oraz zapoznał się ze stanem prawnym przedmiotu aukcji i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne.

Aukcja ma charakter ustny.

 

Opis nieruchomości


lokalizacja


Nieruchomość znajduje się w górnej, wsch. części sołectwa Złatna, (niecałe 2 km od granicy z Słowacją. Oddalona jest ponad 2 km od centrum wsi i ponad 5 km od centrum Ujsoł. Bezpośrednie sąsiedztwo to tereny niezabudowane, głownie leśne oraz ciek wodny, rzeka Bystra. W dalszym otoczeniu rozproszona zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, zagrodowa i rekreacyjna

Opis działki.


Działki gruntowe nr; 17967/4 i 17967/5 o łącznej powierzchni 0,8253 ha, tworzą wspólnie zwarty kompleks zbliżony kształtem do prostokąta długości ponad 150 m i szerokości od 47 do 58 m. Od płn. na całej długości graniczy z drogą, od płd. i zach. graniczy bezpośrednio z lasem a od wsch. Z budynkiem mieszkalnym. Działka wyrównana o spodku w kierunku zach. Cały teren zakładu ogrodzony i zagospodarowany z wewnętrznymi drogami i parkingami oraz chodnikami o nawierzchni, betonowej i wybrukowanej oraz tłuczniem i grysem kamiennym. Ogród zagospodarowany i przystosowany do wypoczynku pacjentów, urządzone są w nim; alejki spacerowe, zieleń ozdobna i mała architektura w tym oczka wodne altana i grill. Teren posiada pełne uzbrojenie w sieci; wodna, kanalizacyjna, elektryczna i teletechniczna. Place i drogi odwodnione, cały teren oświetlony i monitorowany. Działki zabudowane są pięcioma budynkami; czterema o funkcji usługowej, (świadczenia pielęgnacyjno-lecznicze) i jednym o funkcji garażowo-magazynowej. Dodatkowo na działce wiaty i zadaszenia oraz stara niecka basenu (nieczynny, zniszczony) i oczyszczalnia ścieków (nieczynna, zamaskowana – obiekt podłączony do kanalizacji gminnej).

 

- Oczyszczalnia ścieków


Obecnie nieużytkowana, niekonserwowana i zamaskowana, gdyż zakład został podłączony do

gminnej sieci kanalizacyjnej. Wielokomorowy osadnik ścieków, przelewowy, ze złożem filtracyjnym,

o wymiarach 10,0 X 8,8 X 3,0 m.

 

- Basen, zbiornik przeciwpożarowy


Wykonany z betonu, o wymiarach 7,5X15,0 m i głębokości 1,0 - 2,0 m, wokół zbiornika

chodnik betonowy o szer. 2,4 m, do zbiornika zejście schodami betonowymi.

Zbiornik w złym stanie technicznym. Nie przedstawiający wartości użytkowej.

 

- Ogrodzenie

Cześć ekspozycyjna od drogi wykonana z elementów stalowych na cokole z cegły

klinkierowej o wys. 1,6 m, o łącznej długości około 172 mb, pozostała z siatki ogrodowej na

słupkach metalowych osadzonych na betonowym cokole, częściowo drewnianych przęseł. Od strony

drogi znajduje się brama wjazdowa metalowa przesuwna. Łączna długość 261 mb.

 

- Drogi i place wewnętrzne

Na powierzchnię utwardzoną składają się nawierzchnie wykonane głownie z wylewki

betonowej (ok 10%) oraz utwardzone tłuczniem i grysem o łącznej powierzchni 1241 m2.

Przedmiotowe nawierzchnie tworzą: podjazdy, chodniki, drogi wewnętrzne i parkingi.

Przedmiotowe nawierzchnie posiadają zróżnicowane zużycie techniczne. Poziom zużycia

proporcjonalny do użytkowania. Nawierzchnie przystosowane są do poruszania się samochodów ciężarowych. Stan techniczny ogólny zadowalający.

 

Na działce występują także powierzchnię biologicznie czynne w postaci trawników przy

budynkach i wzdłuż ogrodzenia, żywopłoty, drzewa i krzewy ozdobne.

 

Opis pozostałych zabudowań znajduje się na zdjęciach.

 

Wyceniana nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego wprowadzony Uchwałą nr XIV/81/2004 rady gminy w Ujsołach z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujsoły. Zgodnie z jego zapisami przedmiotowa nieruchomość położona jest w kategoriach funkcjonalnych oznaczone w rysunkach planu symbolem Z116 UC teren usług komercyjnych.


Informacje dodatkowe

 • drzwi / okna antywłamaniowe
 • teren zamknięty
 • prąd
 • gaz
 • kanalizacja
 • woda
 • dojazd asfaltowy
 • winda
 • ogrzewanie
 • parking

Mapa


Inne ogłoszenia EccoHome.pl


Nr oferty w Otodom: 58258260
Nr oferty w biurze nieruchomości:
Data dodania: 4 months ago
Data aktualizacji: 9 days ago