Lokal użytkowy, 1 579,99 m², Pobiedna

Pobiedna, dolnośląskie, Nowomiejska

194 000 zł
Kontakt
    • Cena 194 000 zł
    • Powierzchnia 1 579,99 m²
    • Rynek: wtórny
    • Piętro: 1
    • Przeznaczenie lokalu: usługowy

Opis

ZARZĄDZENIE NR 88/2018
BURMISTRZA LEŚNEJ
z dnia 17.05.2018r.

w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pobiednej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), art. 38 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) w związku z §8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam treść ogłoszenia o przetargu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu w następującym składzie:

1.Przewodniczacy Komisji -Sebastian Fronc

2.Członek Komisji - Krystyna Jarzyna

3. Członek Komisji - Gabriela Marchlewicz

4. ² - ………………...

5. ² - …………………

§ 3

Procedurę przetargową należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnej
Nr88/2018 z dnia 17.05.2018r.

BURMISTRZ LEŚNEJ
OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 36/22, 36/24, 36/35, 36/36, 36/45 o łącznej powierzchni 3.812m2, położona w Pobiednej przy ul. Nowomiejskiej, powiat Lubański, województwo Dolnośląskie, zabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu, V wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą JG1L/(pokaż numer).

1. Stan prawny

Właścicielem działek nr 36/22, 36/24, 36/35, 36/36 i 36/45 obręb Pobiedna o łącznej powierzchni 3.812m2 jest Skarb Państwa. Gmina Leśna jest użytkownikiem wieczystym do dnia 05 grudnia 2089r. i właścicielem budynków stanowiących odrębną nieruchomość, na podstawie umowy sprzedaży z dnia 31 października 2012r. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1L/(pokaż numer) w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dział III i IV w/w księgi wolne od wpisów. Stan prawny zgodny z rzeczywistością i posiadanymi dokumentami.

2. Przeznaczenie nieruchomości.

MU/6 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług

- część działki znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej,

- część działki znajduje się w strefie ochrony historycznych układów ruralistycznych

Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/89/2015 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 30 października 2015r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 5024 z 26 listopada 2015r.

3. Opis

Miejscowość Pobiedna jest malowniczo położona u podnóża Gór Izerskich, w pobliżu Świeradowa Zdroju w odległości ok. 2 km od przejścia granicznego z Czechami w Czerniawie.

1. Działka nr 36/24 obręb Leśna, o powierzchni 679m2, zabudowana budynkiem biurowo-produkcyjnym, której granice biegną po obrysie budynku. Elementy nośne żelbetowe, ściany osłonowe murowane z cegły i bloczków gazobetonowych. Wewnątrz budynku dwie klatki schodowe żelbetowe obłożone masą lastrykową. Powierzchnia użytkowa budynku – 1.579,99m2 w tym:

- Pomieszczenia biurowe – 337,33m2

- Komunikacja - 232,00m2

- Pomieszczenia magazynowe - 115,322

- Pomieszczenia socjalne - 333,09m2

- Pomieszczenia produkcyjne - 562,25m2

2. Działka nr 36/22 o powierzchni 223m2 zabudowana budynkiem byłej stacji transformatorowej, położonym w centralnej części działki.

3. Działka nr 36/35 o powierzchni 1.231m2 stanowi teren zieleni nieurządzonej. W północnej części działka jest utwardzona o nawierzchni asfaltowej, a południowej części zabudowana zbiornikiem p.poż. teren zbiornika częściowa ogrodzony.

4. Działka nr 36/36 o powierzchni 1.180m2 stanowi teren zieleni nieurządzonej, zabudowana zbiornikiem żelbetowym przepływowym, otwartym o pięciu komorach. Działka ogrodzona.

5. Działka nr 36/45 o powierzchni 499m2 zabudowana fragmentem hali przemysłowej o powierzchni użytkowej 107,40m2

4. Cena wywoławcza nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 194.000 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące 00/100), w tym:

Zabudowania - 144.297zł

Grunt - 49.703zł

Począwszy od roku 2019 Nabywca będzie zobowiązany do płacenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Skarbu Państwa, Starostwo Powiatowe w Lubaniu.


I przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018r.. o godz. 11.00
w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20.000zł w terminie do dnia 19 czerwca 2018r. na konto Urzędu Miejskiego w Leśnej – ŁBS w Lubaniu O/Leśna nr: 69 8392 0004 4200 1368 3000 0010.

Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1221.) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany przepisów powyższej ustawy do ceny sprzedaży nieruchomości będzie doliczony podatek VAT.

Wadium należy wnieść w pieniądzu

UWAGA : Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer ewidencyjny nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% (1940zł) ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub w inny sposób uchyla się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Leśna za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy. Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1380).

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca nieruchomości.

Informuje się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty. Wymagane będzie zapłacenie całości ceny uzyskanej w przetargu w przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży .

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia:

- dowodu wpłaty wadium;

- dokumentów stwierdzających tożsamość.

Burmistrz Leśnej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.


Dodatkowych informacji udziela:

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b, tel.: (pokaż numer)


Niniejsze ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem: /→przetargi®sprzedaż nieruchomości®przetargi 2017

Kontakt:
Urząd Miasta Leśna
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Nowomiejska

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

lubański: zakres cen ofertowych

Lokale użytkowe

194 000
Min.
33 000
Max.
14 600 000

21%

lokali użytkowych w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne lokale użytkowe poniżej 194 000 zł

Wszystkie lokale użytkowe poniżej 194 000 zł

Średnie ceny ofertowe Lokale użytkowe

Powiat

lubański

od 33 000 zł do 14 600 000

Ta oferta
194 000
-87%
Śr. Cena
1 616 020

Cena 87% poniżej średniej


dolnośląskie

Województwo

dolnośląskie

od 8 900 zł do 123 457 000

Ta oferta
194 000
-84%
Śr. Cena
1 220 810

Cena 84% poniżej średniej


lubański

Powiat

lubański

od 122 zł/m² do 7 857 zł/m²

Ta oferta
123 zł/m²
-95%
Śr. Cena
2 961 zł/m²

Cena/m² 95% poniżej średniej


dolnośląskie

Województwo

dolnośląskie

od 5 zł/m² do 35 294 zł/m²

Ta oferta
123 zł/m²
-97%
Śr. Cena
4 178 zł/m²

Cena/m² 97% poniżej średniej


lubański
lubański: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 53933256

Nr oferty w biurze nieruchomości: 5761/3186/OOS

Liczba wyświetleń strony: 56

Data dodania: 17.05.2018

Data aktualizacji: 17.05.2018

Otodom w Twoim Telefonie