Działka, 10 000 m², Warszawa

Warszawa, Białołęka

9 000 000 zł
Kontakt
  • Cena 9 000 000 zł 900 zł/m²
  • Powierzchnia 10 000 m²
  • Ogrodzenie: nie
 • Media

  • prąd
  • gaz
  • kanalizacja
  • woda
 • Dojazd

  • utwardzony

Opis

Działka budowlana przy lesie z MPZP , pod 25 segmentów na 1ha do 2,5 kondygnacji ,obowiązuje nakaz zachowania min. 60% pow. biologicznie czynnej dla każdej działki brutto w bilansie terenu podległego temu nakazowi (na terenie wskazanym na rysunku planu),

Jako podstawowe przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN ustala się
mieszkalnictwo jednorodzinne o wysokiej i średniej intensywności o docelowej gęstości do 25 domków/ha oraz
wys. min. 1,5 i max. 2,5 kondygnacji.
2. Jako przeznaczenie podstawowe równorzędne na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu, mieszkalnictwo wielorodzinne, dla którego ustalenia zawarte są w § 8.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) mieszkalnictwo zbiorowe - pensjonatowe,
2) usługi nieuciąŜliwe I i II stopnia obsługi w formie wbudowanej i wolno stojącej z zachowaniem ustaleń zawartych
w § 10,
3) urządzenia infrastruktury komunikacyjnej w formie małych parkingów osiedlowych do 20 stanowisk,
4) urządzenia infrastruktury technicznej np. stacje trafo,
5) zieleń urządzoną oraz lokalne urządzenia sportu i rekreacji.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:
1) adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej połoŜonej poza obszarami przeznaczonymi docelowo
pod komunikację z moŜliwością jej modernizacji, rozbudowy lub wymiany,
2) do czasu uzbrojenia terenu w sieć wod.-kan. dopuszcza się jedynie realizację pojedynczych budynków
mieszkalnych wolno stojących lub połówki bliźniaka na działce o pow. min. 500m2
, realizacja więcej niŜ jednego
budynku wymaga uzgodnienia z Wydz. Ochrony Środowiska Urzędu Gminy W-wa-Białołęka,
3) przed uzbrojeniem terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną obowiązuje zakaz realizacji zabudowy
zorganizowanej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej,
4) dopuszcza się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej pod warunkiem jej
jednoczesnego podłączenia do ogólnomiejskiej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
5) przy uzbrojeniu terenu w ogólnomiejską sieć wod.-kan. ustala się następujące minimalne pow. działek:
a) dla zabudowy wolno stojącej - 400m2
,
b) dla zabudowy bliźniaczej - 250m2
,
c) dla zabudowy szeregowej i atrialnej - 150m2
,
6) obowiązuje nakaz zachowania min. 60% pow. biologicznie czynnej dla kaŜdej działki brutto w bilansie terenu
podległego temu nakazowi (na terenie wskazanym na rysunku planu),
7) dopuszcza się realizację wolno stojących budynków gospodarczych i garaŜowych o powierzchni uŜytkowej do
50m2
(dot. budynku gospodarczego z garaŜem na 2 samochody),
8) obowiązuje nakaz, aby obiekty sytuowane wzdłuŜ ul. Światowida, Modlińskiej i skrzyŜowania proj. Traktu
Nadwiślańskiego z Modlińską z uwagi na eksponowaną lokalizację odznaczały się wysokim poziomem
architektonicznym,
9) nakaz podłączenia istniejącej zabudowy do sieci wod.-kan. w momencie realizacji tych sieci,
10) nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w następujących minimalnych odległościach:
a) od linii rozgraniczających ulic - 5m,
b) od granicy terenów leśnych Ls - 15m,
c) od pomników przyrody - 15m,
11) miejsca postojowo-garaŜowe dla zabudowy mieszkaniowej naleŜy przewidzieć na terenie działek własnych wg
wskaźnika 2-3 mp/1 domek,
12) dla terenów znajdujących się w strefach uciąŜliwości od tras komunikacyjnych obowiązują ustalenia zawarte w §
15,
13) dla terenów wzdłuŜ Rowu Winnickiego obowiązują ustalenia zawarte w § 16.
5. W przypadku gdy na terenach wyznaczonych do zabudowy nie istnieje podział na działki oraz
odpowiadający mu układ dróg dojazdowych, Inwestor zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji
zagospodarowania terenu z propozycją obsługi komunikacyjnej.
6. Dopuszcza się realizację na tym samym obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy,
o której mowa w ust. 2 pod warunkiem ich właściwego wzajemnego zharmonizowania oraz ich
zharmonizowania z zabudową na działkach i terenach sąsiednich.
7. Warunkiem realizacji obiektów, o których mowa w ust. 3 jest dostosowanie charakteru i wymagań do
uŜytkowania podstawowego.
8. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązują następujące wymogi z zakresu
ochrony środowiska:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej bez jej jednoczesnego
podłączenia do ogólnomiejskiej sieci wod.-kan.,
2) dopuszcza się realizację tylko i wyłącznie usług nieuciąŜliwych,
3) nakaz zachowania istniejących pomników przyrody, wartościowych drzew i krzewów (wskazanych na rysunku
planu),


Do ceny należy doliczyć podatek vat .

Agata Wrześniak
(pokaż numer)

Informacje zamieszczone na stronie nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy i poglądowy. Informacje te są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Jeśli chcesz się dokładnie zapoznać z naszymi ofertami o podobnych parametrach wejdź na naszą stronę

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Warszawa, Białołęka

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.
wersja beta

Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

Białołęka: zakres cen ofertowych

Działki

9 000 000
Min.
202 800
Max.
47 300 400

93%

działek w tej dzielnicy ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 9 000 000 zł

Wszystkie działki poniżej 9 000 000 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Dzielnica

Białołęka

od 202 800 zł do 47 300 400

Ta oferta
9 000 000
+261%
Śr. Cena
2 490 460

Cena 261% powyżej średniej


Warszawa

Miejscowość

Warszawa

od 50 000 zł do 77 332 000

Ta oferta
9 000 000
+223%
Śr. Cena
2 779 070

Cena 223% powyżej średniej


Białołęka

Dzielnica

Białołęka

od 50 zł/m² do 1 333 zł/m²

Ta oferta
900 zł/m²
+86%
Śr. Cena
482 zł/m²

Cena/m² 86% powyżej średniej


Warszawa

Miejscowość

Warszawa

od 16 zł/m² do 10 626 zł/m²

Ta oferta
900 zł/m²
-8%
Śr. Cena
979 zł/m²

Cena/m² 8% poniżej średniej


Białołęka
Białołęka: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Kupno

Ta oferta 9 000 000

Lokalizacja: Białołęka

Cena powyżej średniej

Porównywalne oferty

Wynajem

8 500 zł/mc

Średnia cena wynajmu działki w lokalizacji: Białołęka

Porównywalne oferty

Nr oferty w Otodom: 50826544

Nr oferty w biurze nieruchomości: 2699/2145/OGS

Liczba wyświetleń strony: 11

Data dodania: ponad 14 dni temu

Data aktualizacji: 09.11.2018