81 600 zł
  • 219 m²
Oferta biura nieruchomości

Działka, 219 m², Rawa Mazowiecka

81 600 zł
Oferta biura nieruchomości
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
46
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 219 m²
  • Typ działki: pod inwestycję

Opis

GG.I.6840.1.1-4.2019.MS


O G Ł O S Z E N I E Z A R Z Ą D U P O W I A T U R A W S K I E GO

o czwartych ustnych nieograniczonych przetargach na sprzedaż prawa własności

nieruchomości położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej.


Działka nr 307/12, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1R/42508/5 obciążona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi – służebnościami przesyłu ustanowionymi na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie i Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej .

Pierwsze przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości odbyły się w dniu 10.10.2017r. i zakończyły wynikiem negatywnym. Drugie przetargi odbyły się w dniu 26.02.2018 zakończone wynikiem negatywnym. Trzecie przetargi odbyły się w dniu 25.09.2019 zakończone wynikiem negatywnym.

1. Przetargi, na każdą działkę odrębny, odbędą się w dniu 16.04.2019r. (wtorek) w budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy Pl.Wolności 1, sala 112 (na piętrze):

1) na działkę nr 307/18 o godzinie 10:00;

2) na działkę nr 307/19 o godzinie 10:30;

3) na działkę nr 307/20 o godzinie 11:00;

4) na działkę nr 307/21 o godzinie 11:30.

2. Wadium (w pieniądzu w walucie polskiej) wnieść należy do każdego przetargu osobno (dla każdej działki) w kwocie:

1) na działkę nr 307/18 - 8.160 zł;

2) na działkę nr 307/19 - 8.140 zł;

3) na działkę nr 307/20 – 8.100 zł ;

4) na działkę nr 307/21 – 9.700 zł;

przelewem z rachunku uczestnika na konto Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej nr rachunku 05 9291 0001 0056 5958 2000 0030 w terminie do 11.04.2019r. (czwartek), z dopiskiem w tytule przelewu ”przetarg na działkę numer …”. Jeżeli uczestnik zainteresowany jest dwoma, trzema lub wszystkimi działkami musi wpłacić wadium osobno na każdą działkę i przystąpić do każdego przetargu osobno.

3. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku.

4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

5. Cena nabycia nieruchomości zostanie ustalona w wyniku przetargu. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.

6. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

8. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wniosły wadium.

10. Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany będzie do okazania dowodu tożsamości i innych, niżej wymienionych dokumentów.

11. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, oświadczenia na piśmie o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

12. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - przedsiębiorcy lub osoby prawnej – wymagane będzie przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania uczestnika przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu, wymagane będzie przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

13. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – wymagane będzie okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

14. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

15. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni, od dnia zamknięcia przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Powiatu Rawskiego.

16. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu.

17. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości :

a) na stronie internetowej powiatu rawskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej;

c) tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej,

d) publikując w prasie o zasięgu ogólnopolskim Monitorurzę.

18. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu uzyskać można w pokoju nr 4 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, Pl. Wolności 1; lub pod nr telefonu 46 814-27-45 wew. 19 lub 18.

STAROSTA Józef Matysiak WICESTAROSTA Jacek Otulak

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
tel: 46 814-27-45 wew. 19 lub 18


Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 58169048
Nr oferty w biurze nieruchomości: 22441/3186/OGS
Data dodania: 18 days ago
Data aktualizacji: 18 days ago