Lokal użytkowy, 77,75 m², Czerwionka-Leszczyny

Czerwionka-Leszczyny, śląskie

107 000 zł
Kontakt
    • Cena 107 000 zł
    • Powierzchnia 77,75 m²
    • Rynek: wtórny
    • Piętro: parter
    • Przeznaczenie lokalu: biurowy

Opis

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Gliwicach

ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice

Infolinia (pokaż numer)

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

w Przetargu nieograniczonym

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice

NIP: (pokaż numer), REGON: (pokaż numer)

Kapitał zakładowy (wpłacony): (pokaż numer),96 zł.

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000073321

Ogłasza VII nieograniczony pisemny przetarg na zbycie prawa własności niewyodrębnionego samodzielnego lokalu użytkowego nr 1, położonego w budynku dwulokalowym w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Kolejowej 4 wraz z udziałem wynoszącym (pokaż numer) w nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr 3103/259, obręb 0001 Czerwionka dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/(pokaż numer) ( aktualnie GL1Y/(pokaż numer)).

Przedmiotem przetargu jest zbycie:

1. prawa własności niewyodrębnionego samodzielnego lokalu użytkowego nr 1, położonego na wysokim parterze budynku dwulokalowego o powierzchni użytkowej 77,75 m2 składającego się z :

3 pomieszczeń biurowych,
pomieszczenia socjalnego,
łazienki, WC,
korytarza, wiatrołapu,
oraz pomieszczeń przynależnych, na które składają się cztery piwnice o łącznej powierzchni 40,27 m2, do których dostęp jest od zewnętrznej strony budynku,

2. udziału wynoszącego (pokaż numer) w nieruchomości wspólnej,

3. udziału wynoszącego (pokaż numer) w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 3103/259 o powierzchni całkowitej 432 m2 , obręb 0001 Czerwionka, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/(pokaż numer) ( aktualnie GL1Y/(pokaż numer)).

Nieruchomość położona w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Kolejowej 4, zabudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym w całości podpiwniczonym, pełniącym dotychczas funkcję biurową na parterze oraz mieszkalną na piętrze. Działka częściowo ogrodzona, od frontu ogrodzeniem murowanym z cegły klinkierowej z przęsłami i furtką z metaloplastyki. Zlokalizowana jest w strefie podmiejskiej, w odległości ok 500 m od centrum miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie:

1. od strony południowej nieruchomości położona jest działka nr 3104/259, która nie jest odgrodzona od nieruchomości, w której znajduje się zbywany lokal użytkowy, kolejno osiedle domów wielomieszkaniowych,

2. od strony wschodniej znajduje się linia kolejowa z dworcem PKP , następnie osiedle domów jednorodzinnych,

3. od strony północnej i zachodniej, za drogą położony jest teren ogródków działkowych.

Uzbrojenie terenu: sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, kanalizacyjna.

1. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się złącze kablowe nN, a przez działkę 3103/259 przechodzą kable energetyczne nN. Urządzenia te jednak nie stanowią przedmiotu sprzedaży i w dniu sprzedaży zostanie dodatkowo ustanowiona nieodpłatna i bezterminowa w czasie służebność przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A.

2. Na terenie działki sąsiedniej nr 3104/259 posadowione są wspólne dotychczas urządzenia kanalizacji sanitarnej. W celu zapewnienia odprowadzenia ścieków z działki 3103/259 w dniu sprzedaży zostanie ustanowiona przez TAURON Dystrybucja S.A. na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych działki 3103/259 odpłatna służebność gruntowa (przechodu i przejazdu).

Zgodnie z wydanym zaświadczeniem z dnia 30.06.2017r. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny zatwierdzonego uchwałą nr IX/78/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2002r., obszar na którym znajduje się działka nr 3103/259 oznaczona jest symbolem:

M1 – tereny mieszkaniowo- usługowe


Cena wywoławcza wynosi: 107.000,00 zł netto (słownie: sto siedem tysięcy złotych 00/100).

1. przy zbyciu prawa własności lokalu użytkowego wraz z udziałem wynoszącym (pokaż numer) w nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr 3103/259 zastosowane zostanie zwolnienie z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT,

2. przy ustanowieniu odpłatnej służebności gruntowej zastosowane zostanie opodatkowane należnym podatkiem VAT wg. obowiązującej stawki z dnia sporządzenia aktu notarialnego.

Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Otwarcie ofert odbędzie się w Gliwicach przy ul. Portowej 14a w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach budynek F – sala nr 14 w dniu 04.07.2018r. o godz.12:00.

2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci lub umocowani przedstawiciele oferentów.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10.700,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset złotych 00/100).

4. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 29.06.2018r. na rachunek bankowy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach nr 73 1140 1078 0000 2205 5500 2001 z dopiskiem ,,Wadium – sprzedaż lokalu użytkowego nr 1, położonego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Kolejowej ”

Za termin wniesienia wadium uznaje się termin uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Wszelkie koszty zabezpieczeń (wadium) ponosi Kupujący.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone na rachunki bankowe przez nich wskazane, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty otwarcia ofert w przypadku przetargu pisemnego, a w przypadku przetargu ustnego od udzielenia przybicia.

