od 58 zł/m²
  Oferta dewelopera

  Equal Business Park - piękne biurowce ul. Wielicka

  od 58 zł/m²
  73 m² do 2 000 m²
  Oferta dewelopera
  Kamil Kowalewski
  530
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

  Szczegóły inwestycji

  • Metraż od: 73 m²
  • Metraż do: 2 000 m²
  • Cena za m² od: 58 zł/m²
  • Liczba kondygnacji: 6
  • Stan inwestycji: ukończona
  • Typ oferowanych nieruchomości: lokale użytkowe

  Opis

  Wersja po angielsku poniżej/ English version below.

  Dzień dobry,
  Grupa Cavatina Holding oferuje wynajem przestrzeni biurowej w prestiżowym budynku biurowym zlokalizowanym przy ul. Wielickiej w Krakowie.

  LOKALIZACJA:

  Budynek, w którym znajduje się lokal położony jest w rejonie krakowskich dzielnic: Podgórze, Płaszów, Zabłocie w pobliżu takich ulic jak: Wielicka, Nowohucka, al. Powstańców Śląskich, Dekerta, Kuklińskiego, Kamieńskiego. Miejsce jest dobrze skomunikowane z całą aglomeracją krakowską dzięki bliskim przystankom tramwajowym i autobusowym. Dojście do dworca PKP Płaszów zajmuje 15 minut pieszo. W okolicy znajdują się liczne sklepy, stacje benzynowe oraz lokale usługowe. Dojazd do autostrady A4 zajmuje ok 10-15 minut samochodem. Bardzo dobre rozwiązanie komunikacyjne w połączeniu z lokalizacją oraz wyglądem budynku tworzą świetne warunki do prowadzenia każdego rodzaju działalności.

  BUDYNEK:

  Equal Business Park jest nowoczesnym i funkcjonalnym biurowcem klasy A, zlokalizowanym przy ulicy Wielickiej w Krakowie. Został zbudowany na planie wielokąta, gdzie jego dłuższy bok jest równoległy do głównej ulicy. Budynek składa się z 6 kondygnacji naziemnych oraz garażu podziemnego. Rampa wjazdowa do garażu dzieli go na dwa segmenty – północny i południowy. Sposób zagospodarowania terenu wokół budynku nawiązuje do tradycyjnej zabudowy miejskiej: wykształcono reprezentacyjny dziedziniec wejściowy oraz podcienia wokół powierzchni handlowych i usługowych w parterze.

  Do głównego wejścia do budynku prowadzą zewnętrzne schody, znajdujące się po wschodniej części. Wejście do garażu znajduje się od strony północnej, natomiast wejście do części podziemnej - po jego wschodniej stronie. Dodatkowo, istnieją drogi ewakuacyjne przebiegające przez główne schody od strony południowej oraz korytarz ewakuacyjny.

  Equal Business Park B, to kolejny budynek w ramach kompleksu przy ulicy Wielickiej. Pierwszy z nich, został bardzo szybko skomercjalizowany. Doceniony został jego standard wykonania, wyposażenia oraz lokalizacja. 

  Budynek B, stworzony na planie wieloboku, pozostaje spójny architektonicznie z poprzednim. Posiada 6 kondygnacji naziemnych, oraz garaż na poziomie -1. Lokale na parterze zostały cofnięte, względem pozostałych kondygnacji i tworzą arkady, przez co całość budynku jest bardziej atrakcyjna. 

  Główne wejście do Budynku B, do którego prowadzą zewnętrzne schody, znajduje się od strony zachodniej. Wejścia do garażu są od strony północnej oraz wschodniej. Dodatkowo, drogie ewakuacyjne zaprojektowano w południowych klatkach schodowych, tak także znajduje się główne wyjście ewakuacyjne.

  Budynek C czyli trzecia część kompleksu Equal Busines Park zaplanowany został na planie wieloboku i składać się będzie z 4 budynków. W głównych z nich, zaplanowano 6 kondygancji, w mniejszych 4 kondygnacje naziemne. Projekt największego z budynków zakłada przechyloną, względem ulicy dojazdowej, ścianę frontową, przez co wizualnie podkreślone zostanie główne wejście do budynku.

