Działka, 1 652 m², Maszewo

Maszewo, zachodniopomorskie, Konopnicka

49 586 zł
Kontakt
    • cena 49 586 zł 30,02 zł/m²
    • powierzchnia 1 652 m²
    • typ działki budowlana

Opis

BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA CZWARTE USTNE PUBLICZNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH USYTUOWANYCH W MASZEWIE.

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnych nieograniczonych publicznych przetargów, jak poniżej podano w zestawieniu są nieruchomość gruntowe niezabudowane usytuowane w obr. Maszewo-3, przy ul. Marii Konopnickiej, wpisanych w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie - KW Nr SZ1O/(pokaż numer).

NR DZIAŁKI 154/7
POWIERZCHNIA 1.652m2
MINIMALNE POSTĄPIENIE 495,86zł
CENA WYWOŁAWCZA - PLN 49.586,40zł+VAT
WADIUM 2.479,32zł

NR DZIAŁKI154/8
POWIERZCHNIA 1.698m2
MINIMALNE POSTĄPIENIE 509,67zł
CENA WYWOŁAWCZA - PLN 50.967,20zł+VAT
WADIUM 2.548,36zł

NR DZIAŁKI 154/11
POWIERZCHNIA 1.257m2
MINIMALNE POSTĄPIENIE 377,30zł
CENA WYWOŁAWCZA - PLN 37.730,40zł+VAT
WADIUM 1.886,52zł

1. Przetargi odbędą się w dniu 21 listopada 2016 roku od godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Maszewie (pok. Nr 7), przy ulicy Plac Wolności Nr 2, 72-130 Maszewo, zgodnie z poniższym harmonogramem;

dz. Nr 154/7 o godz. 10.00; dz. Nr 154/8 o godz. 10.30; dz. Nr 154/11 o godz. 11.00.

2. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest niezależnie od wylicytowanej kwoty za daną nieruchomość ponieść koszty zawarcia umowy notarialnej oraz zmian w KW.

3. Wylicytowana kwota w przetargu zostanie podwyższona o podatek VAT 23%.

4. Krótki opis nieruchomości: przedmiotowe nieruchomości usytuowane są w Maszewie obr. Maszewo-3, przy ul. Marii Konopnickiej sklasyfikowane, jako Bp. Dojazd do działek dobry z drogi utwardzonej asfaltowej w strefie peryferyjnej miasta. Konfiguracja terenu, płaska nasłoneczniona z korzystnymi warunkami przyrodniczymi, porośnięte drzewami samosiewami, na których mogą występować pozostałości fundamentów po wcześniejszych zabudowaniach.

W zasięgu w/w nieruchomości istnieje: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa i teletechniczna.

5. Wskazanie granic geodezyjnych nieruchomości zostanie dokonane przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży po zatwierdzeniu wyników przetargu chyba, że nabywca złoży oświadczenie, iż zwalnia gminę z tego obowiązku i wskazania granic dokona we własnym zakresie.

6. Gmina Maszewo na datę wyceny nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powołując się na art.154 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 poz.1774 ze zm.),,w przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu".

Nie wydano decyzji o warunkach zabudowy dla zbywanych działek. Nabywca we własnym zakresie uzyska ją/e, w której określony zostanie sposób zagospodarowania.

7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie wniosą wadium w pieniądzu i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu potwierdzenie tego dokonania:

w przypadku osób fizycznych: dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium;

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie starsze niż trzy miesiące) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej;

w przypadku osób prawnych: odpis aktualny (nie starszy trzy miesiące) z Krajowego Rejestru Sądowego, uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie nieruchomości, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot i oryginał dowodu wpłaty wadium;

pełnomocnicy winni przedstawić poświadczone pełnomocnictwo.

Odnosi się to również do współmałżonków, zgodnie z art.37 ust.1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdzie zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.

Drugi małżonek może udzielić swej zgody: przed dokonaniem czynności, jednocześnie z tą czynnością, bądź-w przypadku umów-po jej dokonaniu. Brak potwierdzenia czynności prawnej powoduje, iż umowa jest bezwzględnie nieważna od samego początku. Z kolei złożenie potwierdzenia powoduje, iż umowa jest ważna od samego początku. Mając na uwadze powyższy przepis, organizator przetargu wymaga, aby w przypadku uczestnictwa tylko jednego ze współmałżonków-przedłożył on pisemne oświadczenie woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub żeby małżonek uczestniczący w przetargu złożył oświadczenie woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego.

