3 200 000 zł
 • 1 412,57 m²
Floriańska, Jasło, jasielski, podkarpackie
Oferta biura nieruchomości

Lokal użytkowy, 1 412,57 m², Jasło

Floriańska, Jasło, jasielski, podkarpackie
3 200 000 zł
 • 1/16
 • 2/16
 • 3/16
 • 4/16
 • 5/16
 • 6/16
 • 7/16
 • 8/16
 • 9/16
 • 10/16
 • 11/16
 • 12/16
 • 13/16
 • 14/16
 • 15/16
 • 16/16
Oferta biura nieruchomości
Syndyk Jan Stanisław Zawada
606
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

 • Powierzchnia: 1 412,57 m²
 • Rynek: wtórny
 • Piętro: parter

Opis

Syndyk masy upadłości RISMOT I Stanisław Brzyś, Robert

Gazda Spółka Jawna w upadłości


ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż

składników masy upadłości w postaci:


Prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr 1/8 o pow. 1.1939 ha położonej w Jaśle przy ul. Floriańskiej 110, KS1J/00069647/0 wraz z prawem odrębnej własności zabudowań znajdujących się na tym gruncie: budynek wolnostojący parterowy w którym znajdują się pomieszczenia hali napraw serwisowych, pomieszczenia diagnostyki, pomieszczenia socjalno biurowe, zaplecze automatycznej i bezdotykowej trzystanowiskowej myjni samochodowej o łącznej pow. użytkowej 1 412,57 m² wraz z maszynami, urządzeniami technicznymi, wyposażeniem.

Cena wywoławcza 3 200 000,00 zł/netto (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych).

z wyłączeniem:

1) środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie przedsiębiorstwa,

2) wierzytelności przysługujących masie upadłości do dnia sprzedaży,

WARUNKI PRZETARGU

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Złożenie pisemnej oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. J. Kustronia 4 z napisem "PRZETARG - RISMOT I – NIE OTWIERAĆ, sygn. akt V GUp 102/16” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2019r.: do godz. 15:00, w sekretariacie Sekcji ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. J. Kustronia 4; - przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Sądu.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości, na rachunek bankowy Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku nr: 62 8642 1083 2002 8311 5875 0006 najpóźniej do dnia 06.11.2019 r. – liczy się data uznania rachunku bankowego.

II. Pod uwagę będą brane oferty umieszczone w zamkniętej kopercie, które będą zawierać:

1.imię i nazwisko bądź nazwę oferenta oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę,

2.oferowaną cenę netto określoną liczbowo i słownie za nieruchomość, nie niższą niż cena wywoławcza,

3.dowód uiszczenia wadium,

4.oświadczenie o zapoznaniu się przez oferenta z warunkami przetargu określonymi w Regulaminie Przetargu oraz ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu oferty i nie wnoszenia do nich zastrzeżeń.

III. Inne warunki przetargu:

1. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za daną nieruchomość i spełniającą wszystkie warunki przetargu.

2. Wyboru oferty dokona syndyk. Przy dwóch lub więcej ofertach o identycznej cenie zakupu - wyboru dokona syndyk, który może kontynuować wybór nabywcy w formie aukcji pomiędzy oferentami, którzy wyrażą na to zgodę.

3. Do zaoferowanej ceny netto doliczony będzie podatek od towarów i usług w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży oraz wpłacenia określonej ceny w terminie wyznaczonym przez syndyka.

5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony przez syndyka odrębnym pismem.

6. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.

7. Szczegółowe warunki przetargu zawarte są w Regulaminie Przetargu.

IV. Szczegółowy wykaz majątku przeznaczonego do sprzedaży oraz operat szacunkowy z wyceny przedsiębiorstwa i Regulamin Przetargu, dostępny jest do wglądu w Biurze Syndyka w Jaśle przy ul. Jagiełły 8, w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 606315603.

V. Otwarcie i wybór ofert nastąpi w dniu 7 listopada 2019r. o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowy w Rzeszowie przy ul. J. Kustronia 4, sala nr 29. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 606315603 w godz. od 8:00 do 16:00.

Kontakt:
Syndyk Jan Stanisław Zawada
tel: 606 315 603


Informacje dodatkowe

 • usługowy

Mapa


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 59780233
Nr oferty w biurze nieruchomości: 7017/3186/OOS
Data dodania: a month ago
Data aktualizacji: 15 days ago
Zgłoś naruszenie
 • Biuro nieruchomości
 • Monitor Urzędowy
 • Monitor Urzędowy
 • 502
 • Armii Krajowej, 83-330, Żukowo, kartuski, pomorskie
 • Zobacz wszystkie nieruchomości
Zadzwoń