Działka, 296 m², Zabrze

Zabrze, Jana Heweliusza

17 000 zł
Kontakt
    • Cena 17 000 zł
    • Powierzchnia 296 m²
    • Typ działki budowlana

Opis

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Gliwicach

ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Infolinia: (pokaż numer)


Adres do korespondencji:

ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Spółka TAURON Dystrybucja S.A.

z siedzibą w Krakowie, 31–035 Kraków, ul. Podgórska 25A

NIP (pokaż numer), REGON (pokaż numer), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa

- Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

kapitał zakładowy (pokaż numer),96 PLN wniesiony w całości

ZAPRASZA

do IX przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 1319/52 obręb 06-Mikulczyce, jednostka ewidencyjna M.Zabrze-247801_1, położonej w Zabrzu przy ul. Jana Heweliusza, o powierzchni 296,00 m2, dla której prowadzona jest KW GL1Z/(pokaż numer).

Działka o kształcie nieregularny, wydłużonym teren po byłej stacji transformatorowej SN/nN. Od strony południowo - zachodniej węższym bokiem (o szerokości około 4,5 m) działka przylega do pasa drogowego ulicy Jana Heweliusza. Od strony północno - zachodniej przedmiotowa nieruchomość przylega do parterowego budynku „Caritas” Parafii Św. Wojciecha. Teren ogrodzony łącznie z przylegającym budynkiem placówki „Caritasu”, a dostęp jest utrudniony z uwagi na brak bezpośredniego dojścia od strony ul. J. Heweliusza. Północna część nieruchomości, która usytuowana jest za parterowym budynkiem i poza ogrodzeniem, posiada kształt prostokąta o szerokości około 11m i długości około 9 i stanowi teren zielony, niezagospodarowany częściowo porośnięty trawą.

Zgodnie z obwiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze (uchwała nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011 roku) teren posiada następujące oznaczenia: MW, – co oznacza - tereny zabudowy mieszkaniowej wysokiej i średniej intensywności.

Działka nie posiada widocznych znaków granicznych, ewentualne ich wznowienie leży po stronie kupującego.

Na działce znajdują się kable nN o długości 50,61 m oraz złącze kablowe ZK nN nr12280 i złącze kablowe hydroforu. Zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 1319/52 nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez Nabywcę na rzecz TAURON Dystrybucja S.A., nieodpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. posadowionych na przedmiotowej działce.

Cena wywoławcza wynosi – 17.000,00 zł netto (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż działki zostanie opodatkowana zgodnie z obowiązującą stawką podatku VAT.

Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Otwarcie ofert odbędzie się w Gliwicach przy ul. Portowa 14a w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach w Budynku F, sala nr 14 w dniu 04.07.2018r. o godz. 12:00 z zachowaniem kolejności według daty wpływu oferty.

2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci lub umocowani przedstawiciele oferentów.

3. Wadium wniesione w wysokości 1700,00 zł (słownie: tysiąc siedemset złotych 00/100) jest warunkiem przystąpienia do przetargu.

4. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 29.06.2018r. na rachunek bankowy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach

73 1140 1078 0000 2205 5500 2001 z dopiskiem: „WADIUM - sprzedaż działki nr 1319/52 położonej w Zabrzu przy ul. Jana Heweliusza ”.

Za termin wniesienia wadium uznaje się termin uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Wszelkie koszty zabezpieczeń (wadium) ponosi Kupujący.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Kwota ta staje się zaliczką i zostanie wystawiona przez Sprzedającego faktura zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone na rachunki bankowe przez nich wskazane, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty otwarcia ofert w przypadku przetargu pisemnego, a w przypadku przetargu ustnego od udzielenia przybicia.

5. Oferty pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie w języku polskim, należy składać w dni robocze do dnia 02.07.2018r. do godz. 15:00 w TAURON Obsługa Klienta Sp.zo.o., 44-100 Gliwice ul. Barlickiego 2 – w kancelarii, w zaklejonych kopertach z dopiskiem na kopercie „IX Nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 1319/52 położonej w Zabrzu przy ul. Jana Heweliusza”.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Złożenie ofert w miejscu innym, niż wyżej podane, może skutkować nie dotarciem oferty do Komisji Przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Nabywcy. Oferta taka, jako złożona po terminie, nie będzie brała udziału w postępowaniu przetargowym.

6. W Przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,

b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,

c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,

d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a-c,

e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

Każdy z pracowników Spółki przed przystąpieniem do Przetargu zobowiązany jest do złożenia „Oświadczenia oferenta będącego pracownikiem Spółki”.

Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej.

