Działka, 3 026 m², Ząbki

Ząbki, mazowieckie, Bociania

927 000 zł
Kontakt
    • Cena 927 000 zł
    • Powierzchnia 3 026 m²
    • Typ działki budowlana

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Ząbki
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej, położonej w Ząbkach przy ul. Bocianiej objętej księgą wieczystą Nr WA1W/(pokaż numer),
stanowiącej własność Gminy Miasta Ząbki.

Uzasadnienie przetargu ograniczonego.

Z uwagi na ograniczone możliwości zagospodarowania w odniesieniu do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych o uregulowanym stanie prawnym.

Część I – postępowanie przetargowe

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Lokalizacja: 05-091 Ząbki, ul. Bociania.

Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów i budynków: przedmiotowa nieruchomość stanowi część powierzchni zakładu usługowo – produkcyjnego świadczącego usługi budowlane (betoniarnia/składy budowlane) wraz z działkami sąsiadującymi. Teren działki utwardzony płytami betonowymi i ogrodzony płotem łącznie z powstałymi działkami stanowiącymi obszar betoniarni. Na obszarze nieruchomości zlokalizowane są również trzy parterowe budynki gospodarczo – przemysłowe, które wraz z pozostałymi częściami składowymi nieruchomości, wykonanymi kosztem i staraniem aktualnego dzierżawcy, m.in. nawierzchnią z płyt betonowych i płotem, nie zostały uwzględnione w procesie wyceny. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewidencyjnym 40/1, obręb 0047, 03-23, o pow. 0,3026 ha, stanowi własność Gminy Miasto Ząbki. Działka posiada księgę wieczystą Nr WA1W/(pokaż numer) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wołominie. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Bocianiej oraz do infrastruktury technicznej, kształt regularny zbliżony do prostokąta.

Przeznaczenie przedmiotowej nieruchomości zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki: teren przeznaczony jest pod ulicę projektowaną 3 (symbol w planie 54 KUL).

Obciążenia i zobowiązania: nieruchomość nie jest obciążona innymi prawami, ograniczeniami i roszczeniami oraz hipoteką.

Cena wywoławcza nieruchomości netto: 927 000,- zł + 23% podatek VAT

słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych.

Wadium: wartość wadium 60 000, - zł, słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych.

Przedmiotowy przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek ewidencyjnych nr 39/1, nr 39/2, nr 40/2, nr 41/1 i nr 41/3, obręb 0047, 03-23.

Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia.

Część II - Uwarunkowania dla postępowania przetargu ograniczonego.

1. Działka objęta przetargiem zlokalizowana jest na terenie Miasta Ząbki przy ulicy Bocianiej.

2. Przeznaczenie przedmiotowej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta: zgodnie z Uchwałą Nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 19.12.2003 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 42, poz. 1227) teren przeznaczony jest pod ulicę projektowaną 3 (symbol w planie 54 KUL).

3. Pisemne oświadczenie: Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego stanu prawnego nieruchomości stanowiącej jego własność.

Powyższe wynika z faktu, że zbywana nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość a sprzedaż może nastąpić pod warunkiem przyłączenia do nieruchomości przyległej.

4. Termin i miejsce zgłoszenia uczestnictwa: pisemne zgłoszenia uczestnictwa wraz z dokumentem określonym w pkt. 3 należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Bocianiej”, najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. godz. 1400 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki (pok. 21, 22 i 23).

5. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu: wywieszona zostanie w Urzędzie Miasta Ząbki 05-091 Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 (tablica ogłoszeń) w dniu 15.10.2018 r.

6. Miejsce przeprowadzenia przetargu ustnego: część jawna przetargu odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10 w dniu 17 października 2018 r. przetarg na nieruchomość odbędzie się o godz. 1000.

7. Termin, miejsce, wysokość oraz forma wniesienia wadium: wadium z zaznaczeniem numeru przetargu należy wpłacić na konto Bank Handlowy 35 1030 1016 0000 0000 9290 1041 w terminie do dnia 9 października 2018 r. Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. Wadium wpłacone przez oferenta, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

8. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które złożą w formie pisemnej oświadczenia określone w niniejszym ogłoszeniu oraz wpłacą w wyznaczonym terminie wymagane wadium.

9. Kryteria wyboru oferty: najkorzystniejsza oferowana cena nabycia zgłoszona w postępowaniu przetargowym.

10. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości powiększoną o należny podatek VAT należy wpłacić na konto Bank Handlowy 26 1030 1016 0000 0000 9290 1009 przed zawarciem umowy sprzedaży.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy w formie aktu notarialnego wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Urzędu Miasta Ząbki i nie będzie podlegało zwrotowi.

12. Informacje dodatkowe:

Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasta Ząbki i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu (energetycznej).

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

13. Uczestnicy przetargu ograniczonego ustnego winni:

legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem do stwierdzenia tożsamości uczestnika,

w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu sporządzonym w formie aktu notarialnego,

w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

w przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

14. Zastrzeżenia: Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

15. Dodatkowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, telefon (pokaż numer) do 748 w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Ząbki ( w zakładce Przetargi ), w prasie codziennej ogólnokrajowej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Bociania

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.
wersja beta

Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

wołomiński: zakres cen ofertowych

Działki

927 000
Min.
24 000
Max.
15 581 000

90%

działek w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 927 000 zł

Wszystkie działki poniżej 927 000 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Powiat

wołomiński

od 24 000 zł do 15 581 000

Ta oferta
927 000
+80%
Śr. Cena
513 393

Cena 80% powyżej średniej


mazowieckie

Województwo

mazowieckie

od 2 000 zł do 171 600 000

Ta oferta
927 000
+6%
Śr. Cena
870 432

Cena 6% powyżej średniej


wołomiński

Powiat

wołomiński

od 2 zł/m² do 2 265 zł/m²

Ta oferta
306 zł/m²
+32%
Śr. Cena
231 zł/m²

Cena/m² 32% powyżej średniej


mazowieckie

Województwo

mazowieckie

od 0 zł/m² do 165 000 zł/m²

Ta oferta
306 zł/m²
-5%
Śr. Cena
324 zł/m²

Cena/m² 5% poniżej średniej


wołomiński
wołomiński: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 55254908

Nr oferty w biurze nieruchomości: zsgc0003396

Liczba wyświetleń strony: 45

Data dodania: 13.08.2018

Data aktualizacji: 13.08.2018