Mieszkanie, 51,27 m², Zgierz

Zgierz, łódzkie, Długa

134 000 zł
Kontakt
    • Cena 134 000 zł 2 614 zł/m²
    • Powierzchnia 51,27 m²
    • Liczba pokoi 2
    • Piętro 3
    • Rynek: wtórny

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650) oraz § 6 ust. 1 i 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz uchwały Nr 88/95 Zarządu Miasta Zgierza z dnia 4 października 1995 r. w sprawie zbycia mienia komunalnego

P R E Z Y D E N T M I A S T A Z G I E R Z A

zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 114 odbędzie się:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na zbycie nw. lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomościach wspólnych (w tym w użytkowaniu wieczystym gruntu)

(tabela w zdjeciu)

Wymienione wyżej lokale mieszkalne stanowią własność Gminy Miasto Zgierz. Ze stanem prawnym i technicznym lokali oraz nieruchomości wspólnych zainteresowani winni zapoznać się przed przetargiem w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza. Wystawione do przetargu lokale mieszkalne nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Warunki przetargu:

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz nr konta 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 18 czerwca 2018r. wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku.

2. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne, w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych -aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa.

W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego, z przedłożeniem notarialnego pełnomocnictwa lub zgody na nabycie nieruchomości w formie aktu notarialnego.

3. Na cenę wywoławczą składają się: cena za nabywany lokal wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku (zwolniona z podatku VAT) oraz cena udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu (zawierająca 23 % podatku VAT). W cenie uzyskanej w przetargu, dla odrębnego ustalenia ww. cen, przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.

Sprzedaż lokalu jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

Oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w działce gruntu opodatkowane podatkiem VAT na podstawie art. 29a ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

4. Cena osiągnięta w przetargu za lokal wraz z pierwszą opłatą z tytułu udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie w taki sposób, aby znajdowała się na rachunku bankowym organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Dokonanie ww. zapłaty jest warunkiem koniecznym przystąpienia do zawarcia umowy przenoszącej własność.

5. Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie do zawarcia umowy notarialnej, Prezydent Miasta Zgierza odstąpi od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6. Pierwsza opłata z tytułu współużytkowania wieczystego działki gruntu stanowi 25% wylicytowanej ceny udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, natomiast opłata roczna wynosi 1% tejże ceny i winna być wnoszona przez nabywcę przez cały okres trwania użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku, bez uprzedniego wezwania. Powyższe opłaty zawierają 23% podatku VAT.

7. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie, na zasadach określonych w art. 77, 78, 79, 80 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

8. Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali wyłonieni jako nabywcy lokali, wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zamknięcia lub odwołania przetargu.

9. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu złożyć skargę do Prezydenta Miasta Zgierza na czynności związane z jego przeprowadzeniem. Skargę należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza w Biurze Obsługi Interesanta.

10. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie umowy przenoszącej własność, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ww. umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 8-go dnia licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11. Wszelkie obciążenia finansowe związane z przygotowaniem nieruchomości do użytkowania spoczywają na nabywcy lokalu.

12. Nabywca lokalu ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej, w tym opłaty sądowe.

13. Prezydent Miasta Zgierza może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.

14. Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza, pok. 4, tel. (pokaż numer) lub (pokaż numer).

Informacje dostępne są także na stronie internetowej o adresie: (przetargi i konkursy).

15. Ze stanem faktycznym lokali można zapoznać się w trakcie ich oględzin: ul. Długa 66 m. 42 – w dniu 13.06.2018 r. w godz. 10.00-11.00; ul. Dubois 29 m. 19 – w dniu 13.06.2018 r. w godz. 11.00-12.00; ul. ks. Rembowskiego 47A m. 20 – w dniu 13.06.2018 r. w godz. 12.00-13.00.

Kontakt:
Urząd Miasta Zgierz
tel: (pokaż numer) lub (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Długa

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.
wersja beta

Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

Zgierz: zakres cen ofertowych

2-pokojowe mieszkania

134 000
Min.
95 000
Max.
310 000

57%

mieszkań w tej miejscowości ma niższą cenę

Porównywalne mieszkania poniżej 134 000 zł

Wszystkie mieszkania poniżej 134 000 zł

Średnie ceny ofertowe 2-pokojowe mieszkania

Miejscowość

Zgierz

od 95 000 zł do 310 000

Ta oferta
134 000
-26%
Śr. Cena
181 727

Cena 26% poniżej średniej

1 pokój śr. 102 800
Ta oferta 2 pokoje 134 000
3 pokoje śr. 193 818
2 pokoje
zgierski

Powiat

zgierski

od 80 000 zł do 310 000

Ta oferta
134 000
-21%
Śr. Cena
170 958

Cena 21% poniżej średniej

1 pokój śr. 96 857
Ta oferta 2 pokoje 134 000
3 pokoje śr. 210 655
2 pokoje
Zgierz

Miejscowość

Zgierz

od 1 938 zł/m² do 5 761 zł/m²

Ta oferta
2 614 zł/m²
-26%
Śr. Cena
3 542 zł/m²

Cena/m² 26% poniżej średniej

2 pokoje
zgierski

Powiat

zgierski

od 1 938 zł/m² do 5 790 zł/m²

Ta oferta
2 614 zł/m²
-23%
Śr. Cena
3 430 zł/m²

Cena/m² 23% poniżej średniej

2 pokoje
Zgierz
Zgierz: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 53912844

Nr oferty w biurze nieruchomości: 4200/3186/OMS

Liczba wyświetleń strony: 105

Data dodania: 16.05.2018

Data aktualizacji: 16.05.2018

Otodom w Twoim Telefonie