Mieszkanie, 37,20 m², Zgierz

Zgierz, łódzkie

42 000 zł
Kontakt
    • Cena 42 000 zł 1 129 zł/m²
    • Powierzchnia 37,20 m²
    • Liczba pokoi 1
    • Piętro parter
    • Rynek: wtórny

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650) oraz § 6 ust. 1 i 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz zarządzenia Nr 138/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie zbycia lokali mieszkalnych znajdujących się w domach wielolokalowych, zmienionego zarządzeniem Nr 74/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 1 czerwca 2010 r.

P R E Z Y D E N T M I A S T A Z G I E R Z A

zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 114 odbędzie się:

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na zbycie nw. lokalu mieszkalnego wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu)

(tabea w zdjeciu)

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie ww. lokalu mieszkalnego odbył się w dniu 28 czerwca 2017 roku, II przetarg - w dniu 14 września 2017 roku, III przetarg – w dniu 19 lutego 2018 roku.

Wymieniony wyżej lokal mieszkalny stanowi własność Gminy Miasto Zgierz. Ze stanem prawnym i technicznym lokalu oraz nieruchomości wspólnej zainteresowani winni zapoznać się przed przetargiem w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza. Wystawiony do przetargu lokal mieszkalny nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Warunki przetargu:

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz nr konta 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 14 czerwca 2018r. wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku.

2. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne, w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych -aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa.

W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego, z przedłożeniem notarialnego pełnomocnictwa lub zgody na nabycie nieruchomości w formie aktu notarialnego.

3. Na cenę wywoławczą składają się: cena za lokal wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku (zwolniona z podatku VAT) oraz cena udziału w prawie własności gruntu (zwolniona z podatku VAT). W cenie uzyskanej w przetargu, dla odrębnego ustalenia ww. cen, przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.

Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

4. Cena osiągnięta w przetargu za lokal wraz z ceną udziału w prawie własności gruntu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie w taki sposób, aby znajdowała się na rachunku bankowym organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Dokonanie ww. zapłaty jest warunkiem koniecznym przystąpienia do zawarcia umowy przenoszącej własność.

5. Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie do zawarcia umowy notarialnej, Prezydent Miasta Zgierza odstąpi od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6. Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali wyłonieni jako nabywcy lokali, wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zamknięcia lub odwołania przetargu.

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu złożyć skargę do Prezydenta Miasta Zgierza na czynności związane z jego przeprowadzeniem. Skargę należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza w Biurze Obsługi Interesanta.

8. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie umowy przenoszącej własność, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ww. umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 8-go dnia licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. Wszelkie obciążenia finansowe związane z przygotowaniem nieruchomości do użytkowania spoczywają na nabywcy lokalu.

10. Nabywca lokalu ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej, w tym opłaty sądowe.

11. Prezydent Miasta Zgierza może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.

12. Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza, pok. 4, tel. (pokaż numer) lub (pokaż numer).

Informacje dostępne są także na stronie internetowej o adresie: (przetargi i konkursy).

13. Ze stanem faktycznym lokalu można zapoznać się w trakcie jego oględzin w dniu 08.06.2018 r. w godz. 11.00-12.00.

Kontakt:
Urząd Miasta Zgierz
tel: (pokaż numer) lub (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Zgierz

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

łódzkie: zakres cen ofertowych

1-pokojowe mieszkania

42 000
Min.
5 000
Max.
790 000

9%

mieszkań w tym województwie ma niższą cenę

Porównywalne mieszkania poniżej 42 000 zł

Wszystkie mieszkania poniżej 42 000 zł

Średnie ceny ofertowe 1-pokojowe mieszkania

Województwo

łódzkie

od 5 000 zł do 790 000

Ta oferta
42 000
-71%
Śr. Cena
145 467

Cena 71% poniżej średniej

Ta oferta 1 pokój 42 000
2 pokoje śr. 213 038
1 pokój

Województwo

łódzkie

od 163 zł/m² do 8 872 zł/m²

Ta oferta
1 129 zł/m²
-73%
Śr. Cena
4 302 zł/m²

Cena/m² 73% poniżej średniej

1 pokój
łódzkie: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 53913100

Nr oferty w biurze nieruchomości: 4202/3186/OMS

Liczba wyświetleń strony: 172

Data dodania: 16.05.2018

Data aktualizacji: 16.05.2018

Otodom w Twoim Telefonie