  Dzięki konstrukcji Budynku C, która opiera się na 4 strzelistych strukturach, na terenie kompleksu powstaną 3 wewnętrzne dziedzińce. Zaaranżowane zostaną one na tereny z licznymi pnączami, które stworzą zielone fasady. Skrzydła Budynku C pozwolą z kolei na wydzielenie arkad po bokach dziedzińców oraz na południowo-wschodniej fasadzie.

  Garaż został zaprojektowany w kondygnacji podziemnej, a wejścia do niego będą dostępne od północno-zachodniej oraz północno-wschodniej strony.

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą poszczególnych lokali w ramach inwestycji oraz do kontaktu w celu umówienia się na oglądanie nieruchomości

  KONTAKT:

  Kamil Kowalewski
  Leasing Manager
  +48 530 204 466
  kontakt

  Konrad Łabno
  Acquisition & Leasing Manager
  +48 531 014 298
  kontakt

  Good morning,
  The Cavatina Holding Group offers rental of office space in a prestigious office building located at ul. Wielicka in Krakow.

  LOCATION:
  The building in which the property is located is located in the area of ​​the Krakow districts: Podgórze, Płaszów, Zabłocie near such streets as: Wielicka, Nowohucka, al. Powstańców Śląskich, Dekerta, Kuklinski, Kamieńskiego. The place is well connected with the whole Krakow agglomeration thanks to the close tram and bus stops. Access to the Płaszów railway station takes 15 minutes on foot. In the area there are numerous shops, gas stations and service premises. Access to the A4 motorway takes about 10-15 minutes by car. A very good communication solution combined with the location and appearance of the building create great conditions for conducting any type of activity.

  BUILDING:
  Equal Business Park is a modern and functional A class office building, located at Wielicka Street in Krakow. It was built on a polygonal plan, where its long side is parallel to the main street. The building consists of 6 above-ground storeys and an underground garage. The entry ramp to the garage divides it into two segments - north and south. The way of developing the area around the building refers to traditional urban buildings: a representative entrance courtyard and arcades were created around commercial and service areas on the ground floor.

  There are external stairs leading to the main entrance to the building, located in the eastern part. The entrance to the garage is on the north side, while the entrance to the underground part - on its eastern side. In addition, there are escape routes running through the main south-facing staircase and the evacuation corridor.

  Equal Business Park B is another building within the complex at Wielicka Street. The first of them was very quickly commercialized. His standard of workmanship, equipment and location were appreciated.

  Building B, created on the polygon plan, remains architecturally consistent with the previous one. It has 6 overground floors, and a garage at level -1. The premises on the ground floor have been withdrawn, relative to the other storeys and create arcades, which makes the whole building more attractive.

  The main entrance to Building B, which is accessed via an external staircase, is located on the west side. Entrances to the garage are from the north and east. In addition, expensive evacuation was designed in the southern stairwells, so also the main emergency exit is located.

  Building C or the third part of the Equal Busines Park complex is planned on a polygon plan and will consist of 4 buildings. In the main of them, 6 floors are planned, in smaller 4 overground storeys. The project of the largest building assumes a tilted front wall, in relation to the access street, which will visually highlight the main entrance to the building.

  Thanks to the construction of Building C, which is based on 4 towering structures, 3 internal courtyards will be created within the complex. They will be arranged for areas with numerous vines that will create green facades. The wings of Building C will allow to separate the arcades on the sides of the courtyards and on the south-eastern facade.

  The garage has been designed in an underground storey, and the entrances to it will be available from the north-west and north-east sides.


  We invite you to familiarize yourself with the offer of individual premises as part of the investment and to contact us to arrange a viewing of the property

  CONTACT:
  Kamil Kowalewski
  Leasing Manager
  +48 530 204 466
  kontakt

  Konrad Łabno
  Acquisition & Leasing Manager
  +48 531 014 298
  kontakt


  Informacje dodatkowe

  • teren zamknięty
  • winda
  • garaż
  • ochrona
  • tarasy

  Mapa


  Inne ogłoszenia CAVATINA HOLDING S.A.


  Nr oferty w Otodom: 56899244
  Nr oferty w biurze nieruchomości:
  Data dodania: 7 months ago
  Data aktualizacji: 10 days ago