Działka, 1 400 m², Mysłakowice

Mysłakowice, jeleniogórski, dolnośląskie

35 550 zł
Kontakt
    • Cena 35 550 zł
    • Powierzchnia 1 400 m²
    • Typ działki budowlana

Opis

Mysłakowice, 7 grudzień 2018r.

RGK.6840.17.2018.RUW.2

OGŁOSZENIE

O I USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Mysłakowice działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:


Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

jednostka ewidencyjna: 020607_2 Mysłakowice

obręb ewidencyjny: 0003 Dąbrowica

jedn. rej. gruntu: G.102

działka nr: 45/6, AM 1

nr księgi wieczystej: JG1J/(pokaż numer)

Powierzchnia nieruchomości

0,1400 ha


Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Dąbrowicy. Kształt działki nieregularny przypominający trapez. Teren działki pochyły, opadający wzdłuż drogi. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona; zachwaszczona i zakrzaczona, porośnięta drzewami owocowymi. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane (łąki, tereny leśne). Działka położona przy ulicy przebiegającej przez miejscowość – dojazd do nieruchomości dobry. Teren działki posiada dostęp do sieci infrastruktury technicznej: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mysłakowice, działka położona w obszarze oznaczonym symbolem „M” – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług towarzyszących.


Cena nieruchomości

35.550 zł+ podatek VAT 23%.


Przetarg odbędzie się w dniu 8 stycznia 2019 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy

w Mysłakowicach przy ul. Szkolnej 5 (sala konferencyjna).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wnoszone jest w pieniądzu z podaniem tytułu wpłaty na rachunek bankowy:

PKO BP Oddział Jelenia Góra 06 1020 2124 0000 8602 0011 1674

najpóźniej do dnia 2 stycznia 2019 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Mysłakowice.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;

- w przypadku osób prawnych - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne polskiego pochodzenia oraz cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w ustawie z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia notarialnej umowy kupna-sprzedaży w terminie wyznaczonym w Kancelarii Notarialnej przez Sprzedającego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, jednak postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.
Okazanie granic nieruchomości na gruncie przez uprawnionego geodetę może dokonać Urząd Gminy na wniosek Nabywcy. Okazanie granic nastąpi na koszt sprzedającego, przez geodetę wybranego przez sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów – zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997r.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Mysłakowice - w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach - pokój nr 15, tel. (pokaż numer) oraz pokój nr 16, tel. (pokaż numer).

Kontakt:
Urząd Gminy Mysłakowice
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Mysłakowice, jeleniogórski, dolnośląskie

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

Mysłakowice: zakres cen ofertowych

Działki

35 550
Min.
20 000
Max.
1 351 000

5%

działek w tej miejscowości ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 35 550 zł

Wszystkie działki poniżej 35 550 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Miejscowość

Mysłakowice

od 20 000 zł do 1 351 000

Ta oferta
35 550
-82%
Śr. Cena
205 261

Cena 82% poniżej średniej


jeleniogórski

Powiat

jeleniogórski

od 20 000 zł do 18 820 000

Ta oferta
35 550
-91%
Śr. Cena
416 052

Cena 91% poniżej średniej


Mysłakowice

Miejscowość

Mysłakowice

od 25 zł/m² do 104 zł/m²

Ta oferta
25 zł/m²
-60%
Śr. Cena
62 zł/m²

Cena/m² 60% poniżej średniej


jeleniogórski

Powiat

jeleniogórski

od 1 zł/m² do 1 921 zł/m²

Ta oferta
25 zł/m²
-73%
Śr. Cena
96 zł/m²

Cena/m² 73% poniżej średniej


Mysłakowice
Mysłakowice: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 56969764

Nr oferty w biurze nieruchomości: 21588/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 52

Data dodania: 07.12.2018

Data aktualizacji: 07.12.2018