1 905,67 zł /miesiąc
  • 234,40 m²
Oferta biura nieruchomości

Lokal użytkowy, 234,40 m², Kraków

1 905,67 zł /miesiąc
Oferta biura nieruchomości
Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha w Krakowie
12
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 234,40 m²
  • Piętro: parter

Opis

Kraków, 2019-05-15

OGŁOSZENIE

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków

ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na:

Najem pomieszczeń znajdujących się w pawilonie socjalnym Uczelni przy al. Jana Pawła II 78

pod działalność Klubu Studenckiego

postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 70¹- art. 70 Kc.

Wykaz pomieszczeń podlegających najmowi :

Wykaz pomieszczeń i powierzchni użytkowych

Parter

Pomieszczenia klubowe, bar, toalety 171,00 m2

Zabudowany taras 44,80 m2

Piwnica

Pomieszczenia magazynowe 18,60 m2

Łącznie 234,40 m2

Minimalna łączna miesięczna stawka czynszu za: pomieszczenia klubowe, bar, toalety pomieszczenia magazynowe, powierzchnię tarasu wynosi: 1 905,67 zł netto (8,13 zł/1m2). Stawka czynszu nie zawiera opłat za media.

Opcjonalnie istnieje możliwość wynajmu 100 m2 terenu przylegającego do obiektu na ogródek letni w miesiącach od 1 maja do 15 października każdego roku.

Minimalna łączna miesięczna stawka czynszu za teren pod ogródek letni wynosi: 500,00 zł netto (5,00 zł/1 m2).

Do ceny czynszu Wynajmujący doliczy obowiązującą stawkę podatku VAT.

Przedmiot najmu może zostać wydany Najemcy nie wcześniej niż 1 czerwca 2019 roku.

1. Warunki oddania lokalu w najem:

1) Prowadzenie przez Najemcę działalności kulturalno-rozrywkowej typu: Klub Studencki. Program działalności kulturalno-rozrywkowej musi być ustalany z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, na każdy rok akademicki.

2) Najemca będzie musiał, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami na własny koszt dostosować i wyposażyć przedmiot najmu w niezbędny sprzęt w zakresie prowadzonej działalności, jak wyżej.

3) Najemca zobowiązany będzie we własnym zakresie do ciągłego utrzymywania w czystości wszystkich wynajmowanych pomieszczeń i powierzchni, w tym do systematycznego ich odświeżania oraz bieżącej konserwacji na zasadach określonych w §.6. projektu umowy.

4) Dopuszcza się możliwość dokonywania ulepszeń i modernizacji przedmiotu najmu na zasadach określonych w §.6. projektu umowy.

5) Najemca nie może podnajmować przedmiotu najmu osobom trzecim, bez zgody Wynajmującego.

6) Z chwilą przejęcia przedmiotu najmu Najemca ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazany mu przez Wynajmującego majątek, powstałe szkody oraz jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności: P.Poż, Sanitarno-epidemiologiczne i BHP.

7) Najemca od dnia rozpoczęcia działalności w przedmiocie najmu zobowiązany będzie do zabezpieczenia go przed włamaniem, pożarem, zalaniem oraz innymi zdarzeniami losowymi.

8) Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu:

a. raz w roku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych w Monitorze Polskim w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

b. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

9) Opłaty za media będą naliczane na podstawie refaktury kosztów naliczanych wg wskazań subliczników lub w przypadku braku opomiarowania proporcjonalnie do powierzchni przedmiotu najmu wg uśrednionej przez Wynajmującego stawki za metr kwadratowy, a w przypadku usług gospodarowania odpadami wg ceny obowiązującej w danym roku, z uwzględnieniem obowiązującej stawki VAT.

10) Wynajmujący dopuszcza, w okresie od 1 maja do 15 października, możliwość prowadzenia przez Najemcę ogródka gastronomicznego na terenie (100m2)znajdującym się pod tarasem przylegającym do pomieszczeń klubowych będących przedmiotem najmu. W przypadku zgłoszenia zamiaru skorzystania przez Najemcę z możliwości prowadzenia ogródka, wprowadzone zostaną aneksem lub bezpośrednio do treści umowy zapisy dotyczące warunków najmu.

2. Wadium:

1)Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100). Wadium należy wnieść w terminie do dnia i do godziny składania ofert, przelewem na rachunek bankowy: Pekao SA nr konta: 53 1240 4722 1111 0000 4851 7445 z dopiskiem „przetarg na najem klubu studenckiego”

2)Brak wniesienia wadium na warunkach określonych przez Wynajmującego, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

3)Wadium przepada na rzecz Wynajmującego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy w dniu i miejscu wskazanym przez Wynajmującego.

