Nieruchomości Olkusz ul. Wspólna 2C

Olkusz, małopolskie, wspólna 2C

3 291 000 zł
Kontakt
  • Cena 3 291 000 zł 115 zł/m²
  • Powierzchnia 28 647 m²
  • Typ działki pod inwestycję
  • Ogrodzenie: tak
  • Położenie: miasto
 • Media

  • prąd
  • gaz
  • kanalizacja
  • telefon
  • woda
 • Dojazd

  • utwardzony
 • Okolica

  • otwarty teren

Opis

1.      Oznaczenie i opis nieruchomości:

Nieruchomość (teren dawnej Stacji Uzdatniana Wody) stanowią niżej wymienione działki:

a)       nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha, dla działki jest prowadzona  przez Sąd Rejonowy

w Olkuszu księga wieczysta o  Nr KR1O/(pokaż numer),

nr ew. gr.   786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 o łącznej pow. 0,0557 ha, dla działek jest prowadzona  przez Sąd Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o  Nr KR1O/(pokaż numer),

b)       nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha, dla działki jest prowadzona  przez Sąd Rejonowy

w Olkuszu księga wieczysta o  Nr KR1O/(pokaż numer)

c)      nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha, dla działki jest prowadzona  przez Sąd Rejonowy

w Olkuszu księga wieczysta o  Nr KR1O/(pokaż numer)

d)     nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha, dla działki jest prowadzona  przez Sąd Rejonowy

w Olkuszu księga wieczysta o  Nr KR1O/(pokaż numer) .

Działki posiadają bardzo dobrą lokalizację, usytuowane są w zachodniej części Olkusza,                    

 na obszarze pomiędzy drogą krajową DK94 relacji Katowice-Kraków od północy, a ulicą Wspólną prowadzącą od DK94 od wschodu.

Działki bezpośrednio sąsiadują z terenami Strefy Aktywności Gospodarczej Olkusza, Zakładami Górniczo-Hutniczymi „Bolesław” i w pobliżu Strefy Aktywności Gospodarczej m. Bukowno .

Działki zabudowane są budynkami, budowlami oraz infrastrukturą techniczną związaną

z funkcjonowaniem na ich terenie byłej Stacji Uzdatniania Wody.

Dojazd do wszystkich działek zapewniony jest po wewnętrznych drogach dojazdowych znajdujących się na wyodrębnionych działkach, prowadzących od ulicy Wspólnej.

Wszystkie działki posiadają przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozpoczęto procedurę przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej.

- Na działce nr ew. gr. 861 znajdują się obiekty:  cztery budynki akcelatorów, budynek koagulacji,  

   budynek na wapno z silosami 2 x 50 t.

  Działki o nr ew. gr.   786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 położone są wzdłuż drogi 

  krajowej  DK94,

- Na działce nr ew. gr. 862 znajdują się obiekty:  połączone budynki przepompowni i  filtrów,

- Na działce nr ew. gr. 865 znajdują się:  odmulnik 4 komorowy, przepompownia osadu,

- Na działce nr ew. gr. 866 znajdują się obiekty:  budynek chlorowni , budynek magazynowy,  trzy zbiorniki  wody czystej żelbetonowe o pojemności: 2x2 000 m3, 1x 1 000 m3 obsypane ziemią. 

 

2. Obowiązek Sprzedającego  ustanowienia służebności:

   Sprzedający ustanowi nieodpłatną służebność gruntową przejścia, przejazdu i doprowadzenia  

   wszelkich mediów  po działce nr 870 i 871 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 861,862,   

   865, 866.

   Drogi są własnością Sprzedającego, istnieje możliwość ich sprzedaży.

  

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

- nieruchomość  nr ew. gr. 861w opisana jest jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej oraz  tereny usług komercyjnych,

- nieruchomość nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 ulica główna dwujezdniowa,

- nieruchomość  nr ew. gr. 862, 865, 866 opisana jest jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej. 

 

4Cena wywoławcza  nieruchomości:  3 291 000,00  zł  netto + obowiązujący podatek VAT.   

  Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

5. Nieruchomość jest  wolna od obciążeń poza działkami o nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 obciążone są hipoteką, która do dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży będzie zwolniona. 

 

6. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Przetarg SUW” należy składać w sekretariacie PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu, pok. nr 104 do dnia  05.06.2018 r.  do godz.10.00

Pisemna oferta powinna zawierać:

a)      imię, nazwisko i adres oferenta

albo

nazwę lub firmę oraz siedzibę (jeśli oferentem jest osobą prawną lub innym podmiotem) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru (KRS, CEIDIG);

b)      datę sporządzenia oferty;

c)      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz przedmiotem transakcji i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

d)     oferowaną cenę w PLN i sposób jej zapłaty – przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa;

e)      kopię dowodu wniesienia wadium i wskazanie konta bankowego, na które  będzie można zwrócić wadium.

7. Oferent wnosi wadium w wysokości 164 550,00 zł  przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa w terminie nie później niż do dnia  04.06.2018 r.

Nr konta bankowego:  Polska Kasa Opieki S.A. O/Olkusz 

Nr 19 1240 4748 1111 0000 4868 8523.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Przedsiębiorstwa. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

8. Warunki  przetargu:

ocenie będą podlegały oferty zabezpieczone wadium,

-  w ofercie należy podać tylko jedną cenę,

- nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wszystkie działki wchodzące w skład nieruchomości stanowią jeden przedmiot sprzedaży.

 

9. Osoby pozostające w związku małżeńskim (nie posiadające umowy o rozdzielności majątkowej) obydwie przystępują do przetargu.

 

10. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy                 

z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymagane jest przedłożenie stosownego zezwolenia.

 

11. Termin otwarcia ofert (część jawna) w dniu 05.06.2018 r. o godz. 10.00 w Sali Narad Przedsiębiorstwa.

 

12. Zarząd Przedsiębiorstwa zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

13. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości  o miejscu       

 i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 

14. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub odmawia zawarcia umowy na warunkach wynikających z przetargu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

15. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

16. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

17. Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży udziela:

      Jerzy Skubis          ,       tel.: (pokaż numer) w.123

      Barbara Danecka     tel.: (pokaż numer) w.140

 

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

wspólna 2C

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.
wersja beta

Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

olkuski: zakres cen ofertowych

Działki

3 291 000
Min.
60 000
Max.
4 150 000

99%

działek w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 3 291 000 zł

Wszystkie działki poniżej 3 291 000 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Powiat

olkuski

od 60 000 zł do 4 150 000

Ta oferta
3 291 000
+372%
Śr. Cena
696 433

Cena 372% powyżej średniej


małopolskie

Województwo

małopolskie

od 3 000 zł do 59 000 000

Ta oferta
3 291 000
+611%
Śr. Cena
462 557

Cena 611% powyżej średniej


olkuski

Powiat

olkuski

od 20 zł/m² do 529 zł/m²

Ta oferta
115 zł/m²
+19%
Śr. Cena
95 zł/m²

Cena/m² 19% powyżej średniej


małopolskie

Województwo

małopolskie

od 1 zł/m² do 134 354 zł/m²

Ta oferta
115 zł/m²
-56%
Śr. Cena
261 zł/m²

Cena/m² 56% poniżej średniej


olkuski
olkuski: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 53926984

Liczba wyświetleń strony: 155

Data dodania: 17.05.2018

Data aktualizacji: 17.05.2018

Otodom w Twoim Telefonie