Działka, 117 800 m², Kolonia Pozezdrze

Kolonia Pozezdrze, warmińsko-mazurskie

216 000 zł
Kontakt
    • Cena 216 000 zł
    • Powierzchnia 117 800 m²
    • Typ działki rolna

Opis

PP.6840.16.2017.RMP Pozezdrze, dnia 12.06.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia Pozezdrze, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:

(Tabela w zdjęciu)

Pierwszy, drugi przetarg odbył się odpowiednio: 30 listopada 2017 r., 30 marca 2018 r.

Warunki udziału w przetargu:

1. W przetargu na powyższą nieruchomość należy wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 19 lipca 2018 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 19 lipca 2018 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.

2. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 2a, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2052 z późn.zm.).

3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

4. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości.

5. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późm. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.

9. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.

10. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.

11. Nie stawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

12. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

13. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

14. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061).

15. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.

16. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu, pokój nr 13 lub 19 tel. (pokaż numer) w. 40 lub 46, oraz na stronie internetowej , lub e-mail:

Kontakt:
Urząd Gminy Pozezdrze
tel: (pokaż numer) w. 40

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Kolonia Pozezdrze

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

węgorzewski: zakres cen ofertowych

Działki

216 000
Min.
30 000
Max.
11 000 000

63%

działek w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 216 000 zł

Wszystkie działki poniżej 216 000 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Powiat

węgorzewski

od 30 000 zł do 11 000 000

Ta oferta
216 000
-69%
Śr. Cena
699 167

Cena 69% poniżej średniej


warmińsko-mazurskie

Województwo

warmińsko-mazurskie

od 5 200 zł do 32 000 000

Ta oferta
216 000
-53%
Śr. Cena
467 715

Cena 53% poniżej średniej


węgorzewski

Powiat

węgorzewski

od 1 zł/m² do 384 zł/m²

Ta oferta
2 zł/m²
-96%
Śr. Cena
52 zł/m²

Cena/m² 96% poniżej średniej


warmińsko-mazurskie

Województwo

warmińsko-mazurskie

od 1 zł/m² do 100 478 zł/m²

Ta oferta
2 zł/m²
-98%
Śr. Cena
160 zł/m²

Cena/m² 98% poniżej średniej


węgorzewski
węgorzewski: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 54382764

Nr oferty w biurze nieruchomości: 19564/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 60

Data dodania: 14.06.2018

Data aktualizacji: 14.06.2018