Działka, 20 269 m², Górzyn

Górzyn, lubuskie

213 000 zł
Kontakt
    • Cena 213 000 zł
    • Powierzchnia 20 269 m²
    • Typ działki pod inwestycję

Opis

RN.6840.19.2018 Lubsko, 14 września 2018r.

BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

z przeznaczeniem pod zabudowę składowo-usługową.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 1405/4 o pow. 2,0269 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina lubsko. Działka posiada kształt nieregularny. Teren płaski, niezagospodarowany. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w odległości kilkuset metrów sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i wodociągowe. Dostęp z drogi publicznej powiatowej o nawierzchni bitumicznej w odległości 300 m od drogi wojewódzkiej nr 287. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXV/128/96 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27.11.1996r. i oznaczona jest symbolem I, SU – tereny o funkcji składowo – usługowej. Możliwa lokalizacja stacji paliw i usług komunikacji.

Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV (pow. 0,8513 ha), ŁIV (pow. 1,1397 ha) i Lz-ŁIV (pow. 0,0359 ha)– grunty orne klasy IV i łąki trwałe klasy IV i grunty zadrzewione i zakrzaczone na łąkach trwałych klasy IV. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki.

Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/(pokaż numer). Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 19 czerwca 2018r., drugi przetarg odbył się 27 sierpnia 2018r. i oba zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza w trzecim przetargu wynosi 213.000,00 złotych brutto

(cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity: Dz. U. 2017.1875 z późn. zm.).

Wadium wynosi 25.000,00 złotych.

PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 22 października 2018 r. o godz. 10:45 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt., śr., czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 020202677821 w terminie do 17 października 2018 r.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny (ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1380) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko.

Przetarg odbędzie się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 1490).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26), tel. (pokaż numer), 457-61-28 i na gminnej stronie internetowej oraz na stronie .

Burmistrz Lubska

Lech Jurkowski

Kontakt:
Urząd Miasta Lubsko
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Górzyn

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

żarski: zakres cen ofertowych

Działki

213 000
Min.
3 500
Max.
16 594 900

79%

działek w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 213 000 zł

Wszystkie działki poniżej 213 000 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Powiat

żarski

od 3 500 zł do 16 594 900

Ta oferta
213 000
-39%
Śr. Cena
353 387

Cena 39% poniżej średniej


lubuskie

Województwo

lubuskie

od 3 500 zł do 16 594 900

Ta oferta
213 000
-35%
Śr. Cena
330 957

Cena 35% poniżej średniej


żarski

Powiat

żarski

od 0 zł/m² do 587 zł/m²

Ta oferta
11 zł/m²
-75%
Śr. Cena
45 zł/m²

Cena/m² 75% poniżej średniej


lubuskie

Województwo

lubuskie

od 0 zł/m² do 42 307 zł/m²

Ta oferta
11 zł/m²
-89%
Śr. Cena
102 zł/m²

Cena/m² 89% poniżej średniej


żarski
żarski: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 55741380

Nr oferty w biurze nieruchomości: 20692/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 19

Data dodania: 14.09.2018

Data aktualizacji: 14.09.2018