Działka, 29 m², Świętochłowice

Świętochłowice

2 750 zł
Kontakt
    • Cena 2 750 zł
    • Powierzchnia 29 m²
    • Typ działki budowlana

Opis

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Gliwicach

ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Infolinia: (pokaż numer)


Adres do korespondencji:

ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

w Przetargu nieograniczonym

Spółka TAURON Dystrybucja S.A.

z siedzibą w Krakowie, 31 – 035 Kraków, ul. Podgórska 25A

NIP (pokaż numer), REGON (pokaż numer), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa

- Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

kapitał zakładowy (pokaż numer),96 PLN wniesiony w całości

ZAPRASZA

do II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Świętochłowicach przy ul.J.Krasickiego, obręb 0002 Lipiny, oznaczonej nr 453/40, o powierzchni 29 m2.

Działka znajduje się w najmłodszej dzielnicy Świętochłowic - Piaśniki, na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul.J.Krasickiego.Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią działki zabudowane budynkami wielorodzinnymi.

Zgodnie z zaświadczeniem wydanym w dniu 21.07.2016 r. dotyczącym zapisów planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr XIX/194/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 lutego 2016 r. teren posiada następujące oznaczenia:

MW36 o przeznaczeniu podstawowym określonym jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,


Przedmiotowa działka wpisana jest do KW KA1C/(pokaż numer) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chorzowie.

Działka nie posiada widocznych znaków granicznych, ewentualne ich wznowienie leży po stronie kupującego.

Cena wywoławcza wynosi – 2.750,00 zł netto (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Sprzedaż działki zostanie opodatkowana należnym podatkiem VAT.

Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Otwarcie ofert odbędzie się w Gliwicach przy ul. Portowa 14a w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach w Budynku F, sala nr 14 w dniu 04.07.2018r. o godz. 12:00 z zachowaniem kolejności według daty wpływu oferty.

2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci lub umocowani przedstawiciele oferentów.

3. Wadium wniesione w wysokości 275,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) jest warunkiem przystąpienia do przetargu.

4. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 29.06.2018r. na rachunek bankowy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach

73 1140 1078 0000 2205 5500 2001 z dopiskiem: ,,WADIUM - sprzedaż działki nr 453/40 położonej w Świętochłowicach przy ul.J.Krasickiego”.

Za termin wniesienia wadium uznaje się termin uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Wszelkie koszty zabezpieczeń (wadium) ponosi Kupujący.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Kwota ta staje się zaliczką i zostanie wystawiona przez Sprzedającego faktura zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone na rachunki bankowe przez nich wskazane, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty otwarcia ofert w przypadku przetargu pisemnego, a w przypadku przetargu ustnego od udzielenia przybicia.

5. Oferty pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie w języku polskim, należy składać w dni robocze, do dnia 02.07.2018r. do godz. 15:00 w TAURON Obsługa Klienta Sp.zo.o., 44-100 Gliwice ul. Barlickiego 2 – w kancelarii, w zaklejonych kopertach z dopiskiem na kopercie „II Nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 453/40 położonej w Świętochłowicach przy ul.J.Krasickiego”.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Złożenie ofert w miejscu innym, niż wyżej podane, może skutkować nie dotarciem oferty do Komisji Przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Nabywcy. Oferta taka, jako złożona po terminie, nie będzie brała udziału w postępowaniu przetargowym.

6. W Przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,

b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,

c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,

d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a-c,

e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

Każdy z pracowników Spółki przed przystąpieniem do Przetargu zobowiązany jest do złożenia „Oświadczenia oferenta będącego pracownikiem Spółki”.

Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej.

Oferta powinna zawierać:

a) imię, nazwisko, PESEL, NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, adres mailowy, nr telefonu;

b) datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta lub osoby upoważnionej. W przypadku upoważnienia do złożenia oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, a w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli;

c) w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej lub wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu; lub oświadczenie o rozdzielności majątkowej;

d) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą aktualny odpis właściwego rejestru lub wpis w CEIDG;

e) oświadczenie, iż podmiot gospodarczy jest bądź nie jest czynnym podatnikiem VAT (dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);

f) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami Przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń (przy czym wymaga się, by oferent dołączył do oferty warunki Przetargu podpisane przez niego załącznik nr.1 do ogłoszenia);

g) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty oraz warunkami przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń;

h) oferowaną cenę netto (cyfrowo i słownie);

i) potwierdzenie wpłaty wadium;

j) informację o rachunku bankowym, na który zostanie zwrócone wadium;

k) opis sposobu finansowania zakupu nieruchomości;

l) przystępujący do przetargu cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. 2014 poz. 1380 z późn. zm.) zobowiązany jest przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie (lub promesę) właściwego ministra na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, chyba, że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

7. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną, a pełnomocnictwo do podpisania ofert winno być dołączone do oferty.

8. Oferent może wprowadzić skuteczne zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać, jeżeli uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

9. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

11. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą najwyższą cenę, Komisja Przetargowa kontynuuje przetarg pisemny w formie przetargu ustnego, informując oferentów o jego terminie i miejscu.

12. Postąpienie w licytacji wynosi 27,50 zł. (słownie: dwadzieścia siedem złotych 50/100).

13. Zaoferowana cena przestaje wiązać oferenta gdy inny oferent zaoferuje cenę wyższą.

14. Po ustaniu postąpień licytator, uprzedzając obecnych po trzecim ogłoszeniu ceny zamyka licytację i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

15. Po rozstrzygnięciu przetargu Sprzedawca w terminie 21 dni zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy warunkowej. Gminie przysługuje prawo pierwokupu.

16. W przypadku nieskorzystania przez Gminę z przysługującego jej prawa pierwokupu pozostałą część wylicytowanej ceny należy wpłacić na konto:

19 1020 1026 0000 1502 0250 3720 prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędnościową Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP) z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa,

nie później, niż na jeden dzień przed datą zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

17. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku sprzedającego.

18. Kupujący ponosi koszty zawarcia umowy warunkowej i umowy przyrzeczonej, podatki opłaty sądowe i inne związane z podpisaniem Aktu Notarialnego.

19. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, z dniem wydania przechodzą na nabywcę korzyści i ciężary.

20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy i zatrzymania wpłaconego przez oferenta wadium, lub domagania się zawarcia umowy gdy oferent pomimo powiadomienia o wyborze jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie dokonał zapłaty ceny w oznaczonym terminie.

21. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości uzyskać można na stronie internetowej lub pod nr tel.(pokaż numer), a oglądać nieruchomość można w dni robocze w terminie do dnia 29.06.2018r. w godz. od 8:00 do 12:00 po uprzednim skontaktowaniu się pod nr tel.(pokaż numer).


Pliki do pobrania
Warunki przetargu:
Wypis z rejestru gruntów:
Wyrys z mapy ewidencyjnej :
Klauzula-informacyjna-TD-sprzedaz-nieruchomosci:

Kontakt:
Tauron Dystrybucja S.A.
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Świętochłowice

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Nr oferty w Otodom: 54386664

Nr oferty w biurze nieruchomości: 19592/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 75

Data dodania: 14.06.2018

Data aktualizacji: 14.06.2018