1 757 610 zł
  • 1 296,76 m²
Oferta biura nieruchomości

Lokal użytkowy, 1 296,76 m², Jelenia Góra

1 757 610 zł
Oferta biura nieruchomości
Erwico Sp z o o w upadłości likwidacyjnej
604
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 1 296,76 m²
  • Rynek: wtórny
  • Piętro: 2

Opis

OGŁOSZENIE

Syndyk Masy Upadłości „ERWICO” Sp. z o.o. w Lublinie

sygn. akt V GUp 4/10

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki:

1. nieruchomości położonej w Jeleniej Górze – Cieplice, Plac Piastowski 26, oznaczonej jako działka 16/7 o pow. 768 m2, dla której prowadzona jest KW JG1J/00039188/1, przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, zabudowanej budynkiem hotelowym o pow. użytkowej 1.296,76 m2 (cena oszacowania 1.525.100,00 zł) wraz z wyposażeniem (cena oszacowania 232.510,00 zł netto).

2. nieruchomości położonej w Nowej Dębie przy ul. Szypowskiego 1, jako działki o nr ewid. 161/52, 161/81 o łącznej powierzchni 31.157 m2, dla której prowadzona jest KW TB1T/00053460/9 przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, zabudowanej budynkami magazynowymi 600 m2 i 780 m2, częściowo zalesionej (cena oszacowania 769.600,00 zł).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

- złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG – V GUp 4/10 – postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku „ERWICO” Sp. z o.o. w Lublinie – NIE OTWIERAĆ”, w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu,

- wpłaceniu wadium na rachunek bankowy masy upadłości: BGŻ Oddział Krosno 41 2030 0045 1110 0000 0185 1000 w wysokości:

a) 160.000,00 zł - dla nieruchomości położonej w Jeleniej Górze – Cieplicach,

b) 70.000,00 zł - dla nieruchomości położonej w Nowej Dębie,

- złożenie pisemnej oferty zakupu zawierającej:

a) imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu (dla osób fizycznych),

b) nazwę firmy, dokładny adres, tel./fax, NIP, REGON oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c) przedmiot przetargu,

d) oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem, czy jest to kwota brutto czy netto),

e) sposób i termin zapłaty oraz inne propozycje przetargowe,

f) potwierdzony za zgodność dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,

g) pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży,

h) pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,

i) promesę zezwolenia MSW dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia,

j) oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie z KRS-u lub innym właściwym rejestrze,

k) przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu przetargowego,

l) wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia,

m) jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru oferty, uchyla się od zawarcia umowy, pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości „ERWICO” Sp. z o.o. w Lublinie,

n) w przypadkach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz kodeksu cywilnego,

o) sprzedający zastrzega prawo zmiany warunków przetargu, jak również jego odwołania bez podania przyczyn,

p) zastrzega się termin jednego miesiąca do zawarcia umowy, liczony od momentu wyboru oferenta.

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpią na posiedzeniu niejawnym w obecności Sędziego – Komisarza w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych mieszczącym się przy ul. Gen. J. Kustronia 4, najpóźniej w terminie 7 dni po upłynięciu terminu do składania ofert.

Sprzedaż opisanych nieruchomości wymaga zatwierdzenia wyboru ofert przez Sędziego Komisarza.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu (operat szacunkowy) są do wglądu w biurze Syndyka mieszczącym się w Rzeszowie (35-231) przy ul. Towarowej 12, tel. 604-997-493 oraz w aktach sprawy V GUp 4/10, z którymi zapoznać się można w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziale V Gospodarczym Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych – ul. Gen. J. Kustronia 4.

Kontakt:
Erwico Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
tel: 604-997-493


Informacje dodatkowe

  • usługowy

Mapa


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 57443332
Nr oferty w biurze nieruchomości: 6367/3186/OOS
Data dodania: 2 months ago
Data aktualizacji: 4 days ago