Działka, 2 866 m², Lubsko

Lubsko, lubuskie, Hubalczyków

75 900 zł
Kontakt
    • Cena 75 900 zł
    • Powierzchnia 2 866 m²
    • Typ działki budowlana

Opis

RN.6840.22.2018

Lubsko, 22 czerwca 2018r.


BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno-usługową


Nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 216/54 o pow. 0,2866 ha położona jest w Lubsku przy ul. Hubalczyków (obręb 8 miasta Lubsko) w sąsiedztwie terenów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywności oraz usług nieuciążliwych.

Działka posiada kształt nieregularny, porośnięta jest trawą, chwastami, pojedynczymi niewielkimi drzewami samosiewnymi (bez wartości użytkowej) i inną roślinnością. Dostęp do działki z drogi publicznej ul. Hubalczyków o nawierzchni bitumicznej.

Przez działkę następujące sieci:

- wzdłuż wschodniej granicy działki sieć kanalizacyjna wraz ze studniami (k200, k300, k400), gazowa (g150), wodociągowa (w250),

- wzdłuż południowej granicy działki sieć kanalizacyjna wraz ze studniami (k200), gazowa (g150) i wodociągowa (w250),

- w części północnej działki sieć energetyczna kablowa oraz sieć ciepłownicza (2x150).

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane.

Jednocześnie informuje się, że Rada Miejska w Lubsku nie podjęła uchwały, która wyznaczałaby obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Lubsko, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji oraz nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/(pokaż numer). Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.


Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 75.900,00 złotych

Wadium wynosi 15.000,00 złotych.


PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 24 lipca 2018 r. o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 19 lipca 2018 roku.


Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny (ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 106) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko.

Przetarg odbędzie się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26), tel. (pokaż numer), 457-61-28 ogłoszenie wywieszone jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i umieszczone na gminnej stronie internetowej oraz na stronie .


Burmistrz Lubska
Lech Jurkowski

Kontakt:
Urząd Miasta Lubsko
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Hubalczyków

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.
wersja beta

Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

Lubsko: zakres cen ofertowych

Działki

75 900
Min.
15 000
Max.
1 037 760

59%

działek w tej miejscowości ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 75 900 zł

Wszystkie działki poniżej 75 900 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Miejscowość

Lubsko

od 15 000 zł do 1 037 760

Ta oferta
75 900
-50%
Śr. Cena
153 088

Cena 50% poniżej średniej


żarski

Powiat

żarski

od 3 500 zł do 16 594 900

Ta oferta
75 900
-81%
Śr. Cena
406 015

Cena 81% poniżej średniej


Lubsko

Miejscowość

Lubsko

od 2 zł/m² do 92 zł/m²

Ta oferta
26 zł/m²
-25%
Śr. Cena
34 zł/m²

Cena/m² 25% poniżej średniej


żarski

Powiat

żarski

od 2 zł/m² do 450 zł/m²

Ta oferta
26 zł/m²
-41%
Śr. Cena
44 zł/m²

Cena/m² 41% poniżej średniej


Lubsko
Lubsko: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 54515764

Nr oferty w biurze nieruchomości: 19704/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 121

Data dodania: ponad 14 dni temu

Data aktualizacji: 22.07.2018