228 600 zł
  • 1 104,43 m²
Oferta biura nieruchomości

Hala/Magazyn, 1 104,43 m², Jastrzębniki

228 600 zł
207 zł/m²
Oferta biura nieruchomości
Syndyk Przemysław Stefański
696
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 1 104,43 m²
  • Rynek: wtórny

Opis

Syndyk ogłasza sprzedaż z wolnej ręki na warunkach określonych w Regulaminie sprzedaży:

1/ zabudowanej nieruchomości gruntowej w Jastrzębnikach 71, gm. Opalenica KW PO1N/00019579/7 za cenę przekraczającą 228.600,- zł

2/ udziału ½ w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej w Wolsztynie, ul. Lipowa 26 KW PO1E/00014516/4 za cenę przekraczającą 97.025,- zł

3/ środków trwałych zabezpieczonych na nieruchomości w Jastrzębnikach 71, gm. Opalenica za cenę przekraczającą 54.354,- zł

Pisemną ofertę zakupu wraz z oferowaną ceną składać należy na adres: 61-105 Poznań, ul. Chwaliszewo 15/16, lok. 12 w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy – dot. nieruchomości oraz dwóch tygodni – dot. ruchomości od daty ukazania się ogłoszenia do godz. 12:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem oferta XI GUp 88/17/IV. Szczegółowe informacje można uzyskać w dni robocze w godz. od 11 do 15 pod nr tel. 696 189 744.

Sygn. akt XI GUp 88/17

Regulamin sprzedaży z wolnej ręki składników masy upadłości dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą : Mariusz Lipka Indywidualna Praktyka Lekarska w upadłości likwidacyjnej 63-900 Rawicz, ul. Zofii Ryblewskiej-Cichońskiej 4B, lok. 3, NIP 843 13 29 944, REGON 411426643:

1. Oferty na zakup należy składać w Kancelarii Syndyka w Poznaniu przy ul. Chwaliszewo 15/16, lok.12 w terminie dwóch miesięcy - dotyczy nieruchomości oraz w terminie dwóch tygodni – dotyczy ruchomości od daty ukazania się obwieszczenia w prasie i na portalach internetowych do godziny 12:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż składników masy upadłości, sygn. akt XI GUp 88/17”.

2. Przedmiotem sprzedaży są wchodzące w skład masy upadłości :

1/ nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem produkcyjnym za cenę przekraczającą 228.600,00 zł, położona w m. Jastrzębniki 71, gm. Opalenica dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu - Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PO1N/00019579/7

2/ udziału ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym za cenę przekraczającą 97.025,00 zł, położonej w Wolsztynie, ul. Lipowa 26, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie - Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PO1E/00014516/4,

3/ środki trwałe zabezpieczone na nieruchomości położonej w Jastrzębnikach 71, gm. Opalenica za cenę przekraczającą 54.354,00 zł.

3. Każda oferta winna zawierać:

- dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta,

- w przypadku przedsiębiorców- wypisy z właściwych rejestrów,

- oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza, określoną kwotowo z podaniem czy jest to cena netto czy brutto,

- proponowany termin i sposób zapłaty (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza, gdyż w takim terminie musi być zawarta umowa, a cała cena musi zostać zapłacona przed zawarciem umowy),

- potwierdzenie dokonania wpłaty wadium w wysokości 30% wartości ceny wywołania oferowanych do sprzedaży składników masy upadłości na konto masy upadłości w Santander Bank POLSKA S.A., nr rachunku: 94 1090 1418 0000 0001 3476 8467 liczy się data uznania rachunku bankowego

- dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jej reprezentacji,

- oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,

- oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego a także numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia danej oferty,

- w przypadku osób fizycznych oświadczenie o pozostawieniu lub nie we wspólności majątkowej małżeńskiej,

- każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,

- wszystkie strony ofert, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,

- każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę,

- poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę/ osoby/podpisujące ofertę,

-ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie lub opakowaniu,

-oferta powinna zawierać oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przedmiotu sprzedaży ,

- zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich kosztów i opłat związanych ze sprzedażą upadłego przedsiębiorstwa oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,

- koperta lub opakowanie powinno być opisane „Sprzedaż składników masy upadłości o sygn. akt XI GUp 88/17”.

