20 000 zł /miesiąc
  • 3 000 m²
Oferta biura nieruchomości

Działka, 3 000 m², Władysławowo

20 000 zł /miesiąc
Oferta biura nieruchomości
Urząd Miasta Władysławowo
(58
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 3 000 m²
  • Typ działki: pod inwestycję

Opis

Władysławowo, dnia 16 kwietnia 2019r.

Burmistrz Władysławowa

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Władysławowo

I. Przedmiot przetargu:

Część nieruchomości oznaczonej nr 40/2 o całkowitej powierzchni 3 214m2 położona w obrębie ewidencyjnym Chałupy Gmina Władysławowo przy ul. Kaperskiej, objęta księgą wieczystą KW Nr GD2W/00010836/6 oznaczona jako stanowisko 1 o powierzchni 3 000m2.

Nieruchomość jest niezabudowana, nieuzbrojona, przebiegają przez nią magistralne sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyczna, wzdłuż północnej granicy nieruchomości przebiega trasa kolejowa nr 213, a nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

II. Okres dzierżawy:

Część nieruchomości opisaną bliżej w punkcie I oddaje się w dzierżawę na okres od dnia 15 czerwca 2019r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

III. Sposób zagospodarowania nieruchomości:


Lp.

Położenie nieruchomości

Numer

działki

Sposób zagospodarowania nieruchomości

1.

Chałupy

ul. Kaperska

40/2

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego WCH-2.1 i przewidziana pod: teren obsługi komunikacji kołowej – parking oraz zabudowy usługowej z minimalnym 80% udziałem terenu przeznaczonego pod parking. Teren położony w Nadmorskim Parku Krajobrazowym, w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

IV. Cena wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy, wysokość wadium oraz przeznaczenie dzierżawionej nieruchomości:

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy za cały okres trwania dzierżawy zostanie ustalona w drodze przetargu. Wylicytowany czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie z góry za cały okres trwania dzierżawy, najpóźniej w dniu podpisania umowy dzierżawy. Wylicytowany w przetargu czynsz z tytułu dzierżawy powiększony zostanie o podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Cena wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości i części nieruchomości opisanej w punkcie I oraz wadium wynoszą:

Położenie

Numer

działki

Numer

stanowiska

Pow. działki

przeznaczona pod dzierżawę

[m²]

Przeznaczenie nieruchomości

do dzierżawy

Cena wywoławcza czynszu

netto [zł]

Wadium

[zł]

Chałupy

40/2

1

3 000

Prowadzenie miejsc parkingowych

i postojowych

20 000

10 000

V. Szczególne uwarunkowania poszczególnych stanowisk oraz obiektów na tych stanowiskach:

1. Na stanowisku nr 1 nie przewiduje się możliwości lokalizacji obiektów budowalnych poza wymienionymi w pkt. 2.

2. Na stanowisku nr 1 dopuszcza się możliwość używania do pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych urządzeń w postaci parkometrów bądź podobnych urządzeń, jednakże w takim przypadku kolor parkometru musi być różny od koloru zastosowanego na parkometrach będących w dyspozycji Gminy Władysławowo.

3. Wykonanie przyłączy do sieci uzbrojenia terenu nastąpi na koszt i staraniem Dzierżawcy w uzgodnieniu i na warunkach wskazanych przez gestorów sieci. Dzierżawcę obciążać będą wszelkie koszty i ryzyko związane z uzyskaniem niezbędnych zgód, pozwoleń lub zgłoszeń oraz dokonaniem wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami korzystania z Przedmiotu dzierżawy.

VI. Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w formie pieniężnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019r. na konto Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pucku lub w kasie Urzędu Miejskiego we Władysławowie. O uznaniu, że wadium wpłacono w wymagalnym terminie, decyduje data wpływu środków na w/w konto Gminy Władysławowo.

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dokumentów takich jak: pełnomocnictwo do reprezentacji (jeżeli uczestnik przetargu nie działa osobiście), dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo: wydruk z danych KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także kopii umowy spółki cywilnej w przypadku wspólników spółki cywilnej, oświadczenia o niezaleganiu na dzień 7 maja 2019r. w opłatach lokalnych i podatkach oraz należnościach cywilnoprawnych wobec Gminy Władysławowo (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

VII. Terminy i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 w sali nr 319 (III piętro budynku) w dniu 7 maja 2019r. o godzinie 10:00.

VIII. Inne postanowienia przetargów:

1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociażby jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

2. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet czynszu z tytułu dzierżawy części nieruchomości. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

4. Burmistrz Władysławowa zawiadomi osobę, która wygrała przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

5. Wylicytowana kwota czynszu dzierżawnego powiększona zostanie o podatek VAT w obowiązującej wysokości i będzie podlegać zapłacie najpóźniej w dniu podpisania umowy dzierżawy. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do złożenia stosownej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2019, nie później niż w dniu podpisania umowy dzierżawy.

6. Jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Władysławowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Burmistrz Władysławowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnego powodu. Informacja o ewentualnym odwołaniu przetargu podana zostanie niezwłocznie do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny odwołania przetargu, w sposób przewidziany w art. 38 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

8. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią postanowień zawartych we wzorze umowy dzierżawy (stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia), który znajduje się w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 pok. 318 oraz na stronach internetowych Urzędu i . Przystąpienie do przetargu oznaczać będzie akceptację warunków w/w umowy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Władysławowie (Referat Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej, ul. Gen. J. Hallera 19, pokój nr 318 i nr 319), lub pod nr tel. (58) 674-54-49, tel. (58) 674-54-48 bądź drogą mailowa pod adresem:


z up. Burmistrza

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia …………….……..

Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ……………………………

Sporządził: Tomasz Staszewski

Mapka z zaznaczoną lokalizacją stanowiska nr 1

Kontakt:
Urząd Miasta Władysławowo
tel: (58) 674-54-49


Mapa


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 58771836
Nr oferty w biurze nieruchomości: 1614/3186/OGW
Data dodania: 5 days ago
Data aktualizacji: 5 days ago