10 100 000 zł
  • 3 306,35 m²
Oferta biura nieruchomości

Lokal użytkowy, 3 306,35 m², Warszawa

10 100 000 zł
Oferta biura nieruchomości
Syndyk Maciej Pasek
22
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 3 306,35 m²
  • Rynek: wtórny
  • Piętro: 3

Opis

Syndyk masy upadłości Zakładów Lamp Profesjonalnych przedsiębiorstwa państwowego w upadłości w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Erazma Ciołka 8 w Warszawie obejmującego działkę ewidencyjną nr 66/2 z obrębu 6-06-08 o obszarze 0,1979 ha, oraz stanowiących odrębną własność budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tym gruncie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA4M/00430520/9, w trybie określonym Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe, oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości, handlowego statku morskiego lub statku żeglugi śródlądowej w postępowaniu upadłościowym, na warunkach określonych w Warunkach przetargu.

Cena wywoławcza w przetargu wynosi kwotę netto 10 100.000,00 zł (dziesięć milionów sty tysięcy złotych), powiększoną o podatek od towarów i usług VAT, tj. kwotę brutto 12 423 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Łukasza Górskiego w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 13 lok. 100 (I piętro).

Warunki przetargu, Operat szacunkowy, dokumenty dotyczące stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, w szczególności spraw komunalizacji i uwłaszczenia tej nieruchomości, są udostępnione do wglądu w siedzibie Zakładów Lamp Profesjonalnych przedsiębiorstwa państwowego w upadłości w Warszawie (01-402) przy ul. Erazma Ciołka 8 lok. 118, e-mail: , tel. nr 22 837 60 00, 509 543 949.

Zainteresowani powinni składać oferty pisemne w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2019 r. do godziny 14:00, bezpośrednio w Kancelarii Notarialnej notariusza Łukasza Górskiego, 01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 13 lok. 100, lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Notarialnej, nie zaś data stempla pocztowego), pod rygorem odrzucenia oferty.

Oferent powinien w terminie do dnia 17 czerwca 2019 r. wpłacić na rachunek Zakładów Lamp Profesjonalnych w Warszawie nr rachunku 60 1500 1911 1219 1033 2547 0000 wadium w kwocie brutto 1 242 300,00 zł (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące trzysta złotych) pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku gdy wygrywający oferent nie wpłaci całej ceny sprzedaży w sposób i w terminie wskazanym w Warunkach przetargu, lub wygrywający oferent nie zawrze umowy sprzedaży w terminie wskazanym w Warunkach przetargu z przyczyn pozostających po jego stronie.

Syndyk ma prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny, oraz do jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek oferty.

Kontakt:
Syndyk Maciej Pasek
tel: 22 837 60 00, 509 543 949


Informacje dodatkowe

  • usługowy

Mapa


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 59172112
Nr oferty w biurze nieruchomości: 6693/3186/OOS
Data dodania: 6 days ago
Data aktualizacji: 6 days ago