1 920 zł
  • 1 200 m²
Oferta biura nieruchomości
1 920 zł
2 zł/m²
Oferta biura nieruchomości
Katarzyna Owczarek
600
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 1 200 m²
  • Typ działki: inna
  • Ogrodzenie: nie
  • Położenie: wieś

Opis

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Odojach, gm. Orzysz.

1. Nieruchomość oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: „RO – tereny upraw rolnych, KZ – tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej”.
2. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.
3. Nieruchomość została ujęta w wykazie nr GKR.6840.5.2019.KOW z dnia 19.02.2019 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 19.02.2019 r.
4. Dane nieruchomości:

Numer działki: 17

Numer księgi wieczystej: OL1P/00012881/0

Powierzchnia działki (m2): 1200,00

Położenie: Odoje

Cena przetargowa: 1 920,00 zł

Wadium: 200,00 zł

 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: K – użytki kopalne.
Nieruchomość położona jest poza obszarze zwartej zabudowy wsi Odoje.
Działka graniczy z terenem kolejowym oraz terenem rolnym. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.
Działka ma kształt regularny. Teren działki bardzo nierówny, stanowi pozostałości po kopalni żwiru. Teren zakrzaczony.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113 (sala posiedzeń).
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 10 maja 2019 r.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
7. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 20,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 20,00 zł.
8. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
9. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
10. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
11. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
12. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
13. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
14. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.


Informacje dodatkowe

  • asfaltowy

Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia Urząd Miejski w Orzyszu


Nr oferty w Otodom: 58609936
Nr oferty w biurze nieruchomości:
Data dodania: 21 days ago
Data aktualizacji: 21 days ago