Lokal użytkowy, 3 928,20 m², Leśna

Leśna, dolnośląskie

998 000 zł
Kontakt
    • Cena 998 000 zł
    • Powierzchnia 3 928,20 m²
    • Rynek: wtórny
    • Piętro: parter
    • Przeznaczenie lokalu: usługowy

Opis

ZARZĄDZENIE NR 89/2018
BURMISTRZA LEŚNEJ
z dnia 17 maja 2018r.

w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej, określonej granicami działki nr 793/35.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), art. 38 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121ze zmianami) w związku z §8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam treść ogłoszenia o przetargu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu w następującym składzie:

1.Przewodniczacy Komisji – Sebastian Fronc

2.Członek Komisji - Krystyna Jarzyna

3. Członek Komisji - Gabriela Marchlewicz


§ 3

Procedurę przetargową należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnej
Nr 89/2018 z dnia 17.05.2018r.

BURMISTRZ LEŚNEJ
OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 793/35 o powierzchni 2.719m2, położona w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej, powiat Lubański, województwo Dolnośląskie, zabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu, V wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą JG1L/(pokaż numer).

1. Stan prawny

Właścicielem działki nr 793/35 obręb Leśna o powierzchni 2.719m2 jest Skarb Państwa. Gmina Leśna jest użytkownikiem wieczystym do dnia 05 grudnia 2089r. i właścicielem budynków stanowiących odrębną nieruchomość, na podstawie umowy sprzedaży z dnia 22 grudnia 2015r. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1L/(pokaż numer) w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dział III i IV w/w księgi wolne od wpisów. Stan prawny zgodny z rzeczywistością i posiadanymi dokumentami.

2. Przeznaczenie nieruchomości.

P/4 – tereny przemysłowe

- Działka znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,

- działka znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej oraz w strefie ochrony historycznych układów ruralistycznych

- przez teren działki przebiega linia sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej,

- działka znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/89/2015 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 30 października 2015r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 5024 z 26 listopada 2015r.

3. Opis

Miejscowość Leśna jest malowniczo położona u podnóża Gór Izerskich, w pobliżu przejścia granicznego z Czechami w Miłoszowie. Przedmiotowa nieruchomość leży bezpośrednio przy drodze powiatowej wiodącej do wspominanego przejścia. Opisywana nieruchomość leży w odległości 150 km od Pragi. Głównym atutem gminy jest wybitnie rekreacyjny charakter terenu – na turystę czekają tu jeziora, góry, rzeka i wiele szlaków pieszych i rowerowych. Lokalizacja dla w/w funkcji dobra:

- Blisko centrum miasta,

- Dojazd z drogi publicznej,

- Położona w otoczeniu zabudowy fabrycznej, usługowej i mieszkaniowej,

- Jest w zasięgu wszystkich sieci.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem w zabudowie zwartej z hala produkcyjną, częściowo podpiwniczony, 3-kondygnacyjny.

Powierzchnia użytkowa wynosi 3,928,20m2 w tym:

- Wiatrołap, korytarze, i klatki schodowe - 684,40m2

- Stróżówka - 9,40m2

- Sanitariaty, pom. socjalne i szatnie - 304,30m2

- pom. biurowe -1.729,50m2

- pom. magazynowe i hale -1.200,60m2

4. Cena wywoławcza nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 998.000zł (słownie złotych: dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100), w tym:

Zabudowania - 941.214zł

Grunt - 56.786zł

Począwszy od roku 2019 Nabywca będzie zobowiązany do płacenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Skarbu Państwa, Starostwo Powiatowe w Lubaniu.


I przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2018r. o godz. 10.00
w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej11b


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100.000zł w terminie do dnia 23 lipca 2018r. na konto Urzędu Miejskiego w Leśnej – ŁBS w Lubaniu O/Leśna nr: 69 8392 0004 4200 1368 3000 0010.

Wadium należy wnieść w pieniądzu.

UWAGA : Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer ewidencyjny nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% (9.980zł) ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub w inny sposób uchyla się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Leśna za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy. Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1380).

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca nieruchomości.

Informuje się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty. Wymagane będzie zapłacenie całości ceny uzyskanej w przetargu przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży .

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia:

- dowodu wpłaty wadium;

- dokumentów stwierdzających tożsamość.

Burmistrz Leśnej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.


Dodatkowych informacji udziela:

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b, tel.: (pokaż numer)


Niniejsze ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem: /→przetargi®sprzedaż nieruchomości®przetargi 2018

Kontakt:
Urząd Miasta Leśna
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Leśna

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

lubański: zakres cen ofertowych

Lokale użytkowe

998 000
Min.
33 000
Max.
14 600 000

60%

lokali użytkowych w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne lokale użytkowe poniżej 998 000 zł

Wszystkie lokale użytkowe poniżej 998 000 zł

Średnie ceny ofertowe Lokale użytkowe

Powiat

lubański

od 33 000 zł do 14 600 000

Ta oferta
998 000
-38%
Śr. Cena
1 616 240

Cena 38% poniżej średniej


dolnośląskie

Województwo

dolnośląskie

od 8 900 zł do 123 457 000

Ta oferta
998 000
-17%
Śr. Cena
1 213 610

Cena 17% poniżej średniej


lubański

Powiat

lubański

od 122 zł/m² do 7 857 zł/m²

Ta oferta
254 zł/m²
-91%
Śr. Cena
2 933 zł/m²

Cena/m² 91% poniżej średniej


dolnośląskie

Województwo

dolnośląskie

od 5 zł/m² do 35 294 zł/m²

Ta oferta
254 zł/m²
-93%
Śr. Cena
4 198 zł/m²

Cena/m² 93% poniżej średniej


lubański
lubański: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 53934184

Nr oferty w biurze nieruchomości: 5762/3186/OOS

Liczba wyświetleń strony: 26

Data dodania: 17.05.2018

Data aktualizacji: 17.05.2018

Otodom w Twoim Telefonie