100 735 zł
  • 3 420 m²
Lesko, leski, podkarpackie
Oferta biura nieruchomości

Działka, 3 420 m², Lesko

Lesko, leski, podkarpackie
100 735 zł
Oferta biura nieruchomości
Starostwo Powiatowe w Lesku
+48
Poland
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 3 420 m²
  • Typ działki: budowlana

Opis

GN.II.6840.2.11.2020

Lesko, dnia 22 września 2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) oraz uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XXV.142.2012 z dnia 28 września 2012 r.;

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze:

„Nad stawami” – jest to nieruchomość niezabudowana położona po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystana w produkcji rolniczej) obejmująca teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej (natomiast działka nr 206/13 w MPZP oznaczona jest jako tereny dróg wewnętrznych projektowanych oraz tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej), a oznaczona w ewidencji gruntów jako działki:

1. nr 206/8 o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/8; cena wywoławcza: 100 735,00 zł.; wadium: 10 080,00 zł.

2. nr 206/9 o pow. 0,1871 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/9; cena wywoławcza: 58 535,00 zł.; wadium: 5 900,00 zł.

Przetargi odbędą się w dniu 26 października 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Lesku, Rynek 1 w sali narad na parterze budynku

1. działka nr 206/8 o godz. 10:00

2. działka nr 206/9 o godz. 10:30

Do wylicytowanych cen nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na ww. działki odbył się 3 lipca 2020 r.:

dz. nr ewid. 206/8 o godz. 9:00, dz. nr ewid. 206/9 o godz. 9:30.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na ww. działki odbył się 17 sierpnia 2020 r.:

dz. nr ewid. 206/8 o godz. 10:00, dz. nr ewid. 206/9 o godz. 10:30

WARUNKI PRZETARGU

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia 23 października 2020 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Banku Nowego BFG S.A. w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem numeru ewidencyjnego działki, na które zostało wpłacone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na w/w konto.

4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.

5. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);

- zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, a także w przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

6. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.

10. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego umowy kupna nieruchomości.

11. Wszelkie koszty przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi kupujący.

12. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.

13. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.

14. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Rynek 1, pokój nr 303 i 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.

Starosta

Andrzej Olesiuk

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Lesku
tel: 13 469 71 24


Mapa


Raport cen ofertowych

Działki, Lesko

100 735 złŚrednia cena: 177 682 zł
-43%
29.45 zł/m²Średnia cena za m²: 39.2 923 zł/m²
-25%
Trend
Na bazie cen w serwisie Otodom

Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 60988428
Nr oferty w biurze nieruchomości: 27877/3186/OGS
Data dodania: 2 miesiące temu
Data aktualizacji: około 6 godzin temu
Zgłoś naruszenie
  • Biuro nieruchomości
  • Monitor Urzędowy
  • Monitor Urzędowy
  • +48
  • Armii Krajowej, 83-330, Żukowo, kartuski, pomorskie
  • Zobacz wszystkie nieruchomości
Zadzwoń