581 925,89 zł
  • 8 075 m²
Graniczna, Andrychów, wadowicki, małopolskie
Oferta biura nieruchomości

Działka, 8 075 m², Andrychów

Graniczna, Andrychów, wadowicki, małopolskie
581 925,89 zł
Oferta biura nieruchomości
Urząd Miasta Andrychów
33-
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 8 075 m²
  • Typ działki: budowlana

Opis

Burmistrz Andrychowa ogłasza I-szy publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Granicznej

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona przy ul. Granicznej w Andrychowie, objęta księgą wieczystą nr KR1W/00012659/1, składająca się z działek nr: 523/9, 523/10, 523/11, 523/12, 523/13 i 523/14 o łącznej pow. 0,8075 ha. Działki stanowią jeden kompleks o lekkim spadku w kierunku zachodnim, są niezabudowane i przylegają do drogi asfaltowej ul. Granicznej. Nieruchomość położona jest w odległości około 2 km od centrum miasta Andrychowa oraz około 70m od ul. Krakowskiej przy granicy z miejscowością Inwałd. Działkę nr 523/10 przecina sieć gazowa w odległości około 6 m od wschodniej granicy oraz posadowione są na niej dwa słupy – telefoniczny oraz energetyczny, natomiast działkę nr 523/14 przecinają dwa nieumocnione rowy, jeden ok. 50m od zachodniej granicy, drugi wzdłuż tej granicy. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz łąki, zadrzewienia i nieużytki. W ewidencji gruntów i budynków działka nr 523/9 sklasyfikowana jest jako droga, działki nr 523/10, 523/11, 523/12 jako rola IIIb i pastwisko IV, działka 523/13 jako rola IIIb, łąka IV i pastwisko IV, a działka 523/14 jako rola IIIb i łąka IV. Sieć wodociągowa biegnie w pasie ul. Granicznej. W okolicy brak jest sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2006r. (z późn. zm.) działki nr 523/9, 523/10, 523/11, 523/12, 523/13 oraz 13,5% działki nr 523/14 znajdują się w jednostce ozn. symbolem A7.1/10.MN1 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pozostała część działki nr 523/14 znajduje się w jednostkach A7.2/5.ZP2 – tereny zieleni nieurządzonej (59,5%) oraz A7/1.1.KDz – teren drogi zbiorczej (27%).

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i wolna jest od obciążeń.

W odniesieniu do działek 523/9 i 523/14 przed Sądem Rejonowym w Wadowicach pod sygn. akt I Ns 366/19 toczy się postępowanie o ustanowienie po nich drogi koniecznej do nieruchomości ozn. nr działki 572/3, stanowiącej własność osoby fizycznej.

Przetarg (licytacja)

odbędzie się w dniu

15 listopada 2019r.

o godz.10-tej

w budynku

Urzędu Miejskiego

w Andrychowie,

Rynek 15, II piętro,

sala konferencyjna.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 581.925,89 zł brutto (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 89/100) w tym należny 23% podatek Vat w wysokości 101.925,89 zł od kwoty 443.156,05 zł - zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast kwota 36.843,95 zł zwolniona jest z podatku Vat – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 w/cyt. ustawy.

W przetargu mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium w wysokości 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w formie pieniądza: przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Andrychowie nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 prowadzony przez ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 8 listopada 2019r. wadium znajdowało się na rachunku.

Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa potwierdza wniesienie wadium przez jego uczestników, którzy winni przedłożyć komisji dowód tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznali się ze wszystkimi warunkami przetargu. W przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu na papierze aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Osoba przystępująca do przetargu będąca w związku małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa uprawniającego do udziału w postępowaniu przetargowym.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena sprzedaży nieruchomości winna zostać wpłacona jednorazowo, a środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Andrychów przed podpisaniem umowy notarialnej. O terminie zawarcia umowy Nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej, w tym opłat sądowych ponosi Nabywca.

W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278), do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic działek pokrywa koszty prac geodezyjnych.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 33-842-99-55 lub 33-842-99-57.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu .andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie jak również w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Kontakt:
Urząd Miasta Andrychów
tel: 33-842-99-55


Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 59697842
Nr oferty w biurze nieruchomości: 24378/3186/OGS
Data dodania: 5 days ago
Data aktualizacji: 5 days ago
Zgłoś naruszenie
  • Biuro nieruchomości
  • Monitor Urzędowy
  • Monitor Urzędowy
  • 502
  • Armii Krajowej, 83-330, Żukowo, kartuski, pomorskie
  • Zobacz wszystkie nieruchomości
Zadzwoń