2 339 000 zł
 • 28 647 m²
Olkusz, olkuski, małopolskie
Oferta prywatna

Sprzedamy działki przemysłowe z zabudowaniami

Olkusz, olkuski, małopolskie
2 339 000 zł
82 zł/m²
 • 1/7
 • 2/7
 • 3/7
 • 4/7
 • 5/7
 • 6/7
 • 7/7
Oferta prywatna
Jerzy
600
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

 • Powierzchnia: 28 647 m²
 • Typ działki: pod inwestycję
 • Ogrodzenie: tak
 • Położenie: miasto

Opis

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4

ogłasza:

 

   III PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż   czterech nieruchomości stanowiących działki:

- nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha,  nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 o  pow. 0,0557 ha,

- nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha,

- nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha,

- nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha

                                            o łącznej pow. 2,8647 ha,

 położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej 2C.

 

1.      Oznaczenie i opis nieruchomości:

Nieruchomości (teren dawnej Stacji Uzdatniana Wody) stanowią niżej wymienione działki:

a)       nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha, dla działki jest prowadzona  przez Sąd Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o  Nr KR1O/00080914/8,

nr ew. gr.   786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 o łącznej pow. 0,0557 ha, dla działek jest prowadzona  przez Sąd Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o  Nr KR1O/00080914/8,

b)      nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha, dla działki jest prowadzona  przez Sąd Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o  Nr KR1O/00080916/2, 

c)      nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha, dla działki jest prowadzona  przez Sąd Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o  Nr KR1O/00080915/5, 

d)     nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha, dla działki jest prowadzona  przez Sąd Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o  Nr KR1O/00080917/9 .

Działki posiadają bardzo dobrą lokalizację, usytuowane są w zachodniej części Olkusza,                    

 na obszarze pomiędzy drogą krajową DK94 relacji Katowice-Kraków od północy, a ulicą Wspólną prowadzącą od DK94 od wschodu.

Działki bezpośrednio sąsiadują z terenami Strefy Aktywności Gospodarczej Olkusza, Zakładami Górniczo-Hutniczymi „Bolesław” i znajdują się w pobliżu Strefy Aktywności Gospodarczej m. Bukowno.

Działki zabudowane są budynkami, budowlami oraz infrastrukturą techniczną związaną

z funkcjonowaniem na ich terenie byłej Stacji Uzdatniania Wody.

Dojazd do wszystkich działek zapewniony jest po wewnętrznych drogach dojazdowych znajdujących się na wyodrębnionych działkach, prowadzących od ulicy Wspólnej.

Wszystkie działki posiadają przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Rozpoczęto procedurę przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej.

- Na działce nr ew. gr. 861 znajdują się obiekty:  cztery budynki akcelatorów, budynek koagulacji,  budynek na wapno z silosami 2 x 50 t.

Działki o nr ew. gr.   786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 położone są wzdłuż drogi  krajowej  DK94,

- Na działce nr ew. gr. 862 znajdują się obiekty:  połączone budynki przepompowni i  filtrów,

- Na działce nr ew. gr. 865 znajdują się:  odmulnik 4 komorowy, przepompownia osadu,

- Na działce nr ew. gr. 866 znajdują się obiekty:  budynek chlorowni , budynek magazynowy,  trzy zbiorniki  wody czystej żelbetonowe o pojemności: 2x2 000 m3, 1x 1 000 m3 obsypane ziemią. 

 

2. Obowiązek ustanowienia służebności:

   Sprzedający ustanowi nieodpłatną służebność gruntową przejścia, przejazdu i doprowadzenia wszelkich mediów  po działce nr  871 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 861,862, 865, 866.

   Pozostałe drogi są własnością Sprzedającego, istnieje możliwość ich sprzedaży.

  

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

- działka nr ew. gr. 861 opisana jest jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej oraz  tereny usług komercyjnych,

- działka nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 ulica główna dwujezdniowa,

- działka  nr ew. gr. 862, 865, 866 opisana jest jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej.

 

4Cena wywoławcza  nieruchomości: 

a) nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha oraz nr ew. gr.  786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 o  pow. 0,0557 ha –  667 200,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.   

b) nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha – 1 177 400,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.

c) nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha – 207 300,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.

d) nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha – 287 100,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.

  Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

5. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń. 

 

6. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Przetarg SUW” należy składać w sekretariacie PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu, pok. nr 104 do dnia  23.10.2019 r.  do godz.10.00

Pisemna oferta powinna zawierać:

a)      imię, nazwisko i adres oferenta

albo

nazwę lub firmę oraz siedzibę (jeśli oferentem jest osobą prawną lub innym podmiotem) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru (KRS, CEIDIG);

b)      datę sporządzenia oferty;

c)      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz przedmiotem transakcji i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

d)     oferowaną cenę w PLN (netto);

e)      kopię dowodu wniesienia wadium i wskazanie konta bankowego, na które  będzie można zwrócić wadium.

f)       w załączeniu formularz przetargowy znajdujący się  na stronie internetowej w zakładce Przetargi

 

7. Oferent wnosi wadium w wysokości:

a) nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha oraz 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 o  pow. 0,0557 ha – 33 360,00 zł.   

b) nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha – 58 870,00 zł.

c) nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha – 10 365,00 zł.

d) nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha – 14 355,00 zł.

 przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa w terminie nie później niż do dnia  22.10.2019 r. 

Nr konta bankowego:  Polska Kasa Opieki S.A. O/Olkusz 

Nr 19 1240 4748 1111 0000 4868 8523.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Przedsiębiorstwa. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium może być wniesione również w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. Treść dokumentu obejmującego gwarancje (poręczenia) obejmować powinna bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do wypłaty Sprzedającemu pełnej kwoty wadium, realizowane na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Sprzedającego w terminie związania ofertą. Przyjmuje się 6-miesięczny termin związania ofertą.

 

8. Warunki  przetargu:

ocenie będą podlegały oferty zabezpieczone wadium,

-  w każdej ofercie należy podać tylko jedną cenę,

- przetarg jest zorganizowany w oparciu o „Regulamin w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości w PWiK sp. z o.o. w Olkuszu” zamieszczony na stronie internetowej Przedsiębiorstwa w zakładce - Regulaminy

 

9. Osoby pozostające w związku małżeńskim (nie posiadające umowy o rozdzielności majątkowej) obydwie przystępują do przetargu. Małżonek  zamierzający samodzielnie kupować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego musi posiadać pisemną zgodę współmałżonka  a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż  środki przeznaczone na nabycie nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka  będącego uczestnikiem przetargu.

 

10. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy                 

     z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymagane jest przedłożenie stosownego zezwolenia.

 

11. Termin otwarcia ofert (część jawna) w dniu 23.10.2019 r. o godz. 10.15 w Sali Narad Przedsiębiorstwa.

 

12. Zarząd Przedsiębiorstwa zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

13. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 

14. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub odmawia zawarcia umowy na warunkach wynikających z przetargu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

15. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

16. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

17. Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży udziela:

      Jerzy Zembura         ,       tel.: 32 643 14 15 w.142

      Jerzy Skubis             ,           tel.: 32 643 14 15 w.123


Informacje dodatkowe

 • prąd
 • kanalizacja
 • telefon
 • woda
 • asfaltowy

Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Nr oferty w Otodom: 59791787
Nr oferty w biurze nieruchomości:
Data dodania: 12 days ago
Data aktualizacji: 9 days ago
Zgłoś naruszenie
Zadzwoń