Działka, 2 279 m², Wolin

Wolin, zachodniopomorskie

150 000 zł
Kontakt
    • Cena 150 000 zł
    • Powierzchnia 2 279 m²
    • Typ działki budowlana

Opis

ZARZĄD POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WOLINIE GMINA WOLIN

POWIAT KAMIEŃSKI, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

I. W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY WCHODZI:

Dz. nr 109/6 o powierzchni 0,1089 ha, dz. nr 109/7 o powierzchni 0,0948 ha, działka nr 109/5 o powierzchni 0,0242 ha położone przy ul. Mostowej w obrębie 3 miasta Wolin, Gmina Wolin.

Księgi wieczyste :

Kw dla działki nr 109/6 i 109/7 - SZ1K/(pokaż numer)

kw dla działki nr 109/5 - SZ1K/(pokaż numer)

II. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części Wolina. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zielone. Po przeciwnej stronie ul. Mostowej płynie rzeka Dziwna. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Mostowej . Teren działki porośnięty roślinnością trawiastą. W zachodniej części działki istniejące nasadzenia drzew owocowych. Nieruchomość nie posiada infrastruktury technicznej.

Teren działek płaski, kształt nieregularny.

Działka nr 109/5 pełnić będzie funkcję dojazdu do działek i stanowi pas gruntu o szerokości 8m.

Przez nieruchomość tj. działkę nr 109/6 i 109/7 przebiegają kolektory kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Powierzchnia zajęta pod służebność przesyłu wynosi 566m².

Przeznaczenie w planie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin działka znajduje się na terenie rolniczych ogródków produkcyjnych. Uwzględniając potencjale możliwości inwestycyjne oraz biorąc pod uwagę zabudowę sąsiednią istnieje możliwość wykorzystania nieruchomości pod funkcję mieszkaniową.

Dla działek wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z miejscami postojowymi.

Teren inwestycji położony jest w granicach stanowiska archeologicznego zewidencjonowanego pod nr Wolin, stan 2 Z9AZP 21-06/35). Właściciel/inwestor terenu na którym występuje stanowisko archeologiczne, zobowiązany jest spełniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, czyli:

a) obowiązuje uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych związanych z pracami ziemnymi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

b) w przypadku w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych na koszt Inwestora/Właściciela;

c) rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownych pozwoleń - na realizację inwestycji na terenie wpisanym do rejestru zabytków oraz na prowadzenie prac archeologicznych.

III. CENA WYWOŁAWCZA 150.000,00 ZŁ netto plus obowiązująca stawka VAT

Minimalne postąpienie - 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

III. WARUNKI PRZETARGU

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.Wpłacenie wadium w wysokości 15.000,00 zł w terminie do dnia 17 lipca 2018 roku (włącznie) w gotówce w kasie Starostwa lub przelewem na konto Starostwa: Bank Spółdzielczy w Wolinie Filia w Kamieniu Pomorskim Nr 31 9393 0000 00015929 2000 0090. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy. Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

2. Stawienie się osobiście na przetargu lub ustanowienia pełnomocnika.

3. Przedłożenie Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujących dokumentów:

- okazanie dowodu tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu

- w przypadku udziału pełnomocnika – przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego. W treści pełnomocnictwa musi być zapis o wyrażeniu zgody na udział w przetargu

- małżonkowie oboje biorą udział w przetargu lub okazują pełnomocnictwo drugiego małżonka do celów przetargowych (z chwilą podpisania aktu notarialnego pełnomocnictwo musi być udzielone notarialnie)

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem nr konta, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu

- aktualnego odpisu właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem przetargu w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych,

- dostarczenie przez Spółkę z o.o. uchwałę Walnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie nabycia przedmiotowej nieruchomości oraz listę Wspólników Spółki z o.o.

IV. TERMIN PRZETARGU

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE

20 LIPCA 2018 ROKU O GODZINIE 10.00

W SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO W KAMIENIU POMORSKIM

UL.WOLIŃSKA 7B (SALA KONFERENCYJNA)

V. ZAKOŃCZENIE PRZETARGU

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wadium, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium przepada. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu na konto Starostwa Powiatowego lub w Kasie Urzędu przed zawarciem aktu notarialnego. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu zawiadomi nabywcęo miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego.

VI. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI

Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć skargę do Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zarząd Powiatu może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg lub uznać skargę za bezzasadną.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 18b w budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7b, lub pod nr tel. (pokaż numer) bądź na stronie internetowej Starostwa Powiatowego tj. w kolumnie przetargi Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (notarialne, sądowe, geodezyjne – wskazania granic działki), ponosi nabywca.

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Zarządu

Józef Malec

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Wolin

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

Wolin: zakres cen ofertowych

Działki

150 000
Min.
49 000
Max.
3 219 800

59%

działek w tej miejscowości ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 150 000 zł

Wszystkie działki poniżej 150 000 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Miejscowość

Wolin

od 49 000 zł do 3 219 800

Ta oferta
150 000
-74%
Śr. Cena
597 536

Cena 74% poniżej średniej


kamieński

Powiat

kamieński

od 13 000 zł do 7 000 000

Ta oferta
150 000
-53%
Śr. Cena
322 820

Cena 53% poniżej średniej


Wolin

Miejscowość

Wolin

od 2 zł/m² do 352 zł/m²

Ta oferta
66 zł/m²
+2%
Śr. Cena
64 zł/m²

Cena/m² 2% powyżej średniej


kamieński

Powiat

kamieński

od 0 zł/m² do 2 042 zł/m²

Ta oferta
66 zł/m²
-35%
Śr. Cena
102 zł/m²

Cena/m² 35% poniżej średniej


Wolin
Wolin: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 54396164

Nr oferty w biurze nieruchomości: zsgc0003275

Liczba wyświetleń strony: 57

Data dodania: 14.06.2018

Data aktualizacji: 14.06.2018