Lokal użytkowy, 155,20 m², Warszawa

Warszawa, Gocław, Abrahama Romana 12

818 400 zł
Kontakt
    • Cena 818 400 zł 5 273 zł/m²
    • Powierzchnia 155,20 m²
    • Rynek: wtórny
    • Przeznaczenie lokalu: usługowy

Opis

Bank Pekao S.A. podaje do publicznej wiadomości informację

o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

Adres

Warszawa ul. Abrahama Romana 12

Opis nieruchomości

Na nieruchomość składa się spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego o powierzchni 155,20 m². Ww. lokal znajduje się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym na działkach o numerach ewidencyjnych 25/2 i 21/3. Współwłaścicielami nieruchomości są Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gocław -Lotnisko" oraz właściciele lokali wyodrębnionych z budynku.
Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/(pokaż numer).
Sprzedaż nieruchomości objęta jest zwolnieniem z opodatkowania VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania podatkiem VAT po złożeniu organom podatkowym oświadczenia przez strony umowy.

Cena nieruchomości w PLN netto

818 400,00

Kontakt

(pokaż numer)
(pokaż numer)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:

- 10% ceny wywoławczej w PLN

Wadium w w/w wysokości należy wpłacić na rachunek Centrali Banku Pekao S.A., nr konta 13 1240 0030 1111 1111 1111 1111 ze wskazaniem adresu nieruchomości, której dotyczy przetarg.

Oferta powinna zawierać:

1. datę,

2. imię i nazwisko oferenta / nazwę oferenta

a) w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną będącą w związku małżeńskim prosimy o złożenie oferty wspólnej lub załączenie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości, a w przypadku posiadania rozdzielności majątkowej lub dokonywania zakupu do majątku osobistego złożenie oświadczenia w tym zakresie,

b) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - firmę, pod którą oferent prowadzi działalność oraz wydruk z CEiDG ,

c) w przypadku osób prawnych - aktualny wydruk z właściwego rejestru (z daty przypadającej nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania oferty),

d) w przypadkach określonych w pkt. b) i c) - zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zapłatą podatków, zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z zapłatą składek na ZUS,

3. adres zamieszkania lub siedzibę (nr telefonu, ewentualnie adres do korespondencji i adres email),

4. w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną - numer dowodu osobistego i nr PESEL,

5. w przypadku składania oferty przez przedsiębiorcę - numer Regon lub NIP,

6. oferowaną cenę w PLN netto, a w przypadku zamiaru skorzystania z opcji opodatkowania podatkiem VAT – złożenie oświadczenia w tym zakresie,

7. dowód dokonania wpłaty wadium,

8. adres nieruchomości,

9. termin i sposób zapłaty ceny w przypadku przyjęcia oferty z zastrzeżeniem, że maksymalny termin zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wynosi 60 dni od dnia poinformowania oferenta o wyborze jego oferty; zapłata będzie dokonana w tym samym terminie,

10. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości,

11. wskazanie banku i numeru rachunku, na który zostanie zwrócone wadium w przypadku woboru innej oferty, zamknięcia lub unieważnienia postępowania przetargowego,

12. oświadczenie oferenta o związaniu ofertą przez okres 120 dni od daty złożenia oferty oraz
o zapoznaniu się z warunkami Regulaminu Pisemnego Przetargu Nieograniczonego,

13. w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną prosimy o złożenie oświadczenia, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu.

Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Pisemny przetarg nieograniczony – wpisać dokładny adres nieruchomości” w Banku Pekao S.A. w Warszawie (02-091) przy ul. Żwirki i Wigury 31, Budynek D, VIII piętro, pok. nr D0803, w terminie do dnia 10.04.2018r. do godz. 16.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2018r.

O złożeniu oferty w terminie decyduje data jej doręczenia. Oferty nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.

Regulamin Przetargu dostępny jest w budynku Centrali Banku Pekao S.A. (adres jak wyżej). Osoby zainteresowane otrzymaniem Regulaminu Przetargu prosimy o kontakt telefoniczny z przedstawicielami Banku wskazanymi w ogłoszeniu.

Bank zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, przedłużenia terminu składania ofert, zamknięcia lub unieważnienia postępowania przetargowego na każdym etapie bez podania przyczyny.

O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia pisemnego przetargu nieograniczonego.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015.2164, z późn. zm).

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Abrahama Romana 12

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

Warszawa: zakres cen ofertowych

Lokale użytkowe

818 400
Min.
3 000
Max.
31 500 000

42%

lokali użytkowych w tej miejscowości ma niższą cenę

Porównywalne lokale użytkowe poniżej 818 400 zł

Wszystkie lokale użytkowe poniżej 818 400 zł

Średnie ceny ofertowe Lokale użytkowe

Miejscowość

Warszawa

od 3 000 zł do 31 500 000

Ta oferta
818 400
-65%
Śr. Cena
2 343 880

Cena 65% poniżej średniej


mazowieckie

Województwo

mazowieckie

od 3 000 zł do 36 000 000

Ta oferta
818 400
-59%
Śr. Cena
2 020 650

Cena 59% poniżej średniej


Warszawa

Miejscowość

Warszawa

od 69 zł/m² do 104 651 zł/m²

Ta oferta
5 273 zł/m²
-39%
Śr. Cena
8 702 zł/m²

Cena/m² 39% poniżej średniej


mazowieckie

Województwo

mazowieckie

od 5 zł/m² do 104 651 zł/m²

Ta oferta
5 273 zł/m²
-20%
Śr. Cena
6 602 zł/m²

Cena/m² 20% poniżej średniej


Warszawa
Warszawa: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 53011399

Nr oferty w biurze nieruchomości: lsgc0003132

Liczba wyświetleń strony: 52

Data dodania: 13.03.2018

Data aktualizacji: 13.03.2018

Otodom w Twoim Telefonie