71 600 zł
 • 2 858 m²
Dołgie, szczecinecki, zachodniopomorskie
Oferta biura nieruchomości

Działka, 2 858 m², Dołgie

Dołgie, szczecinecki, zachodniopomorskie
71 600 zł
 • 1/7
 • 2/7
 • 3/7
 • 4/7
 • 5/7
 • 6/7
 • 7/7
Oferta biura nieruchomości
Gmina Biały Bór
094
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

 • Powierzchnia: 2 858 m²
 • Typ działki: budowlana

Opis

RNiGK.6840.25.2019.AKM

Biały Bór, dnia 14 sierpnia 2019 r.


Na podstawie art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2004 r. poz. 1490) Zarządzenia Burmistrza Białego Boru Nr 16/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnych oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU

O G Ł A S Z A

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek niezabudowanych, nieuzbrojonych, położonych w obrębie ewidencyjnym Drzonowo Gmina Biały Bór miejscowość Dołgie, opisanych w księdze wieczystej Nr KO1I/00017461/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku, oznaczonych:

Ceny wywoławcze zawierają podatek VAT. Cena sprzedaży nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed spisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Białym Borze przy ul. Słupskiej 10 w dniu 20 września 2019 r.

Działki są nieuzbrojone, istnieje możliwość dokonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych we własnym zakresie przez nabywcę. Nieruchomości posiadają dojazd w części drogą gminną utwardzoną i nieutwardzoną. Działki wymagają indywidualnego wystąpienia o wyłączenie z użytkowania rolniczego. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne. Gmina nie ponosi kosztów odtworzenia granic nieruchomości. Działki szczególnie polecane są dla pasjonatów i osób ceniących sobie ciszę, spokój i obcowanie z przyrodą.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:

1. Wniesienie wadium w wysokości jak podano w tabeli do dnia 17 września 2019 roku, (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu) na konto Urzędu Miejskiego w Białym Borze Bank Spółdzielczy Sławno oddz. Biały Bór nr 15 9317 1025 1300 1023 2000 0011 - z dopiskiem „Wadium na sprzedaż działki nr ……”. Wadium zostanie wliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Innym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej:

- oryginału dowodu wniesienia wadium,

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, pełnomocnictwa sporządzonego pisemnie

- w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,

- w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego – przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik powinien zapoznać się ze stanem nieruchomości, z warunkami przetargu oraz z dokumentacją dotycząca nieruchomości, a także złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są znane i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

W przypadku nie podpisania przez wyłonionego nabywcę nieruchomości protokołu z przetargu oraz uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie, wadium nie podlega zwrotowi. Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty notarialne, sądowe oraz koszty związane z okazaniem granic nieruchomości w całości ponosi nabywca.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż 3 dni od dnia jego zamknięcia.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami dla powyższych działek upłynął w dniu 08.03.2019 r.

Pierwszy przetarg ze skutkiem negatywnym odbył się w dniu 17 maja 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białym Borze.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać od pon.-pt. w godz. 8-14, pokój nr 15, tel. 094 3739002, 3739032, wew. 520, fax. 94 3739745 lub drogą elektroniczną na adres:

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białym Borze oraz opublikowanie w na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zapraszam do udziału w przetargu

OPIS:

- kolorem zielonym zaznaczono działki przeznaczone do sprzedaż


Kontakt:
Gmina Biały Bór
tel: 094 3739002, 3739032, wew. 520


Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 59585799
Nr oferty w biurze nieruchomości: 24072/3186/OGS
Data dodania: 7 days ago
Data aktualizacji: 7 days ago
Zgłoś naruszenie
 • Biuro nieruchomości
 • Monitor Urzędowy
 • Monitor Urzędowy
 • 502
 • Armii Krajowej, 83-330, Żukowo, kartuski, pomorskie
 • Zobacz wszystkie nieruchomości
Zadzwoń