Działka, 3 118 m², Lubsko

Lubsko, lubuskie, Władysława Reymonta

110 946 zł
Kontakt
    • Cena 110 946 zł
    • Powierzchnia 3 118 m²

Opis

RN.6840.20.2018

Lubsko, 22 czerwca 2018r.


BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej


Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 521/43 o pow. 0,3118 ha położona jest w Lubsku przy ul. Władysława Reymonta (obręb 3 miasta Lubsko).

Działka posiada kształt prostokąta, porośnięta jest trawą, chwastami, pojedynczymi drzewami samosiewnymi (bez wartości użytkowej) i inną roślinnością. Działka nieogrodzona z lekkim spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Dostęp do działki z drogi publicznej ul. Władysława Reymonta o nawierzchni z kostki betonowej.

Z istniejących w ww. ulicy sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLV/330/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26.09.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 101 z 2006 r., poz. 1841) i jest oznaczona symbolem P4 - teren o funkcji produkcyjno – składowej.

Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV–grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/(pokaż numer). Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.


Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 110.946,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity: Dz. U. 2017.1875 z późn. zm.).


Wadium wynosi 16.000,00 złotych.


PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 24 lipca 2018 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).


Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 19 lipca 2018 roku.


Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny (ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 106) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko.

Przetarg odbędzie się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26), tel. (pokaż numer), 457-61-28 ogłoszenie wywieszone jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i umieszczone na gminnej stronie internetowej oraz na stronie .


Burmistrz Lubska
Lech Jurkowski

Kontakt:
Urząd Miasta Lubsko
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Władysława Reymonta

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.
wersja beta

Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

Lubsko: zakres cen ofertowych

Działki

110 946
Min.
15 000
Max.
1 037 760

71%

działek w tej miejscowości ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 110 946 zł

Wszystkie działki poniżej 110 946 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Miejscowość

Lubsko

od 15 000 zł do 1 037 760

Ta oferta
110 946
-27%
Śr. Cena
153 088

Cena 27% poniżej średniej


żarski

Powiat

żarski

od 3 500 zł do 16 594 900

Ta oferta
110 946
-72%
Śr. Cena
406 015

Cena 72% poniżej średniej


Lubsko

Miejscowość

Lubsko

od 2 zł/m² do 92 zł/m²

Ta oferta
36 zł/m²
+3%
Śr. Cena
34 zł/m²

Cena/m² 3% powyżej średniej


żarski

Powiat

żarski

od 2 zł/m² do 450 zł/m²

Ta oferta
36 zł/m²
-18%
Śr. Cena
44 zł/m²

Cena/m² 18% poniżej średniej


Lubsko
Lubsko: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 54515756

Nr oferty w biurze nieruchomości: 19703/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 103

Data dodania: ponad 14 dni temu

Data aktualizacji: 22.07.2018