-oferty wysłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną na adres:

Kancelaria Syndyka Masy Upadłości

ul. Chwaliszewo 15\16, lok. 12, 61-105 Poznań

4. Warunkiem przystąpienia jest wpłata wadium w wysokości 30% wartości ceny wywołania na konto masy upadłości w Santander Bank POLSKA S.A., nr rachunku 94 1090 1418 0000 0001 3476 8467. W terminie najpóźniej do dnia poprzedzającego otwarcie ofert. - liczy się data uznania rachunku bankowego

- Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

- Za wpłacone w terminie uważa się wadium, które uznano na rachunku Syndyka, najpóźniej w dniu poprzedzającym otwarcie ofert do godziny 12:00.

- Wadium wpłacone przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, pozostałym oferentom zostanie zwrócone przez Syndyka w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza , bez oprocentowania, na wskazany w ofercie rachunek.

- Wadium przepadnie na rzecz masy upadłości, jeżeli:

a) oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży na warunkach, terminie i miejscu wskazanym przez sprzedającego,

b) zawarcie umowy kupna sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

5. Złożona oferta przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo, gdy sprzedaż zostanie zamknięta bez wybrania którejkolwiek z ofert.

6. Oferty należy przesyłać pocztą lub składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka Przemysława Stefańskiego, 61-105 Poznań, ul. Chwaliszewo 15/16, lok. 12 najpóźniej w terminie uprzednio wskazanym.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez rozpoznawania.

Otwarcie ofert nastąpi dnia następnego po upływie terminu ich składania o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości w Poznaniu, przy ul. Chwaliszewo 15/16, lok. 12.

Otwarcie ofert jest jawne.

8. Sędzia komisarz zastrzega sobie prawo zmiany warunków sprzedaży bez podania przyczyny.

9. Wyboru oferty dokonuje Syndyk, a wybór staje się prawnie skuteczny z chwilą zatwierdzeniu go przez Sędziego- Komisarza w trybie przepisów Prawa Upadłościowego.

10. O wyborze oferty przez Sędziego Komisarza syndyk niezwłocznie powiadomi wszystkich oferentów.

Uczestnik, którego oferta zostanie wybrana będzie powiadomiony także o terminie i miejscu podpisania umowy sprzedaży, przy czym umowa ta musi być zawarta w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza.

11. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę , przekraczającą cenę wywoławczą – powiększoną o obowiązujący w dacie zakupu podatek VAT.

12. W przypadku braku zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza wyboru oferty, dokonanego przez Syndyka, traktuje się ofertę jako nie wybraną.

Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu w tym przypadku wadium bez odsetek w terminie 14 dni od dnia rozstrzygania przetargu.

Odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienie nie powoduje naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

13. W przypadku zaoferowania przez kilku oferentów tej samej lub zbliżonej ceny syndyk zastrzega sobie prawo do kontynuowania wyboru nabywcy w formie aukcji pomiędzy oferentami, którzy wyrażą na to zgodę.

14. Osoby zainteresowane przedmiotem sprzedaży mogą dokonać jego oględzin w dni robocze po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem. Warunki sprzedaży składników masy upadłości udostępnione są w Kancelarii Syndyka.

Materiały o stanie prawnym, technicznym poszczególnych składników masy upadłości udostępniane będą oferentom odpłatnie i przesłane na wskazany adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub drogą elektroniczną po uiszczeniu na podany powyżej rachunek bankowy masy upadłości kwoty 100,- zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy z oferowanych do sprzedaży składnik masy upadłości.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 696 189 744.

15. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

16. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z warunkami sprzedaż ustalonymi przez Syndyka i akceptuje je bez zastrzeżeń.

17. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z informacjami o stanem prawnym, wycenami, dokumentacją, a w szczególności operatami szacunkowymi sporządzonymi przez Rzeczoznawcę Majątkowego, mgr inż. Macieja Wituskiego z dnia 5 i 14 czerwca 2017 r. oraz sporządzonymi przez biegłego sądowego wycenami wartości rynkowej ruchomości z 3 lipca 2017 r. dokonał ich oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do ich stanu technicznego, prawnego ani jakości.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem przetargu stosuje się przepisy Prawa upadłościowego oraz kodeksu cywilnego.

Kontakt:
Syndyk Przemysław Stefański
tel: 696 189 744


Mapa


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 59351730
Nr oferty w biurze nieruchomości: 6765/3186/OOS
Data dodania: 7 days ago
Data aktualizacji: 7 days ago