5. Oferty, pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie w języku polskim, należy składać w dni robocze, do dnia 02.07.2018r. do godz. 15:00 w kancelarii TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 2, w zaklejonych kopertach z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) oferenta z dopiskiem na kopercie „VII Przetarg pisemny na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1, położonego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Kolejowej”

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie ofert w miejscu innym, niż wyżej podane, może skutkować nie dotarciem oferty do Komisji Przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Nabywcy. Oferta taka, jako złożona po terminie, nie będzie brała udziału w postępowaniu przetargowym.

6. W Przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,

b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,

c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,

d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a-c,

e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

7. Każdy z pracowników Spółki przed przystąpieniem do Przetargu zobowiązany jest do złożenia „Oświadczenia oferenta będącego pracownikiem Spółki”.

8. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Z Klauzulą można również zapoznać się na stronie

9. Oferta powinna zawierać:

a) Imię, nazwisko PESEL, NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, adres mailowy, nr telefonu;

b) Datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta lub osoby upoważnionej. W przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku osób prawnych podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli;

c) W przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub oświadczenie o rozdzielności majątkowej;

d) W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą aktualny odpis właściwego rejestru lub wpis w CEIDG;

e) Oświadczenie, iż podmiot gospodarczy jest bądź nie jest czynnym podatnikiem VAT (dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);

f) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

g) Oświadczenie oferenta, że zapoznał z warunkami przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń. Wymagane jest złożenie wraz z ofertą podpisanych warunków przetargu (Załącznik nr 1 do ogłoszenia);

h) Oferowaną cenę, (cyfrowo i słownie);

i) Potwierdzenie wpłaty wadium;

j) Informację o rachunku bankowym, na który zostanie zwrócone wadium;

k) Opis sposobu finansowania zakupu nieruchomości.

9. Przystępujący do przetargu cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. 2014 poz. 1380 z późn. zm.) zobowiązany jest przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie (lub promesę) właściwego ministra na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, chyba, że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

10. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.

11. Wszelkie zmiany lub poprawki muszą być parafowane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta.

12. Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać, jeżeli uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

13. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja Przetargowa kontynuuje sprzedaż w formie przetargu ustnego, informując oferentów o jej terminie i miejscu.

15. Postąpienie w licytacji wynosi 1.070,00 zł. (jeden tysiąc siedemdziesiąt złotych 00/100).

16. Zaoferowana cena przestaje wiązać oferenta gdy inny oferent zaoferuje cenę wyższą.

17. Po ustaniu postąpień licytator, uprzedzając obecnych po trzecim ogłoszeniu ceny zamyka licytację i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

18. Po rozstrzygnięciu przetargu Sprzedawca w terminie 21 dni zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy.

19. Pozostałą część wylicytowanej ceny należy wpłacić na konto nr:

19 1020 1026 0000 1502 0250 3720 prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędnościową Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP) z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa.

20. Kupujący ponosi koszty zawarcia notarialnej umowy, podatki, opłaty sądowe itp. oraz zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia, na rachunek bankowy sprzedającego, nie później, niż na jeden dzień roboczy przed datą zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

21. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku sprzedającego.

22. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, z dniem wydania przechodzą na nabywcę korzyści i ciężary.

23. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy i zatrzymania wpłaconego przez oferenta wadium, gdy ten pomimo powiadomienia o wyborze jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie dokonał zapłaty ceny w oznaczonym terminie.

24. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części na każdym etapie bez podania przyczyny.

25. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości uzyskać można pod nr tel.: (pokaż numer), a oglądać nieruchomość można w dni robocze w terminie od dnia ………………….23.04.2018r. do …………………..09.05.2018r. w godz. od 8:00 do 14:00, po uprzednim skontaktowaniu się z nr tel.: (pokaż numer).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu postępowania można uzyskać na stronie internetowej:

.tauron-nieruchomoś


Pliki do pobrania
Warunki przetargu
Rzut lokalu nr 1
Rzut pomieszczeń przynależnych do lokalu nr 1
Klauzula-informacyjna-TD-sprzedaz-nieruchomosci:

Kontakt:
TAURON Dystrybucja SA
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Czerwionka-Leszczyny

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

śląskie: zakres cen ofertowych

Lokale użytkowe

107 000
Min.
3 000
Max.
58 000 000

10%

lokali użytkowych w tym województwie ma niższą cenę

Porównywalne lokale użytkowe poniżej 107 000 zł

Wszystkie lokale użytkowe poniżej 107 000 zł

Średnie ceny ofertowe Lokale użytkowe

Województwo

śląskie

od 3 000 zł do 58 000 000

Ta oferta
107 000
-92%
Śr. Cena
1 520 130

Cena 92% poniżej średniej


Województwo

śląskie

od 2 zł/m² do 30 000 zł/m²

Ta oferta
1 376 zł/m²
-48%
Śr. Cena
2 694 zł/m²

Cena/m² 48% poniżej średniej


śląskie: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 54385276

Nr oferty w biurze nieruchomości: 1403/3186/OLS

Liczba wyświetleń strony: 26

Data dodania: 14.06.2018

Data aktualizacji: 14.06.2018