1 320 898 zł
 • 2 883,30 m²
Pszczyńska, Wyry, mikołowski, śląskie
Oferta biura nieruchomości

Lokal użytkowy, 2 883,30 m², Wyry

Pszczyńska, Wyry, mikołowski, śląskie
1 320 898 zł
 • 1/2
 • 2/2
Oferta biura nieruchomości
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
(03
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

 • Powierzchnia: 2 883,30 m²
 • Rynek: wtórny
 • Piętro: 1

Opis

Główny Instytut Górnictwa

w Katowicach, Plac Gwarków 1

ogłasza

przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

Przetarg pisemny, nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 48.

Przedmiotem przetargu jest:

prawo własności budynku biurowo-warsztatowego o pow. użytkowej 2883,30 m2
prawo użytkowania wieczystego działek:
- nr 359/78 o pow. 1476 m2 ujawnionej w księdze wieczystej KA1M/00060385/4,

- nr 357/77 o pow. 4376 m2 ujawnionej w księdze wieczystej KA1M/00058500/0,

- nr 337/63 o pow. 3148 m2 ujawnionej w księdze wieczystej KA1M/00054666/3,

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1.320.898,- zł

Budynek wymaga remontu i jest wyłączony z eksploatacji. Obiekt nie posiada przyłącza elektrycznego i kanalizacyjnego

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg: budynek biurowo-warsztatowy w Wyrach”, na adres: Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1 – Zespół Zarządzania Majątkiem w terminie do dnia 27.09.2019 r. do godz. 10:00.


-

Oferta powinna zawierać:

a) datę i miejsce sporządzenia oferty,

b) imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę,

c) cenę nabycia, sposób i termin zapłaty,

d) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat i kosztów związanych z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego działek oraz własności budynku biurowo – warsztatowego,

e) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu,

f) dowód wpłaty wadium w żądanej wysokości i terminie,

g) okres związania ofertą, nie krótszy niż 45 dni, liczonych od ostatecznego terminu składania ofert,

h) oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium w przypadku nie wygrania przez uczestnika przetargu oraz adres do korespondencji,

i) w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna wykazać swoje umocowanie, przedkładając aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i – ewentualnie – oryginał pełnomocnictwa, a osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – aktualne na dzień przetargu zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

j) w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój majątkowy ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków, jeżeli nieruchomość będzie nabywana ze środków pochodzących z majątku wspólnego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy przedłożyć (w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu,

k) w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest cudzoziemiec – należy przedłożyć uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów, promesę lub zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2019 o godz. 11:00.

Minimalny okres związania ofertą: 45 dni (liczonych od ostatecznego terminu składania ofert).

Oferowane nieruchomości można oglądać w dniach 20.09.2019 r. w godz. 12:00 – 14:00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerami: 032 259 25 31 lub 509 953 801.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT wg przepisów i stawki obowiązujących w dniu sprzedaży.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2017, Nr 1198 t.j. z późn. zm.) przetargi dotyczące sprzedaży wyżej wymienionych składników aktywów trwałych zostaną przeprowadzone na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargów na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. z 1993, Nr 97, poz. 443).

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej określonej dla nieruchomości, co do której składana jest oferta, na konto: mBank S.A. nr 21 1140 1078 0000 3018 1200 1004 w terminie do 26.09.2019 r. do godz. 13.00 (liczy się termin wpływu na konto powyższe konto, kserokopie dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty).

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej lub jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy albo nie wpłaci w wyznaczonym terminie ceny nabycia.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana, zaliczone będzie na poczet ceny. Jeżeli wadium zostało złożone przez oferenta w innej formie niż w formie pieniężnej, zostanie ono zwrócone po zapłaceniu ceny nabycia.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

O przyjęciu lub odrzuceniu oferty, oferenci zostaną powiadomieni w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert w przypadku jednakowych propozycji cenowych.

Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na 2 dni przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży na konto wskazane przez Sprzedającego.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości zabudowanej, z wybranym w przetargu oferentem, jest uzyskanie przez sprzedającego zgody właściwego organu na dokonanie planowanej czynności prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016, Nr 2259).

Brak zgody skutkować będzie unieważnieniem całego przetargu oraz zwrotem wniesionego przez oferenta wadium.

Sprzedający zastrzega, iż zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. 2017.1529), Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (dalej: KZN) przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, z którego to prawa KZN może skorzystać w terminie miesiąca od daty dostarczenia przez notariusza Prezesowi KZN wypisu aktu notarialnego obejmującego umowę sprzedaży ww nieruchomości.

Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynków posadowionych na ww nieruchomości nastąpi w przypadku niewykonania przez Prezesa KZN prawa pierwokupu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Wszelkich informacji udziela Marek Mańka, pod numerem tel. (032) 259 25 31, 509 953 801.

Kontakt:
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
tel: (032) 259 25 31


Informacje dodatkowe

 • usługowy

Mapa


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 59693832
Nr oferty w biurze nieruchomości: 6974/3186/OOS
Data dodania: 11 days ago
Data aktualizacji: 11 days ago
Zgłoś naruszenie
 • Biuro nieruchomości
 • Monitor Urzędowy
 • Monitor Urzędowy
 • 502
 • Armii Krajowej, 83-330, Żukowo, kartuski, pomorskie
 • Zobacz wszystkie nieruchomości
Zadzwoń