Działka, 8 059 m², Puławy

Puławy, puławski, lubelskie

1 860 000 zł
Kontakt
    • Cena 1 860 000 zł
    • Powierzchnia 8 059 m²
    • Typ działki pod inwestycję

Opis

Puławy, 27 wrzesień 2018r.


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.)


PREZYDENT MIASTA PUŁAWY
ogłasza

drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości,
zlokalizowanych przy ul. Sosnowej w Puławach


* do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wynoszący 23 %

Prawo własności nieruchomości ozn. nr geodezyjnymi 9510/3 o pow. 0,8059 ha, 9510/4 o pow. 0,7196 ha i 9510/5 o pow. 1,1787 ha zlokalizowanych przy ul. Sosnowej w Puławach ujawnione jest w księdze wieczystej LU1P/(pokaż numer) prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Puławach – Wydział Ksiąg Wieczystych.

Na przedmiotowych nieruchomościach nie ciążą żadne ograniczone prawa rzeczowe ani roszczenia osób trzecich i nie istnieją ograniczenia w rozporządzaniu nimi oraz nie istnieją warunki powstania hipoteki przymusowej obciążającej nieruchomość z mocy art. 34 i 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/365/17 Rady Miasta Puławy z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Piaski Włostowickie C” działki 9510/3, 9510/4 i 9510/5 położone są w terenie oznaczonym symbolem „1U”

- teren zabudowy usługowej - usługi publiczne i komercyjne o charakterze: administracyjnym, handlowym, usługowo-handlowym, rozrywkowym, edukacyjnym, turystyczno- rekreacyjnym, naukowo- badawczym, zdrowia, z możliwością lokalizacji funkcji mieszkaniowej.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy w granicach od 0,0 do 2,5 przy zachowaniu wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej max. 50%;

b) nakaz utrzymania minimalnego 35% udziału powierzchni biologicznie czynnej, a w części oznaczonej jako teren o zwiększonym udziale zieleni, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej winien wynosić 50%, w tym min. 30% urządzone jako kompozycja zieleni wysokiej;

c) ustala się wysokość zabudowy max. do 14,0 m;

d) ustala się lokalizację budynków o nie mniej niż dwóch kondygnacjach nadziemnych, przy czym powierzchnia całkowita drugiej kondygnacji nie może stanowić mniej niż 80% powierzchni całkowitej parteru;

e) ustala się nakaz realizacji dachów płaskich, pogrążonych, z możliwością zastosowania innych form geometrycznych na powierzchni do 30% powierzchni całego dachu łącznie, z wyłączeniem form o spadkach połaci dachowych powyżej 450

f) realizacja zabudowy wyłącznie przy zachowaniu obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalonych w odległościach wskazanych na rysunku planu.

Dojazd do działek korzystny, drogą gminną – ul. Sosnową. Ulica Sosnowa jest urządzona, utwardzona asfaltem, posiada chodniki, pasy zieleni i ścieżkę rowerową. Bezpośrednie otoczenie działek stanowią tereny niezbudowane, zakrzaczone i zadrzewione. W dalszej odległości znajduje się nowe osiedle wielorodzinne, powstającą zabudowa wielorodzinna oraz nowe osiedle mieszkaniowe jednorodzinne.

Ul. Sosnowa wyposażona w elementy infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową, energię elektryczną oraz sieć gazową i teletechniczną.

Z uwagi na istniejący na działkach użytek gruntowy Ls (lasy) i objęcie działek uproszczonym planem urządzenia lasu Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2017r., poz. 788 z późn. zm.).

Nabywca –inwestor przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (w przypadku objęcia inwestycją gruntów rolnych i leśnych) winien wystąpić o:

- ustalenie czy grunty wymagają wyłączenia z produkcji rolniczej (Starostwo Powiatowe w Puławach, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa)

- o wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej (Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie).

Przetargi odbędą się w dniu 30 listopada 2018r.

