15 000 zł
  • 24,50 m²
Oferta biura nieruchomości

Lokal użytkowy, 24,50 m², Szczawno-Zdrój

15 000 zł
Oferta biura nieruchomości
Urząd Miasta Szczawno-Zdrój
74/
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 24,50 m²
  • Rynek: wtórny
  • Piętro: parter

Opis

BURMISTRZ SZCZAWNA - ZDROJU

na podstawie ustawy z dnia 21. 08. 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Rozporządzenia RM z dnia 14. 09. 2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Szczawna - Zdroju nr 155/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.


OGŁASZA

rokowania na sprzedaż lokalu nr 1a, przeznaczonego na cele inne niż mieszkalne, położonego w Szczawnie - Zdroju przy ul. Solickiej 4


PRZEDMIOT ROKOWAŃ OBEJMUJE:

1. prawo własności lokalu nr 1a, przeznaczonego na cele inne niż mieszkalne, położonego na półpiętrze parteru budynku mieszkalno-usługowego, składającego się z dwóch pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 24,50 m2, oraz przynależne wc na korytarzu o pow. 1,05 m2 i piwnicę o pow. 1,42 m2

2. prawo współwłasności nieruchomości gruntowej dz. nr 371/2 obr. Szczawno-Zdrój 2 o pow. 0,0457 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym, objętej księgą wieczystą KW nr sw1w/00028643/0, w udziale wynoszącym 353/10000.


Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawno Zdrój (Uchwała Nr XLVI/17/98 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 8 czerwca 1998 r. z późn. zm.) nieruchomość leży na obszarze oznaczonym jako „Zabudowa mieszkaniowa. Utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej z możliwością wprowadzenia funkcji usługowo-wypoczynkowej”. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem B – jako tereny mieszkaniowe. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm. z dniem 01. 01. 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalno-usługowym zostało przekształcone z mocy prawa w prawo własności.


Cena wywoławcza nieruchomości: 15 000,- zł (piętnaście tysięcy złotych)

w tym: cena lokalu 13 130,- zł

cena gruntu 1 870,- zł

Zaliczka: 3 000,- zł

Rokowania odbędą się dnia 28 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 27

Urzędu Miasta Szczawna - Zdroju ul. Kościuszki 17

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

1) wpłacenie zaliczki na konto: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój – PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264, nie później niż 22 lutego 2019 r.

2) zgłoszenie udziału w rokowaniach poprzez złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie, nie później niż 22 lutego 2019 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim Szczawna Zdroju ul. Tadeusza Kościuszki 17, pokój nr 5.

Ofertę zaadresować następująco:

„Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno – Zdrój

Oferta - rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1a przy ul. Solickiej 4

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 28. 02. 2019 r. GODZ. 10:00”

Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2) datę sporządzenia zgłoszenia,

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) proponowaną cenę przewyższającą cenę wywoławczą i sposób jej zapłaty,

5) kopię dowodu wpłaty zaliczki,

6) wskazanie numeru i nazwy rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu zaliczki, w przypadku wyłonienia innego nabywcy, odwołania, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

Uwagi dodatkowe:

zaliczka wpłacona przez uczestników, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócona nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia rokowań,

zaliczka wpłacona przez wybranego oferenta zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego,

koszty transakcji ponosi strona kupująca,

termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rokowań,

cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego - w przypadku złożenia oferty zapłaty ceny gotówką jednorazowo,

cena nabycia nieruchomości może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 3 lata,

pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, Wierzytelność gminy podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki.

nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich. Z dniem 05. 07. 2018 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

lokal wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego wraz z uzupełnieniem stropu,

nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 74 849 39 24.

nieruchomość nie znalazła nabywców w kolejnych przetargach, zorganizowanych w dniach: 14. 09. 2018 i 14. 11. 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Szczawna Zdroju, tel./074/ 849-39-37, 38 pok. nr 37,38 w godz. od 8:00 do 15:30


Burmistrzowi Szczawna Zdroju przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


Szczawno Zdrój 2019-01-24


Kontakt:
Urząd Miasta Szczawno-Zdrój
tel: 74/ 849-39-37


Informacje dodatkowe

  • usługowy

Mapa


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 57541184
Nr oferty w biurze nieruchomości: 1529/3186/OLS
Data dodania: 2 months ago
Data aktualizacji: 24 days ago