700 000 zł
  • 366 035 m²
Oferta biura nieruchomości

Działka, 366 035 m², Koronowo

700 000 zł
Oferta biura nieruchomości
AIRON INVESTMENT SA w upadłości
695
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 366 035 m²
  • Typ działki: leśna

Opis

Syndyk masy upadłości

AIRON INVESTMENT SA w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy

ogłasza przetarg na sprzedaż w trybie przetargu:

1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY.

Prawo własności nieruchomości gruntowej leśnej położonej w Koronowie – Pieczyska, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 48/1 o pow. 29,7838 ha oraz działka nr 51/1 o pow. 6,8197 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1B/00009236/3.

2. WARUNKI PRZETARGU:

I. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi za łączną cenę nie niższą niż 700 000,00;

II. Warunki uczestnictwa:

a) Złożenie w języku polskim pisemnej oferty w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej napisem – „Oferta przetargowa na nieruchomość w Koronowie - Pieczyska - AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy sygn. akt XV GUp 74/18” z dopiskiem „Nie otwierać” w terminie do dnia 03.06.2019r., do godz. 14:00 osobiście w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz lub za pośrednictwem poczty- przy czym koperta zawierająca ofertę powinna zostać umieszczona w kolejnej kopercie z adresem Sądu.

W przypadku składania oferty drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu przesyłki na podany wyżej adres.

b) Wpłacenie do dnia 03.06.2019 roku wadium w wysokości 70 000 zł; na rachunek bankowy syndyka masy upadłości w PKO BP S.A. numer: PL 71 1020 1462 0000 7502 0346 4831, przy czym decyduje data wpływu wadium na podany rachunek bankowy syndyka.

III. OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

1. w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu oraz nr PESEL,

2. w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna: nazwę oferenta z podaniem jego siedziby, formy organizacyjno- prawnej oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób, dokładny adres, numer telefonu oraz numery NIP i REGON,

3. oferowaną cenę nabycia w PLN, której wysokość nie może być niższa niż cena wywoławcza,

4. aktualny odpis z właściwego rejestru bądź ewidencji dotyczący oferenta (wygenerowany nie później niż na 7 dni przed dniem złożenia oferty),

5. dowód potwierdzający wpłatę wadium w oryginale,

6. w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości bądź oświadczenie, że zachodzą wymogi określone w art. 8 ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.),

7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń

8. zobowiązanie w formie oświadczenia do pokrycia wszelkich kosztów i podatków związanych ze sprzedażą,

9. wskazanie numeru rachunku bankowego oferenta, na który ma być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty,

10. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności podejmowanych w procedurze przetargowej.

IV. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 06.06.2019r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10, sala nr 208, godz. 9:00.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 06.06.2019r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10, sala nr 208, godz. 9:00.

V. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego – komisarza albo jego zastępcy, wyboru oferty dokonuje syndyk, a wybór ten wymaga zatwierdzenia przez sędziego – komisarza albo jego zastępcę;

VI. Oferenci mogą być reprezentowani przez pełnomocników posiadających oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub też poświadczony przez notariusza za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oprócz pełnomocnictwa pełnomocnik winien okazać aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bądź odpis z innego rejestru albo ewidencji wykazujący umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy.

VII. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta jest zobowiązany do:

- podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie czterech miesięcy, od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza;

- poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

VIII. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zaś oferentem zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie tygodnia od daty zatwierdzenia wyboru oferty albo stwierdzenia przez sędziego komisarza, że w wyniku braku ofert przetarg nie doszedł do skutku.

IX. Nieprzyjęcie oferty nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium;

X. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli:

a) Wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez sędziego komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty,

b) Oferent zamieścił w złożonej ofercie nieprawdziwe dane,

c) Wybrany oferent nie uiści ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do przedmiotu przetargu.

XI. Umowa sprzedaży lub przedwstępna umowa sprzedaży zostanie zawarta w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka.

XII. Syndyk zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny, a także prawo syndyka do wyboru oferty najkorzystniejszej według jego uznania dla masy upadłości w razie zaoferowania tej samej ceny nabycia przez co najmniej dwóch oferentów oraz podjęcia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy zaoferowali tę samą, najwyższą cenę nabycia.

XIII. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą zostać zmienione bądź odwołane.

XIV. Oferty posiadające braki formalne zostaną pozostawione bez rozpoznania.

XV. Wszelkie koszty sprzedaży (w tym taksy notarialne, koszty skarbowe i sądowe, również koszty wykreślenia hipotek) ponosi nabywca (wygrywający oferent).

XVI. Treść umowy sprzedaży nie podlega negocjacjom.

XVII. Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez wgląd do sporządzonego oszacowania majątku w sekretariacie AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8 oraz poprzez wizję lokalną nieruchomości (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 695 384 192), informacji na temat przetargu udziela syndyk masy upadłości Grzegorz Floryszak.

XVIII. W sprawach nieuregulowanych w warunkach przetargu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i prawa upadłościowego.

Kontakt:
AIRON INVESTMENT SA w upadłości
tel: 695 384 192


Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 59190584
Nr oferty w biurze nieruchomości: 23161/3186/OGS
Data dodania: 9 days ago
Data aktualizacji: 9 days ago