Działka, 3 605 m², Lądek-Zdrój

Lądek-Zdrój, kłodzki, dolnośląskie

220 000 zł
Kontakt
    • Cena 220 000 zł 61 zł/m²
    • Powierzchnia 3 605 m²
    • Typ działki budowlana

Opis

W lewym górnym rogu dokumentu

pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju.

Ogłoszenie Nr IF.6840.78.2018.406

Burmistrza Lądka-Zdroju

z dnia 31 października 2018 r.

o IX przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Burmistrz Lądka Zdroju działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), ogłasza IX ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lądek-Zdrój.

Podatek VAT:

Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) i podlega opodatkowaniu stawką określoną w art. 41 ust.1 w związku z art. 146a pkt.1 tej ustawy.

Obciążenia

Nieruchomość jest wolna od zadłużeń i obciążeń, ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne nie wykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

Koszty i opłaty

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz z podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę.

Uwagi:

1) Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Gmina Lądek- Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

2) Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.

Termin poprzedniego przetargu: 18.10.2017 r.- I przetarg ustny nieograniczony, 13.12.2017 r.- II przetarg ustny nieograniczony, 16.01.2018 r.- III przetarg ustny nieograniczony, 06.03.2018 r.- IV przetarg ustny nieograniczony, 15.05.2018 r.- V przetarg ustny nieograniczony, 03.07.2018 r.- VI przetarg ustny nieograniczony, 28.08.2018 r.- VII przetarg ustny nieograniczony, 16.10.2018 r. - przetarg ustny nieograniczony

Procedura sprzedaży

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lądku- Zdroju przy ul. Rynek 31, od 31 października 2018 r. do 04 grudnia 2018 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej – Tygodnik Euroregio Glacensis, na stronach internetowych tut. Urzędu; Oferty inwestycyjne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – Nieruchomości komunalne.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

dnia 04 grudnia 2018 r.

w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój pokój nr 26, II piętrze o godz. 15:00

Cena wywoławcza: 220 000,00 zł brutto (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w tym 23 % VAT

Wadium: 19 000,00 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100)

Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 2 200,00 zł (dwa tysiące dwieście złotych 00/100)

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w GBS w Strzelinie Oddział w Lądku-Zdroju nr konta 39 9588 0004 3900 1111 2000 0060 w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada 2018 r. - włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć "Przetarg – działka nr 150/6, obręb Stary Zdrój, Lądek- Zdrój”.

2. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Lądek- Zdrój, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

3. W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość i obywatelstwo, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; aktualny wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej.

4. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

5. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

6. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków zalecane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm).

7.Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j Dz. U z 2016 r. poz. 1061) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

8. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

9. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza Lądka- Zdroju w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

10. Ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu.

11. Burmistrz Lądka- Zdroju zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

12. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

13. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach od 7.30 – 15.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lądku- Zdroju, ul. Rynek 31, pokój nr 24, tel. (pokaż numer), ,

W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć

podłużna o treść „Burmistrz Lądka- Zdroju

mgr Roman Kaczmarczyk”- podpis nieczytelny

Informację wytworzył: Patrycja Lewandowska

Informację zweryfikował: Jolanta Pelczarska- Mlak

Data wytworzenia: 31.10.2018 r.

Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Lądek-Zdrój, kłodzki, dolnośląskie

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

kłodzki: zakres cen ofertowych

Działki

220 000
Min.
15 000
Max.
6 990 000

69%

działek w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 220 000 zł

Wszystkie działki poniżej 220 000 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Powiat

kłodzki

od 15 000 zł do 6 990 000

Ta oferta
220 000
-31%
Śr. Cena
322 941

Cena 31% poniżej średniej


dolnośląskie

Województwo

dolnośląskie

od 2 000 zł do 206 000 000

Ta oferta
220 000
-69%
Śr. Cena
720 076

Cena 69% poniżej średniej


kłodzki

Powiat

kłodzki

od 1 zł/m² do 549 zł/m²

Ta oferta
61 zł/m²
+9%
Śr. Cena
55 zł/m²

Cena/m² 9% powyżej średniej


dolnośląskie

Województwo

dolnośląskie

od 0 zł/m² do 589 552 zł/m²

Ta oferta
61 zł/m²
-79%
Śr. Cena
295 zł/m²

Cena/m² 79% poniżej średniej


kłodzki
kłodzki: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 56455108

Nr oferty w biurze nieruchomości: 21246/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 51

Data dodania: ponad 14 dni temu

Data aktualizacji: 08.11.2018