Działka zabudowana

Niebrzegów, lubelskie

500 zł
Kontakt
    • Cena 500 zł
    • Powierzchnia 3 800 m²
    • Typ działki rekreacyjna

Opis

ZN.6845.10.2018.MOL

STAROSTA PUŁAWSKI

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), w wykonaniu Zarządzenia Nr 29/2018 Starosty Puławskiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie przetargowym, ogłasza:


I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 758/2 o pow. 0,3800 ha, stanowiącej własność samoistną Skarbu Państwa, położoną na terenie Gminy Puławy, obręb Niebrzegów.


DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU DZIERŻAWY

Nieruchomości gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 758/2 o pow. 0,3800 ha, zabudowana budynkiem parterowym, murowanym – teren ośrodka otoczony ogrodzeniem drewnianym.


Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy – I – etap uchwalonego uchwałą Rady Gminy Puławy nr XLIV/285/2002 z dnia 13 września 2002 r. (Dz. U. Woj. Lubelskiego nr 122 z dnia 18 października 2002 r., poz. 2644 ze zm.) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 758/2 położona w miejscowości Niebrzegów znajduje się w obrębie terenu oznaczonego symbolem:

„6 UT” – tereny usług turystyki i rekreacji.


I. DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ, WADIUM I POSTĄPIENIA

1. Cena wywoławcza czynszu wynosi 500,00 zł netto + 23 % VAT.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zostanie zastosowana stawka obowiązująca w dacie zawarcia umowy.

2. Wadium w pieniądzu PLN wynosi – 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych zł 00/100).

Wadium należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Puławach Al. Królewska 19, nr rachunku PKO BP S.A. 62 1020 3219 0000 9102 0012 1392 w ten sposób, aby uznanie rachunku (wpłaty środków na rachunek Starostwa Powiatowego) nastąpiło nie później niż na 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 29 czerwca 2018 r.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ustalonej ceny w dniu podpisania umowy dzierżawy. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Wynajmującego.

Wadium wpłacone przez osobę trzecią wniesione na rzecz innej osoby winno w tytule wskazywać osobę na rzecz której zostało wniesione.

3. Wysokość jednego postąpienia, nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych, ustalają uczestnicy przetargu.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej uczestniczyć w obrocie towarem. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.


II. DANE DOTYCZĄCE TERMINU I MIEJSCA PRZETARGU.

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 758/2 o pow. 0,3800 ha, odbędzie się w dniu 3 lipca 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w pokoju nr 103.

2. Przetarg prowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Puławskiego.


III. DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU

1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić dowód wpłacenia wadium, dowód osobisty, ponadto w przypadku:

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał) z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa;

2. Komisja przetargowa weźmie pod uwagę ofertę z najwyższą zaoferowaną cenę. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

3. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.


IV. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA

1. Starosta Puławski może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.

2. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r poz. 1490).

3. Dzierżawca będzie opłacał czynsz dzierżawny miesięczny w wysokości ustalonej w wyniku przetargu powiększony o podatek VAT płatny w terminie do 20. każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego. Zasady aktualizacji opłat – stawki czynszu podlegają bieżącej waloryzacji z dniem 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok ogłoszony przez Prezesa GUS.

4. Dzierżawca zobowiązany będzie utrzymać czystość i porządek dzierżawionej działki zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Gminy Puławy.

5. Wydzierżawiający zastrzega, że w umowie która zostanie zawarta z wyłonionym w postępowaniu przetargowym podmiotem znajdą się postanowienia uprawniające Wydzierżawiającego do rozwiązania umowy dzierżawy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości, wykorzystywania jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo w sposób uciążliwy dla okolicznych mieszkańców, bądź środowiska.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w pokoju 103 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 lub pod numerem tel. (pokaż numer).

Treść ogłoszenia oraz mapa znajduje się na stronie , a także w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach.

Puławy, dnia 13 czerwca 2018 r.

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Puławach
tel: (81) 886–11–62

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Niebrzegów

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Nr oferty w Otodom: 54369160

Nr oferty w biurze nieruchomości: 19553/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 440

Data dodania: 13.06.2018

Data aktualizacji: 13.06.2018