Działka, 860 m², Szczecin

Szczecin

90 000 zł
Kontakt
    • Cena 90 000 zł
    • Powierzchnia 860 m²
    • Typ działki budowlana

Opis

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin:


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23.10.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin,
w sali nr 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro)


Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;

- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.


Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasto Szczecin

Bank PKO BP S.A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 12.10.2018 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje dodatkowe:

1. Przy realizacji inwestycji na nieruchomościach położonych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązują wszystkie jego ustalenia.

2. Nabywca nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt zapewni wykonanie infrastruktury technicznej do nabywanej nieruchomości.

3. W przypadku występowania w granicach nieruchomości sieci uzbrojenia technicznego nabywca nieruchomości winien zapewnić właścicielom sieci swobodny do nich dostęp, w celu ich konserwacji, remontu i modernizacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją, przełożyć sieć we własnym zakresie i na własny koszt w porozumieniu z właścicielem sieci.

4. W obrębie nieruchomości należy zabezpieczyć miejsca parkingowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Nabywca nieruchomości przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

6. W przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, jego wycinka może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

7. Dostęp do zbywanej nieruchomości zostanie zapewniony przez ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na gruntach oznaczonych jako działki nr: 88/5 z obr. 4089, 170/3 z obr. 4090, 222/2 z obr. 4090, 111/2 z obr. 4090, 197 z obr. 4090, 76/3 z obr. 4090, 75/4 z obr. 4090, 170/1 z obr. 4090, 77/4 z obr. 4090.

8. Działki nr 172 oraz 77/3 z obr. 4090 posiadają użytek RVI i nie podlegają ochronie. Nabywca nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dokona wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

9. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych, ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu, oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanych nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.

10. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą

nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.


Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami – Referat

ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 244,

tel. (pokaż numer) , , , .miastooferuje.szczecin.eu


Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia

uzasadnionych powodów.


Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.

Kontakt:
Urząd Miasta Szczecin - Słotwiński Szymon
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Szczecin

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

Szczecin: zakres cen ofertowych

Działki

90 000
Min.
25 000
Max.
26 500 000

5%

działek w tej miejscowości ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 90 000 zł

Wszystkie działki poniżej 90 000 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Miejscowość

Szczecin

od 25 000 zł do 26 500 000

Ta oferta
90 000
-92%
Śr. Cena
1 201 720

Cena 92% poniżej średniej


zachodniopomorskie

Województwo

zachodniopomorskie

od 5 300 zł do 57 350 000

Ta oferta
90 000
-81%
Śr. Cena
477 676

Cena 81% poniżej średniej


Szczecin

Miejscowość

Szczecin

od 5 zł/m² do 4 387 zł/m²

Ta oferta
105 zł/m²
-67%
Śr. Cena
327 zł/m²

Cena/m² 67% poniżej średniej


zachodniopomorskie

Województwo

zachodniopomorskie

od 0 zł/m² do 4 387 zł/m²

Ta oferta
105 zł/m²
-18%
Śr. Cena
128 zł/m²

Cena/m² 18% poniżej średniej


Szczecin
Szczecin: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Kupno

Ta oferta 90 000

Lokalizacja: Szczecin

Porównywalne oferty

Wynajem

7 785 zł/mc

Średnia cena wynajmu działki w lokalizacji: Szczecin

Porównywalne oferty

Nr oferty w Otodom: 55704048

Nr oferty w biurze nieruchomości: 20649/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 326

Data dodania: 12.09.2018

Data aktualizacji: 12.09.2018