Lokal użytkowy, 1 135,90 m², Mierzyn

Mierzyn, łódzkie

1 300 000 zł
Kontakt
    • Cena 1 300 000 zł
    • Powierzchnia 1 135,90 m²
    • Rynek: wtórny

Opis

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w miejscowości Mierzyn 64A, gm. Rozprza,

Przedmiotem sprzedaży jest, będąca własnością Województwa Łódzkiego, nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w obrębie Mierzyn w gminie Rozprza, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 1208/5, 1209/5 i 1210/7, o łącznej powierzchni 1,4832 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą nr PT1P/(pokaż numer).
Na nieruchomości posadowione są trzy wolnostojące budynki murowane:

1) budynek główny, wielofunkcyjny; o powierzchni 1135,90 m2; w części mieszkalnej piętrowy, częściowo podpiwniczony, w którym znajdują się:
a) na parterze: hall, sala konferencyjna, sala gabinetowa, recepcja, trzy pokoje służbowe z łazienkami, sanitariaty, pomieszczenia pomocnicze oraz kuchnia z zapleczem, a także trzypokojowe mieszkanie z przedpokojem, kuchnią, łazienką i WC; wszystkie pomieszczenia razem mają powierzchnię 429,80 m2;
b) na piętrze: hall, osiem pokoi gościnnych z łazienkami oraz dwupokojowe mieszkanie z przedpokojem,, kuchnią, łazienką i WC; wszystkie pomieszczenia razem mają powierzchnię 377,60 m2;
c) w piwnicy: hall, duże pomieszczenie rekreacyjne (73,80 m2) z zapleczem sanitarnym i socjalnym, pomieszczenia gospodarcze, pomocnicze, a także kotłownia i dwa garaże; wszystkie pomieszczenia razem mają powierzchnię 328,50 m2;
2) budynek garażowo-warsztatowy; parterowy, o powierzchni użytkowej 110,50 m2, w którym znajdują się dwa pomieszczenia garażowo-magazynowe i pomieszczenie warsztatowe;
3) budynek portierni z zapleczem socjalnym, o powierzchni użytkowej 35,90 m2.

Nieruchomość przyłączona jest do sieci elektroenergetycznej, posiada własne ujęcie wody ze studni głębinowej, lokalną kanalizację oraz ogrzewanie lokalne, olejowe i elektryczne.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu żadnych zobowiązań.
Dla sprzedawanej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Wójt Gminy Rozprza. W przyjętym uchwałą nr XXIII/35/17 Rady Gminy Rozprza z dnia 17 maja 2017 r. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest na terenach usług.
Budynki posadowione na nieruchomości nie posiadają świadectw charakterystyki energetycznej.
Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej parametrami i aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi jego ryzyko.
Transakcja sprzedaży jest zwolniona z podatku VAT.

Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 13. 08. 2018 r. o godzinie 10:00,
Cena wywoławcza 1.300.000 złWadium 130.000 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg –Mierzyn”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej.
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 7 sierpnia 2018 r., o godzinie 1500, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg, wniesione przelewem, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 2 do 7 sierpnia 2018 r., do godziny 1500, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:

• przedstawią dowód wpłaty wadium;
• przedstawią dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot, oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu;
• w przypadku osób prawnych przedstawią zgodę zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
• na miejscu podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
• otrzymają numer uprawniający do uczestnictwa w licytacji.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
W przypadku osób fizycznych, pozostających w związku małżeńskim, w tym prowadzących działalność gospodarczą, warunkiem dopuszczenia do przetargu, kiedy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, będzie:

• stawiennictwo obojga małżonków na przetargu,
albo
• przedłożenie pisemnego oświadczenia, podpisanego w szczególności w obecności pracownika ZNWŁ albo z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu przez współmałżonka niebiorącego udziału w przetargu zgody na: złożenie oświadczenia uczestnika przetargu, udział i składanie oświadczeń w prowadzonej licytacji oraz na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu – art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.);

a kiedy do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:

• wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską, ustanawiającą rozdzielność majątkową bądź odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego tę rozdzielność,
albo
• pisemnego oświadczenia obojga małżonków, z podpisami poświadczonymi notarialnie, o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, ze środków pochodzących z tego majątku.

Niedostarczenie wskazanych dokumentów skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
Dla pełnomocnictwa do zawarcia umowy sprzedaży wymagana będzie forma aktu notarialnego.
Warunkiem zawarcia umowy z określonym oferentem będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego, wyrażonej w formie odrębnej uchwały. Brak takiej zgody powoduje unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: oraz .
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu (pokaż numer), 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Mierzyn

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

łódzkie: zakres cen ofertowych

Lokale użytkowe

1 300 000
Min.
3 052
Max.
40 000 000

66%

lokali użytkowych w tym województwie ma niższą cenę

Porównywalne lokale użytkowe poniżej 1 300 000 zł

Wszystkie lokale użytkowe poniżej 1 300 000 zł

Średnie ceny ofertowe Lokale użytkowe

Województwo

łódzkie

od 3 052 zł do 40 000 000

Ta oferta
1 300 000
-32%
Śr. Cena
1 935 640

Cena 32% poniżej średniej


Województwo

łódzkie

od 19 zł/m² do 126 582 zł/m²

Ta oferta
1 144 zł/m²
-63%
Śr. Cena
3 128 zł/m²

Cena/m² 63% poniżej średniej


łódzkie: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 54396168

Nr oferty w biurze nieruchomości: lsgc0003276

Liczba wyświetleń strony: 77

Data dodania: 14.06.2018

Data aktualizacji: 14.06.2018