47 340 zł
  • 789 m²
1 Maja, Gołdap, gołdapski, warmińsko-mazurskie
Oferta biura nieruchomości

Działka, 789 m², Gołdap

1 Maja, Gołdap, gołdapski, warmińsko-mazurskie
47 340 zł
Oferta biura nieruchomości
Urząd Miasta Gołdap
87/
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 789 m²
  • Typ działki: budowlana

Opis

BURMISTRZ GOŁDAPI

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony

(termin I przetargu: 25 lipiec 2019 r.)

na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 436/10, obręb 0001 Gołdap 1, o powierzchni 789 m2, położonej przy ul. 1 Maja w Gołdapi, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr OL1C/00027391/3, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

- Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. 1 Maja).

- Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka oznaczona numerem ewidencyjnym 436/10 stanowi użytek określony symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

- Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap zatwierdzonym uchwałą nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 3 lipca 2015 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne o niskiej intensywności”.

- Wszelkie prace związane z wykonaniem nowych, modernizacją lub przełożeniem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie.

- Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. W razie ewentualnych prac geodezyjnych, Gmina Gołdap nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnych różnic w powierzchni nieruchomości.

- Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest umowami dzierżawy do dnia 30 listopada 2019 r.

- Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów, ciężarów, ograniczeń w rozporządzeniu, nie jest przedmiotem żadnego postępowania sądowego, administracyjnego i egzekucyjnego.

Cena wywoławcza nieruchomości: 47 340,00 zł + obowiązują stawka VAT

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości 4 734,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset trzydzieści cztery złote 00/100) na rachunek Urzędu Miejskiego w Gołdapi PKO BP S.A. Oddział Ełk nr 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 lub w kasie urzędu – pokój 3a (parter) do dnia 10 września 2019 r. W tytule wpłaty należy podać numer ewidencyjny działki.

Przetarg odbędzie się 16 września 2019 r. o godz. 10:30 w sali narad (pokój nr 10)

Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, natomiast osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych.

Burmistrz Gołdapi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości: pok. nr 36, tel. 87 615 60 54.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: ……………………..

Zdjęto z tablicy ogłoszeń: ……………………………...

Kontakt:
Urząd Miasta Gołdap
tel: 87/ 615 60 54


Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 59585860
Nr oferty w biurze nieruchomości: 24079/3186/OGS
Data dodania: 9 days ago
Data aktualizacji: 9 days ago
Zgłoś naruszenie
  • Biuro nieruchomości
  • Monitor Urzędowy
  • Monitor Urzędowy
  • 502
  • Armii Krajowej, 83-330, Żukowo, kartuski, pomorskie
  • Zobacz wszystkie nieruchomości
Zadzwoń