4)Wadium wpłacone przez uczestnika zostanie zwrócone na wskazane konto po rozstrzygnięciu przetargu lub przeksięgowane na poczet czynszu, na pisemny wniosek Oferenta. Nie przyjęcie oferty, unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania którejkolwiek z ofert nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.

3. Okres umowy najmu: Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony; z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy dla każdej ze Stron. Zmiana branży prowadzonej działalności gospodarczej na inną niż określona w umowie, bez zgody Wynajmującego może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem umowy. W przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień umowy lub zalegania z zapłatą należności wynikających z umowy w kwocie stanowiącej równowartość czynszu za dwa miesiące, Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

Na podstawie przepisów określonych w następujących ustawach:

1. ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 ze zm.),

2. USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).

Wynajmujący nie musi uzyskać zgody Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na wynajem przedmiotowej nieruchomości.

4. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są:

Agnieszka Arnold 12 648-10-52; e-mail:

Piotr Słomiński tel. 12 -683-12-64; e-mail:

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu postępowania prosimy przesyłać pocztą elektroniczną do dnia 22.05.2019 r.. Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące przetargu będą umieszczane na stronie internetowej

Wynajmujący przeprowadzi wizję lokalną w dniu 20.05.2019 r.

Zainteresowane osoby prosimy o stawienie się w tym dniu o godz. 12.30 w pawilonie socjalnym AWF w Krakowie przy al. Jana Pawła II 78 obok portierni.

5. Opis sposobu przygotowywania oferty:

1)Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2)Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

3)Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona według postanowień niniejszego ogłoszenia.

4)Oferta musi być złożona w formie pisemnej, w języku polskim,

5)Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

6)Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta i opatrzone datami ich dokonania.

6. Do oferty należy dołączyć i następujące dokumenty oraz oświadczenia:

1) ofertę zawierającą propozycję cenową stawki czynszu w PLN/ netto, za całą powierzchnię przedmiotu najmu, tj. 234,40 m2 dla wszystkich pomieszczeń stanowiących przedmiot najmu. Proponowana cena netto winna być równa minimalnej podanej w niniejszym ogłoszeniu lub wyższa od minimalnej stawki czynszowej podanej przez Wynajmującego,

2) dowód wniesienia wadium,

3) zaparafowany projekt umowy (zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia),

4) Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami: z urzędu skarbowego i z ZUS-u Najemca zobowiązanych jest dostarczyć przed podpisaniem umowy.

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1) Oferty należy składać do dnia 27.05.2019 r. do godz. 09.30 w pokoju 304, na III piętrze w Sekretariacie Kanclerza AWF, znajdującym się w budynku głównym AWF w Krakowie, przy Al. Jana Pawła II 78.

2) Wynajmujący otworzy oferty w obecności Oferentów w dniu 27.05.2019 r. o godz. 10.00 w pokoju Z-cy Kanclerza –pokój 304, w budynku głównym AWF w Krakowie, przy Al. Jana Pawła II 78.

8. Zasady oceny ofert:

1)Wynajmujący za najkorzystniejszą uzna ofertę, która spełnia wszystkie wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu o przetargu, i w której podano najwyższą stawkę najmu.

2)Przetarg może być rozstrzygnięty, jeśli wpłynie przynajmniej jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

3)Umowa pisemna zostanie zawarta w terminie określonym przez Wynajmującego.

4)Wynajmujący może zamknąć niniejszy przetarg (unieważnić) bez wybrania którejkolwiek z ofert, jeżeli:

a. żadna oferta nie będzie spełniać wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o przetargu,

b. bez podania przyczyny.

9. Dokumenty wymagane przed podpisaniem umowy:

1)Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia przed podpisaniem umowy weksla in blanco do wysokości 6 miesięcznego czynszu brutto lub wpłacenia na rachunek bankowy Uczelni kaucji w wysokości 2-miesięczniego czynszu brutto. Weksel lub wpłacona kaucja służyć będzie Wynajmującemu do pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu nienależytego realizowania umowy najmu. Weksel lub wpłacona kaucja podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania umowy i uznania jej za należycie wykonaną.

Uwaga!

W postępowaniu przetargowym udział mogą wziąć Oferenci, którzy na dzień składania ofert nie będą mieli zaległości finansowych wobec Wynajmującego - Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. W przypadku złożenia oferty przez dłużnika, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania oferty.

Załączniki:

projekt umowy: %20umowy.doc

Wzór formularza oferty: %20oferty.doc

Kanclerz AWF w Krakowie

mgr Józef Żmigrodzki

Kontakt:
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
tel: 12 648-10-52


Informacje dodatkowe

  • usługowy

Mapa


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 59190336
Nr oferty w biurze nieruchomości: 1557/3186/OLW
Data dodania: 6 days ago
Data aktualizacji: 6 days ago