Jeśli małżonek nie spełnił powyższego warunku, to nie zostanie on dopuszczony do brania udziału w przetargu. Co do zasady wadium powinno być wpłacone przez obojga małżonków. Wpłata wadium tylko przez jedno z małżonków może być w danych okolicznościach, potraktowana, jako zamiar nabycia nieruchomości do majątku osobistego jednego małżonka. Gdy tylko jedno z małżonków uiści wadium, organizator przetargu uznać może, że chce nabyć nieruchomość do majątku osobistego, na co musi być wyrażona zgoda przed drugiego współmałżonka.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016r. poz.1061). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia. Pomocny adres w tej sprawie: (-i-zezwolenia/260,dok.html).
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (j. t.Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął w dniu 14 kwietnia 2016 roku.
Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym, a stan jest mu znany.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją, odnośnie danej nieruchomości, warunkami przetargu oraz dokonać wizji w terenie.

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium jak podano wyżej w tabeli na rachunek B. S. O/Maszewo Nr 81937510546800023130000020 do dnia 17 listopada 2016 roku (włącznie).

Termin ten ma umożliwić komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wniesienia wadium (§4 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika/ów przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości natomiast pozostałym uczestnikom przetargu, niezwłocznie oddane po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba ustalona, jako nabywca danego dobra nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy (w formie aktu notarialnego) w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

10. Nabywca zakupionej działki na koszt własny dokona przyłączenia jej do istniejącej infrastruktury technicznej usytuowanej w okolicy za zgodą gestorów sieci, a także zobowiązany jest do poniesienia nakładów finansowych na sporządzenie stosownej dokumentacji prawno projektowej w tej materii.

11. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest niezależnie od wylicytowanej kwoty za nieruchomość ponieść koszty zawarcia umowy kupna-sprzedaży (aktu notarialnego) oraz zmian w księdze wieczystej.

12. Kupujący zobowiązany jest do wpłaty pozostałej kwoty tytułem zakupu na konto Gminy Maszewo z wyprzedzeniem, aby do dnia podpisania aktu notarialnego wymagane środki finansowe odnotowane zostały na rachunku gminy.

13. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie uzgodniony z kupującym w dniu przetargu bądź ciągu 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

Informacji na temat przedmiotowych przetargów, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Maszewie (pok. Nr 7) w godzinach urzędowania osobiście lub telefonicznie - (pokaż numer).

Burmistrz Maszewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Maszewo, dnia; 11 października 2016 roku.

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Konopnicka

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.
wersja beta

Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

Maszewo : zakres cen ofertowych

Działki

49 586
Min.
20 000
Max.
399 000

35%

działek w tej miejscowości ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 49 586 zł

Wszystkie działki poniżej 49 586 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Miejscowość

Maszewo

od 20 000 zł do 399 000

Ta oferta
49 586
-53%
Śr. Cena
107 296

Cena 53% poniżej średniej


goleniowski

Powiat

goleniowski

od 9 500 zł do 10 045 000

Ta oferta
49 586
-81%
Śr. Cena
273 145

Cena 81% poniżej średniej


Maszewo

Miejscowość

Maszewo

od 1 zł/m² do 95 zł/m²

Ta oferta
30 zł/m²
-32%
Śr. Cena
44 zł/m²

Cena/m² 32% poniżej średniej


goleniowski

Powiat

goleniowski

od 0 zł/m² do 33 641 zł/m²

Ta oferta
30 zł/m²
-60%
Śr. Cena
75 zł/m²

Cena/m² 60% poniżej średniej


Maszewo
Maszewo: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Kupno

Ta oferta 49 586

Lokalizacja: Maszewo

Porównywalne oferty

Wynajem

0 zł/mc

Średnia cena wynajmu działki w lokalizacji: Maszewo

Nr oferty w Otodom: 45861094

Nr oferty w biurze nieruchomości: zsgc0001369

Liczba wyświetleń strony: 306

Data dodania: ponad 14 dni temu

Data aktualizacji: 19.01.2017

Otodom w Twoim Telefonie