22 000 zł
  • 32,26 m²
Oferta biura nieruchomości

Lokal użytkowy, 32,26 m², Szczawno-Zdrój

22 000 zł
Oferta biura nieruchomości
Urząd Miasta Szczawno-Zdrój
74/
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 32,26 m²
  • Rynek: wtórny
  • Piętro: parter

Opis

B U R M I S T R Z S Z C Z A W N A – Z D R O J U

na podstawie ustawy z dnia 21. 08. 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia RM z dnia 14. 09. 2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm) oraz Zarządzenia nr 51/2016 Burmistrza Szczawna - Zdroju z dnia 14. 06. 2016 r.

OGŁASZA

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Szczawnie - Zdroju przy ul. Kolejowej 6

PRZEDMIOT PRZETARGU OBEJMUJE:

1. prawo własności lokalu użytkowego położonego w suterynie budynku mieszkalno-użytkowego, składającego się z dwóch magazynów o łącznej pow. użytkowej 32,26m2,

2. prawo współwłasności nieruchomości gruntowej dz. nr 575 obr. nr 1 o pow. 0,0579 ha, zabudowanej budynkiem, objętej księgą wieczystą KW nr sw1w/00033345/9 w udziale wynoszącym 519/10000.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.) z dniem 01. 01. 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalno-usługowym zostało przekształcone z mocy prawa w prawo własności.

Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym położona jest nieruchomość. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawno Zdrój (Uchwała Nr XLVI/17/98 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 8 czerwca 1998 r. z późn. zm.) nieruchomość leży na obszarze oznaczonym jako strefa mieszkaniowa. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem B – jako tereny mieszkaniowe.

Cena wywoławcza nieruchomości: 22 000,- zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych)

w tym: cena lokalu 19 360,- zł

cena gruntu 2 640,- zł

Przetarg odbędzie się dnia 18 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 27

Urzędu Miasta Szczawna - Zdroju ul. Kościuszki 17


Wadium w pieniądzu w wysokości 4 000,- zł (cztery tysiące złotych) należy wpłacić na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno - Zdrój - PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264, nie później niż 14 czerwca 2019 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – lokal ul. Kolejowa 6”.

Uwagi dodatkowe:

- o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej,

- wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego, wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu,

- koszty transakcji ponosi strona kupująca,

- termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przetargu,

- cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego,

- nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich, z dniem 06.03.2019 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 74849 39 24

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37, 38 w Urzędzie Miejskim Szczawna – Zdroju tel. 074 849-39-37 (38). Burmistrz Szczawna – Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczawno-Zdrój 16. 05. 2019 r.

Kontakt:
Urząd Miasta Szczawno-Zdrój
tel: 74/ 849-39-37


Informacje dodatkowe

  • usługowy

Mapa


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 59189828
Nr oferty w biurze nieruchomości: 1585/3186/OLS
Data dodania: 10 days ago
Data aktualizacji: 10 days ago