- o godzinie 11:00 działka 9510/3

- o godzinie 11:30 działka 9510/4

- o godzinie 12:00 działka 9510/5

w sali konferencyjnej (parter) w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Pierwsze przetargi odbyły się w dniu 14.09.2018r.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Puławy nr 15 1560 1195 2311 0970 9957 0004 w GETIN BANK SA do dnia 26 listopada 2018r. włącznie. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

- wniesienie wadium w wysokości i terminie wyznaczonych w ogłoszeniu o przetargu;

- w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Przy nabywaniu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;

- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – okazanie dowodu tożsamości i aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy nabywaniu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;

- w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;

- jeżeli uczestnikiem przetargu jest konsorcjum, holding lub grupa podmiotów gospodarczych nie będących osobą prawną za uczestnika przetargu będzie się uważać osobę wskazaną przez pozostałych członków konsorcjum, holdingu lub grupy podmiotów gospodarczych stosownymi pełnomocnictwami i wpłacającą w imieniu wszystkich wadium;

- w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej – przedłożenie przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Cudzoziemiec, który wygra przetarg przed podpisaniem umowy przeniesienia własności zobowiązany będzie pod rygorem utraty wadium przedstawić zezwolenie na nabycie nieruchomości, wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu nabycia nieruchomości.

Nabywca zobowiązany jest do:

1. zawarcia warunkowej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu;

2. w przypadku nieskorzystania przez Skarb Państwa - Lasy Państwowe z prawa pierwokupu zostanie zawarta z nabywcą umowa przenosząca własność w terminie 30 dni od upływu terminu na skorzystanie z prawa pierwokupu lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez gminę od Lasów Państwowych pisemnej informacji o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej przeniesienia własności zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.

Uchylenie się od zawarcia warunkowej umowy sprzedaży spowoduje odstąpienie od zawarcia tej umowy i przepadek wadium. Uchylenie się od zawarcia umowy przenoszącej własność oraz nie uiszczenie ceny sprzedaży, pomniejszonej o wpłacone wadium, spowoduje odstąpienie od zawarcia tej umowy i przepadek wadium.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje o przetargu i sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Puławy, pok. 239 - tel. (pokaż numer) i pok. 204 tel. (pokaż numer).

W postępowaniu przetargowym będą stosowane przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 j.t.).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM Puławy oraz na stronie internetowej - .pulawy.eu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargów w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Załączniki:

1. Mapa nieruchomości szt. 3

Kontakt:
Urząd Miasta Puławy
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Puławy, puławski, lubelskie

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

puławski: zakres cen ofertowych

Działki

1 860 000
Min.
11 500
Max.
9 348 000

94%

działek w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 1 860 000 zł

Wszystkie działki poniżej 1 860 000 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Powiat

puławski

od 11 500 zł do 9 348 000

Ta oferta
1 860 000
+92%
Śr. Cena
964 198

Cena 92% powyżej średniej


lubelskie

Województwo

lubelskie

od 520 zł do 62 000 000

Ta oferta
1 860 000
+270%
Śr. Cena
501 795

Cena 270% powyżej średniej


puławski

Powiat

puławski

od 1 zł/m² do 2 151 zł/m²

Ta oferta
231 zł/m²
+18%
Śr. Cena
195 zł/m²

Cena/m² 18% powyżej średniej


lubelskie

Województwo

lubelskie

od 0 zł/m² do 14 992 zł/m²

Ta oferta
231 zł/m²
+49%
Śr. Cena
154 zł/m²

Cena/m² 49% powyżej średniej


puławski
puławski: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Kupno

Ta oferta 1 860 000

Lokalizacja: puławski

Cena powyżej średniej

Porównywalne oferty

Wynajem

147 zł/mc

Średnia cena wynajmu działki w lokalizacji: Puławy

Porównywalne oferty

Nr oferty w Otodom: 55955840

Nr oferty w biurze nieruchomości: 20849/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 141

Data dodania: ponad 14 dni temu

Data aktualizacji: ponad 14 dni temu