Oferta powinna zawierać:

a) imię, nazwisko PESEL, NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, adres mailowy, nr telefonu;

b) datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta lub osoby upoważnionej. W przypadku upoważnienia do złożenia oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, a w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli;

c) w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej lub wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu; lub oświadczenie o rozdzielności majątkowej;

d) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą aktualny odpis właściwego rejestru lub wpis w CEIDG;

e) oświadczenie, iż podmiot gospodarczy jest bądź nie jest czynnym podatnikiem VAT (dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);

f) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami Przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, (przy czym wymaga się, by oferent dołączył do oferty warunki Przetargu podpisane przez niego załącznik nr.1 do ogłoszenia);

g) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty oraz warunkami przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń;

h) oferowaną cenę netto (cyfrowo i słownie);

i) potwierdzenie wpłaty wadium;

j) informację o rachunku bankowym, na który zostanie zwrócone wadium;

k) opis sposobu finansowania zakupu nieruchomości;

l) przystępujący do przetargu cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. 2014 poz. 1380 z późn. zm.) zobowiązany jest przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie (lub promesę) właściwego ministra na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, chyba, że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

7. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną, a pełnomocnictwo do podpisania ofert winno być dołączone do oferty.

8. Oferent może wprowadzić skuteczne zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać, jeżeli uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

9. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

11. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą najwyższą cenę, Komisja Przetargowa kontynuuje przetarg pisemny w formie przetargu ustnego, informując oferentów o jego terminie i miejscu.

12. Postąpienie w licytacji wynosi 170,00 złotych 00/100 (słownie: sto siedemdziesiąt złotych).

13. Zaoferowana cena przestaje wiązać oferenta, gdy inny oferent zaoferuje cenę wyższą.

14. Po ustaniu postąpień licytator, uprzedzając obecnych po trzecim ogłoszeniu ceny zamyka licytację i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

15. Po rozstrzygnięciu przetargu Sprzedawca w terminie 21 dni zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy warunkowej. Gminie przysługuje prawo pierwokupu.

16. W przypadku nieskorzystania przez Gminę z przysługującego jej prawa pierwokupu pozostałą część wylicytowanej ceny należy wpłacić na konto:

19 1020 1026 0000 1502 0250 3720 prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędnościową Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP) z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, nie później, niż na jeden dzień przed datą zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

17. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku sprzedającego.

18. Kupujący ponosi koszty zawarcia umowy warunkowej i umowy przyrzeczonej, podatki opłaty sądowe i inne związane z podpisaniem Aktu Notarialnego.

19. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, z dniem wydania przechodzą na nabywcę korzyści i ciężary.

20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy i zatrzymania wpłaconego przez oferenta wadium, lub domagania się zawarcia umowy, gdy oferent pomimo powiadomienia o wyborze jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie dokonał zapłaty ceny w oznaczonym terminie.

21. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.

22. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości uzyskać można na stronie internetowej lub pod nr tel. (pokaż numer), a oglądać nieruchomość można w dni robocze w terminie do dnia 29.06.2018r. w godz. od 8:00 do 12:00 po uprzednim skontaktowaniu się pod nr tel. (pokaż numer).


Pliki do pobrania
Warunki przetargu
Wypis z rejestru gruntów
Wyrys z mapy ewidencyjnej
Klauzula-informacyjna-TD-sprzedaz-nieruchomosci

Kontakt:
Tauron Dystrybucja S.A.
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Jana Heweliusza

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.
wersja beta

Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

Zabrze: zakres cen ofertowych

Działki

17 000
Min.
5 000
Max.
27 968 700

0%

działek w tej miejscowości ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 17 000 zł

Wszystkie działki poniżej 17 000 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Miejscowość

Zabrze

od 5 000 zł do 27 968 700

Ta oferta
17 000
-98%
Śr. Cena
1 421 750

Cena 98% poniżej średniej


śląskie

Województwo

śląskie

od 1 855 zł do 96 000 000

Ta oferta
17 000
-96%
Śr. Cena
458 372

Cena 96% poniżej średniej


Zabrze

Miejscowość

Zabrze

od 13 zł/m² do 139 845 zł/m²

Ta oferta
57 zł/m²
-96%
Śr. Cena
1 638 zł/m²

Cena/m² 96% poniżej średniej


śląskie

Województwo

śląskie

od 0 zł/m² do 139 845 zł/m²

Ta oferta
57 zł/m²
-61%
Śr. Cena
147 zł/m²

Cena/m² 61% poniżej średniej


Zabrze
Zabrze: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Kupno

Ta oferta 17 000

Lokalizacja: Zabrze

Porównywalne oferty

Wynajem

9 262 zł/mc

Średnia cena wynajmu działki w lokalizacji: Zabrze

Porównywalne oferty

Nr oferty w Otodom: 54386668

Nr oferty w biurze nieruchomości: 19593/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 99

Data dodania: 14.06.2018

Data aktualizacji: 14.06.2018