Działka, 1 497 m², Inwałd

Inwałd, małopolskie

39 000 zł
Kontakt
    • Cena 39 000 zł
    • Powierzchnia 1 497 m²
    • Typ działki budowlana

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH


Burmistrz Andrychowa ogłasza dwa III-cie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Andrychów, położonych w Inwałdzie na os. Kuwik

(Tabela w zdjęciu)

* podane ceny wywoławcze zawierają należny 23% podatek VAT - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przetargi (licytacje) odbędą się w budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, II piętro - sala konferencyjna. Pierwsze przetargi odbyły się w dniu 23 marca 2018r., a drugie w dniu 11 maja 2018r.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Działki nr 1618/2 i 3681 tworzą jeden kompleks o nieregularnym kształcie, którego maksymalna szer. wynosi około 30m. Teren płaski, niezabudowany, częściowo ogrodzony, porośnięty drzewami i krzewami - w większości samosiejkami. W środkowej części przecina go napowietrza lina energetyczna niskiego napięcia. Działki w ewidencji gruntów sklasyfikowane jako PsIV. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej. Na działce 1618/2 zlokalizowana jest studnia.

Działka nr 3949/6 ma nieregularny kształt, którego szer. waha się od 12 do 36m. Teren niezabudowany porośnięty trawą łąkową. W północno- zachodniej części przecina ją linia telekomunikacyjna, a w części środkowej napowietrza linia energetyczna niskiego napięcia. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako RIII i PsIV. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej. Północną granicą przylega do potoku, a przy jej wschodniej granicy biegnie wodnica, która zgodnie z przepisami prawa wodnego winna w dalszym ciągu spełniać swoją funkcję (zakaz likwidacji).

Zbywane nieruchomości położone są w odległości ok. 30 m od drogi krajowej nr 52 Kraków – Bielsko-Biała oraz około 300 m od Parku Miniatur w Inwałdzie. Działki nr 1618/2, 3681 i 3949/6 posiadają dostęp do drogi publicznej (krajowej) ulicy Wadowickiej poprzez drogę wewnętrzną biegnącą po działkach nr 3949/1 i 1618/1 będących własnością Gminy Andrychów oraz po działkach nr 3331, 3351/1, 3351/2, których Gmina Andrychów jest współwłaścicielem, a udział w wysokości po 5/224 części do każdej z nieruchomości jest przedmiotem zbycia.

Nieruchomości objęte księgą wieczystą nr KR1W/(pokaż numer) nie są przedmiotem zobowiązań i wolne są od obciążeń, natomiast w Dziale III księgi wieczystej KR1W/(pokaż numer) jako prawa, roszczenia i obciążenia wpisane jest prawo dożywocia na rzecz Marii Smyka i Józefa Marcina Smyka, obciążające jednych ze współwłaścicieli w tej nieruchomości tj. osoby fizyczne (nr udziału w prawie 18), a zatem nie dotyczy to zbywanego przez Gminę Andrychów udziału.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Inwałdzie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIII-405-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 marca 2006r. :

- działki nr 1618/2 i 3681 znajdują się w jednostkach ozn. symbolami : I 4.3/27.MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, I 4.3/9 KDd – teren drogi dojazdowej,

- działka nr 3949/6 znajduje się w jednostce ozn. symbolami : I 4.3/27.MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, I 4.3/28.ZP2 – tereny zieleni nieurządzonej, I 4.3/9 KDd – teren drogi dojazdowej,

- działki nr 3331, 3351/1 i 3351/2 znajdują się w jednostkach ozn. symbolami : I 4.3/27.MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, I 4.3/28.ZP2 – tereny zieleni nieurządzonej, I 4.3/9 KDd – teren drogi dojazdowej, I 3.3/KDz – tereny dróg układu podstawowego – ul. Wadowicka.

W przetargach mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza na konto Urzędu Miejskiego w Andrychowie nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 - w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 21 czerwca 2018r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym.

Przed otwarciem przetargów komisja przetargowa potwierdza wniesienie wadium przez jego uczestników, którzy winni przedłożyć komisji dowód tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznali się ze wszystkimi warunkami przetargu. W przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu na papierze aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Osoba przystępująca do przetargu będąca w związku małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa uprawniającego do udziału w postępowaniu przetargowym.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który dany przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargów wadia zostaną zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargów, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Każdy przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena sprzedaży każdej z nieruchomości winna zostać wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Andrychów. O terminie zawarcia umowy notarialnej każdy Nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej, w tym opłat sądowych ponoszą Nabywcy.

W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic działek pokrywa koszty prac geodezyjnych.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych działek można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr (pokaż numer) lub (pokaż numer).

Ogłoszenie o przetargach zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu .andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie /umandrychow/, jak również w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania każdego z przetargów z ważnych powodów.

Integralną część stanowi zał. graficzny.

Kontakt:
Urząd Miasta Andrychów
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Inwałd

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

wadowicki: zakres cen ofertowych

Działki

39 000
Min.
11 525
Max.
4 690 000

8%

działek w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 39 000 zł

Wszystkie działki poniżej 39 000 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Powiat

wadowicki

od 11 525 zł do 4 690 000

Ta oferta
39 000
-79%
Śr. Cena
186 763

Cena 79% poniżej średniej


małopolskie

Województwo

małopolskie

od 2 200 zł do 59 000 000

Ta oferta
39 000
-91%
Śr. Cena
468 052

Cena 91% poniżej średniej


wadowicki

Powiat

wadowicki

od 3 zł/m² do 6 896 zł/m²

Ta oferta
26 zł/m²
-80%
Śr. Cena
136 zł/m²

Cena/m² 80% poniżej średniej


małopolskie

Województwo

małopolskie

od 1 zł/m² do 134 354 zł/m²

Ta oferta
26 zł/m²
-90%
Śr. Cena
281 zł/m²

Cena/m² 90% poniżej średniej


wadowicki
wadowicki: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 53915172

Nr oferty w biurze nieruchomości: 19229/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 54

Data dodania: 16.05.2018

Data aktualizacji: 16.05.2018

Otodom w Twoim Telefonie