1 100 000 zł
  • 14 448 m²
Świętochłowice, śląskie
Oferta biura nieruchomości

Działka, 14 448 m², Świętochłowice

Świętochłowice, śląskie
1 100 000 zł
Oferta biura nieruchomości
Urząd Miasta Świętochłowice
32
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 14 448 m²
  • Typ działki: budowlana

Opis

Świętochłowice, 13 sierpnia 2019 r.

MK.6840.94.2019.GH

Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwały Nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 29 grudnia 2014 r., poz. 6724), zarządzenia Nr 376/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świętochłowicach przy ul. Śląskiej 46, 48, 52, 54, 58

Prezydent Miasta Świętochłowice

o g ł a s z a d r u g i przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości :

1. Będącej własnością Gminy Świętochłowice, położonej przy ul. Śląskiej 46, 48, 52, 54, 58, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 4173/4 o powierzchni 14 448 m2, zapisaną w księdze wieczystej KA1C/00012432/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział VI Ksiąg Wieczystych. W Dziale III w/w księgi wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inna nieruchomością. Dział IV – wolny jest od wpisów.

2. Nieruchomość położona przy ul. Śląskiej 46, 48, 52, 54, 58, w strefie pośredniej miasta, w dzielnicy Zgoda, niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta samosiejkami drzewami i krzewami. Znajduje się w sąsiedztwie terenów usług, zabudowy mieszkaniowej wysokiej intensywności, terenów inwestycyjnych niezagospodarowanych. Dojazd do nieruchomości ul. Śląską – drogą o nawierzchni asfaltowej. Na terenie nieruchomości wzdłuż zachodniej i południowej granicy przebiega sieć kanalizacyjna oraz wodociągowa. Przy wschodniej granicy nieruchomości przebiega sieć gazowa oraz elektroenergetyczna.

3. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr IX/77/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego, Śląskiej, ks. Tunkla i ul. Ceramicznej dla nieruchomości obowiązuje zapis Z2.4U tereny zabudowy usługowej. Przeznaczenie dopuszczalne: dla terenu Z2.4U – składy, magazyny, logistyka.

4. Cena wywoławcza - 1 100 000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) (do ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%). Nabywca nie płaci podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) na podstawie art. 2 pkt 1 ppkt g) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1150z późn. zm.).

5. Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony odbył się w dniu 26 lipca 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

6. Drugi przetarg ustny, nieograniczony odbędzie się w dniu 18 października 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w kwocie 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych), przelewem na konto w PKO BP SA nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia 14 października 2019 r., z zaznaczeniem „wadium - II przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Śląskiej”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Urzędu.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

9. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

1) Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zawierające dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, serię i nr dowodu osobistego, PESEL wraz z oświadczeniami o treści:

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnienie

ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu w/w. nieruchomości”,

- „Zapoznałem/am się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości”,

- „W przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości zobowiązuję się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt”.

2) Dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

10. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

11. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

12. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w PKO BP SA nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 wpłaty ceny nabycia prawa własności nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy nabycia prawa własności nieruchomości, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księgach wieczystych ponosi nabywca.

15. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.).

16. Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

17. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie codziennej ogólnokrajowej, na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

18. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój nr 118, tel. 32 3491-931.

Z up. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta


/-/ Sławomir Pośpiec

Kontakt:
Urząd Miasta Świętochłowice
tel: 32 3491-931


Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 59585660
Nr oferty w biurze nieruchomości: 24070/3186/OGS
Data dodania: 7 days ago
Data aktualizacji: 7 days ago
Zgłoś naruszenie
  • Biuro nieruchomości
  • Monitor Urzędowy
  • Monitor Urzędowy
  • 502
  • Armii Krajowej, 83-330, Żukowo, kartuski, pomorskie
  • Zobacz wszystkie nieruchomości
Zadzwoń