Działka, 790 m², Czarne

Czarne, pomorskie, Robotnicza

25 000 zł
Kontakt
    • cena 25 000 zł
    • powierzchnia 790 m²

Opis


Czarne, dnia 17 .10.2016 r.

Burmistrz Czarnego

 

o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czarnem przy ul. Robotniczej, stanowiącej własność Gminy Czarne z przeznaczeniem na zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa obejmująca działkę nr 48/20 o pow. 0,0790 ha opisana w księdze wieczystej KW nr SL1Z/(pokaż numer) Sądu Rejonowego w Człuchowie – Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 25.000,00 zł.

Słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100.

Do wylicytowanej kwoty doliczony będzie obowiązujący podatek VAT.

Wadium: 4.000,00 zł.

( słownie : cztery tysiące złotych 00/100 .

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo ( uchwała Nr XLVIII/301/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 8 listopada 2010r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 106, poz. 2149 z 30 sierpnia 2011 r.) nieruchomość ta określona jest jako strefa E.11.M.N- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( karta terenu nr 165).

Uzbrojenie działki obejmuje dostęp do sieci wodociągowej ,energetycznej, gazowej, oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej ( sieci w pasie ulicy Robotniczej, bez przyłączy do działki), oraz do drogi gminnej utwardzonej .

Działka położona jest w strefie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowi nieruchomość o kształcie prostokątnym.

W rejestrze gruntów Starostwa Powiatowego w Człuchowie działka ta opisana jest jako zurbanizowane tereny niezabudowane o symb. Bp.

Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań.

Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1774 ze zm. ) upłynął dnia 15 lipca 2016 r.

Na w/w nieruchomość odbył się jeden przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 17 listopada 2016 r. ( włącznie ). Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień w którym kwota wymieniona wyżej wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Czarne nr 98932600060040011620000110B.S. Człuchów .

W tytule wpłaty wadium należy podać numer działki na którą następuje wpłata.

Oryginał dowodu wpłaty wadium bądź w przypadku przelewu internetowego- wydruk komputerowy, uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 21 listopada 2016 r. o godzinie 1100 w sali nr 5 Urzędu Miasta i Gminy Czarne .

Wpłacenie wadium na działkę nr 48/20 o pow. 0,0790 ha przez oferenta jest równoznaczne z przyjęciem warunków i akceptacją przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie ( nie później niż w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu). Osoby przystępują do przetargu osobiście lub reprezentując oferentów powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo.

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby prawne jeżeli wpłacą wadium.

Uczestnicy przetargu winni:

-legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności

gospodarczej posiadać wpis w do ewidencji działalności.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lutego 1964r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm..)

w przypadku osoby prawnej:

- posiadać aktualny wypis z właściwego Krajowego Rejestru Sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,

-posiadać dowód wpłaty wadium.

Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ) zobowiązany jest w/w ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Osoba ustalona jako nabywca zobowiązana jest wpłacić wylicytowaną cenę nabycia nieruchomości brutto pomniejszoną o wpłacone wadium nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność .

Za datę zapłaty ceny nabycia uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Czarne .

Koszt zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych pokrywa kupujący.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Burmistrz Czarnego może odstąpić od jej zawarcia a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 22 Urzędu Miasta i Gminy Czarne lub telefonicznie numer (pokaż numer) wewn. 26, (pokaż numer).

Ogłoszenie o przetargu umieszczone będzie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarne .

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów , niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny jego odwołania .

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Robotnicza

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.
wersja beta

Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

człuchowski : zakres cen ofertowych

Działki

25 000
Min.
17 000
Max.
5 780 000

3%

działek w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 25 000 zł

Wszystkie działki poniżej 25 000 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Powiat

człuchowski

od 17 000 zł do 5 780 000

Ta oferta
25 000
-92%
Śr. Cena
353 402

Cena 92% poniżej średniej


pomorskie

Województwo

pomorskie

od 2 100 zł do 81 400 000

Ta oferta
25 000
-95%
Śr. Cena
561 742

Cena 95% poniżej średniej


człuchowski

Powiat

człuchowski

od 2 zł/m² do 1 871 zł/m²

Ta oferta
31 zł/m²
-63%
Śr. Cena
87 zł/m²

Cena/m² 63% poniżej średniej


pomorskie

Województwo

pomorskie

od 1 zł/m² do 100 000 zł/m²

Ta oferta
31 zł/m²
-83%
Śr. Cena
192 zł/m²

Cena/m² 83% poniżej średniej


człuchowski
człuchowski: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Kupno

Ta oferta 25 000

Lokalizacja: człuchowski

Porównywalne oferty

Wynajem

0 zł/mc

Średnia cena wynajmu działki w lokalizacji: Czarne

Porównywalne oferty

Nr oferty w Otodom: 45874808

Nr oferty w biurze nieruchomości: NET-GS-547

Liczba wyświetleń strony: 130

Data dodania: ponad 14 dni temu

Data aktualizacji: 17.01.2017

Otodom w Twoim Telefonie